GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
1.İHALENİN KONUSU:
Mülkiyeti Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ait, Tapunun Şehitkamil İlçesi, Umut Mahallesinde bulunan, aşağıda ada, parsel numarası, tapu alanı, imar durumu, m² rayiç bedeli, toplam muhammen bedeli ve geçici teminat tutarı belirtilen taşınmazların ayrı ayrı satışı işidir.

  AdaParselTapu Alanİmar DurumuRayiç BedeliMuhammen BedelGeçici Teminat
26728542,98 m²KSA1.250,00 TL678.725,0020.362,00 TL
26729542,98 m²KSA1.250,00 TL678.725,0020.362,00 TL
267210542,98 m²KSA1.250,00 TL678.725,0020.362,00 TL
267211542,98 m²KSA1.250,00 TL678.725,0020.362,00 TL
267212542,86 m²KSA1.350,00 TL732.861,0021.986,00 TL

2. İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ: 
İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı yapılacaktır.
3. İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ:
İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini, 250,00.-TL karşılığında Belediyemiz Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğünden temin edebilirler. Her taşınmaz için ayrı şartname bedeli yatırılacaktır.
4. GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR: 
İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, istekli oldukları taşınmazla ilgili geçici teminatı,  Türkiye Vakıflar Bankası TR22 0001 5001 5800 7290 4046 01 IBAN nolu Belediyemiz banka hesabına yatırabileceği gibi bankalar veya özel finans kurumlarından alacakları, süresiz banka teminat mektubu da sunabilirler.
5- İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:
         Söz konusu yerlerin ihalesi 03.11.2021 Çarşamba günü saat 15.00 ‘de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümence) ayrı ayrı yapılacaktır.
         İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istenilen belgelerle birlikte İhale İşleri Şube Müdürlüğüne 03.11.2021 Çarşamba günü saat 12.00 ‘e kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
6. İSTENİLEN BELGELER:
Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır;

  1. Gerçek kişiler için Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Nüfus Müdürlüğü’nden veya e-Devlet ‘ten temin edilecek),
  2. Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermesi ve telefon numarası bildirmesi,
  3. Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (İhale tarihinin olduğu yıla ait olacak)
  4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
  5. Vekâleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter tasdikli vekâletname ile imza sirküsü,
  6. İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname,
  7. Şartnamenin satın alındığına dair makbuzun aslı,
  8. Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka teminat mektubu,
  9. Belediyemize borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış)

Yukarıda belirtilen belgeler yarım dosya içerisine konarak İhale İşleri Şube Müdürlüğüne teslim edilecektir.   
       İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/867431/emlak/arsa/gaziantep-buyuksehir-belediyesine-ait-5-adet-imarli-arsa-icin-satis-ihalesi-yapilacak