GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- İHALENİN KONUSU, MUHAMMEN BEDELİ:
Tapunun Şahinbey İlçesi Düztepe Mahallesi 1745 Ada 1 Parselde bulunan taşınmaz üzerindeki yapı ve tesis içerisindeki menkul malzemelerle birlikte, 19.228.378,89.-TL + KDV (%18) muhammen bedel üzerinden satışı işidir.
2. İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ: 
İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.
3. İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ:
İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini, 1.500,00.-TL karşılığında Belediyemiz Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğünden temin edebilirler.
4. GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR: 
           Söz konusu yere ait geçici teminat tutarı, muhammen bedelin % 3 ‘ü olan 576.851,36.-TL ’dir. (Bu tutar Belediyemiz Veznesine veya Türkiye Vakıflar Bankası Şehitkâmil Şubesi nezdindeki TR22 0001 5001 5800 7290 4046 01 iban nolu hesabına yatırılabileceği gibi, bankalar veya özel finans kurumlarından alınan süresiz banka teminat mektupları da sunulabilecektir.)
5- İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:
            Söz konusu yerin ihalesi 22.09.2021 Çarşamba günü saat 15:00 ‘de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümence) yapılacaktır.
            İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istenilen belgelerle birlikte İhale İşleri Şube Müdürlüğüne 22.09.2021 Çarşamba günü saat 12.00 ‘a kadar sıra alındılar karşılığında vermeleri gerekmektedir.
6. İSTENİLEN BELGELER:
Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.

  • A. İÇ ZARF

            Teklif mektubundan oluşur. Teklif Mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilecektir.
            Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir.

  • B. DIŞ ZARF

         Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir,
     a) Teklif mektubunu içeren iç zarf,
     b) Gerçek kişiler için Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Nüfus Müdürlüğü’nden veya e-Devlet ‘ten temin edilecek),
     c) Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermesi ve telefon numarası bildirmesi,
     ç) Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (İhale tarihinin olduğu yıla ait olacak)
     d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
     e) Vekaleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter tasdikli vekaletname ile imza sirküsü,
     f) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname,
     g) Şartnamenin satın alındığına dair makbuzun aslı,
     ğ) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka teminat mektubu,
     h) Belediyemize borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış)
       İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/847815/emlak/is-yeri-ve-ticari-isletme/gaziantep-buyuksehir-belediyesine-ait-tasinmaz-ve-uzerindeki-tesis-acik-artirma-ile-satilacaktir