KAL-YAK SATIN ALINACAKTIR

GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2021-2022 EĞİTİM ÖĞDETİM YILI GAZİANTEP İLİ İLÇE MİLLİ EĞTİM MÜDÜRLÜKLERİNE BAĞLI ANAOKULU, İLKOKUL, ORTAOKUL VE ORTAÖĞRETİM OKULLARININ KAL-YAK İHALESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası:2021/469648
1-İdarenin
a) Adresi:Pancarlı Mahallesi 58007 Nolu Sokak No:8 Şehitkamil / Gaziantep – ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP 27690 İncilipınar Mah. ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP
b) Telefon ve faks numarası:3422211051 – 3422322410
c) Elektronik Posta Adresi:gaziantepmem@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı:2021-2022 EĞİTİM ÖĞDETİM YILI GAZİANTEP İLİ İLÇE MİLLİ EĞTİM MÜDÜRLÜKLERİNE BAĞLI ANAOKULU, İLKOKUL, ORTAOKUL VE ORTAÖĞRETİM OKULLARININ KAL-YAK İHALESİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri:Teknik Şartnamede belirtilen okulların depoları (Yakıt tankı)
c) Teslim tarihi:Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaç duyulan miktar Teknik Şartnamede belirtilen okulların yakıt depolarına 220 iş günü içerisinde boşaltılacaktır

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:İl Milli Eğitim Müdürlüğü Pancarlı Mahallesi 58007 Nolu Sokak No:8 Şehitkamil/GAZİANTEP
b) Tarihi ve saati:07.09.2021 – 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:İstekli Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu ise; Enerji Piyasa Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi, İstekli Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ise; Teklif sahibinin Bayisi olduğuna dair Bayilik yazı ve Bayilik sözleşmesini,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri 1 Şube Müdürlüğü Pancarlı Mahallesi 58007 Nolu Sokak No8 Şehitkamil / Gaziantep adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/837384/ihale-duyurulari/mal-alim-ihaleleri/kal-yak-satin-alinacaktir