VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Van ili Erciş ilçesi Çelebibağı Mahallesinde Van Büyükşehir Belediyesi adına toplu taşıma hizmeti verecek ihale şartnamesinin 2’nci maddesinde belirlenen 13 hatta/güzergâhta çalıştırılacak 30 adet (H) plakalı otobüs ruhsatlı araç hattının 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15’inci maddesinin (p) bendi ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesi (f) bendi gereği hat kiraya verme yöntemi ile 10 yıllığına, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun  45’inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile en az 17 oturan, 3 ayakta, 1 engelli, 1 sürücü koltuk kapasiteli, engelli yolcu taşınmasına uygun, otobüs ruhsatlı araç hattı ihalesi yapılacaktır. 

İŞİN ADI: Van ili Erciş ilçesi Çelebibağı Mahallesinde 13 hatta/güzergâhta Van Büyükşehir Belediyesi adına toplu taşıma hizmeti verecek 10 yıl süreli 30 adet H plakalı Özel Halk Otobüsü hattının kiraya verilmesi.
NİTELİĞİ: 10 yıl süreli 30 adet H plakalı Özel Halk Otobüsü hattı.
İŞİN YERİ: Van ili Erciş ilçesi Çelebibağı Mahallesi 13 hatta/güzergâhta
MİKTARI: Van ili Erciş ilçesi Çelebibağı Mahallesi30 adet H Plakalı Özel Halk Otobüsü hattı
MUHAMMEN BEDELİ: Van ili Erciş ilçesi Çelebibağı Mahallesi10 yıl süreli 1 (bir) H plakalı Özel Halk Otobüsü hattı muhammen bedeli 30.000,00 TL + KDV
ŞARTNAMEAlınacağı Yer: Van Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Şartname Bedeli: 250,00 TL (iki yüz elli TL)
İHALE TARİHİ VE SAATİ: 15.12.2021 Saat: 10.30
İHALE USULÜ: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesi gereğince Açık Teklif Usulü
İHALE YERİ: Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kadın Yaşam Merkezi Toplantı Salonu (Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Erek Dağı Caddesi No: 46 İpekyolu/VAN)
İHALEYİ YAPACAK MAKAM: Van Büyükşehir Belediyesi Encümeni

İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER:

İhaleye sadece gerçek kişiler katılabilir. Gerçek kişilerin ihaleye katılma şartları;

1-  T.C. kimlik kartı fotokopisi.
2-  Adli sicil kayıt belgesi.
3-  Noter tasdikli imza beyannamesi.
4- Tebligat için adres göstermesi, gerçek kişinin adını, unvanını, tebligata esas adresini, telefon ve varsa faks numarasını  içeren teklif sahibince imzalanmış dilekçe.
5- İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimse/kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi.
6- Şartnamede yazılı muhammen bedellere göre en az % 3 (900,00 TL) geçici teminatı vermesi (Nakit olarak yatırılacak geçici teminatlar Van Büyükşehir Belediyesi veznesine veya Van Büyükşehir Belediyesi Halk Bankası hesabına yatırılacaktır).
7- Şartnamede belirtilen şartlara uygun geçici teminatları yatırdığına dair belge.
8- Şartname aldığına dair makbuz; İhale şartnamesi hafta içi mesai saatlerinde Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Dairesi Başkanlığından  250,00 TL (iki yüz elli TL) karşılığında alınabilir.
9- İhale sözleşmesi imzalanmasına müteakip Ulaşım Dairesi Başkanlığının hazırlamış olduğu ihale şartnamesinde belirtilen aracı 60 (altmış) gün içinde hazır bulunduracağına dair noter tasdikli taahhütname.
10- İhaleye katılacak gerçek kişilerin bağlı bulunduğu Vergi Dairesi, Sosyal Güvenlik Kurumu  ve  Van Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcunun bulunmadığına dair belge (İlan tarihinden sonra alınmış olacak).
11- Kiraya verilecek hatların işlemleri ile ilgili tüm resmi giderler alıcıya aittir. İhale sonunda ihale bedeline KDV tutarı hesaplanarak eklenecektir.
12- İhale Şartnamesine aykırı sözleşme imzalanamaz, ihalenin kazanılması durumunda ihale bedelinin tamamı + ihale bedelinin KDV tutarı peşin yatırılacaktır.
13- İhaleyi alacak işletmecilerin araçları ihale şartnamesinin 2’nci maddesinde belirtilen hatlarda/güzergâhlarda dönüşümlü olarak çalışacaktır.
14- İhaleye katılmak isteyenlerin ihale günü olan 15/12/2021 Çarşamba günü saat 10.30 Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kadın Yaşam Merkezi Toplantı Salonu (Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Erek Dağı Caddesi No: 46 İpekyolu/VAN)toplantı salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. İhale ile ilgili şartları yerine getirmeleri kaydı ile ihale dosyasını posta ile göndermek mümkündür. Ancak istekli veya Noter Tasdikli Vekâletnameye Haiz Vekili bizzat ihalede bulunmak zorundadır.
15- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun istekliyi seçmekte serbesttir.
16- İhaleye katılmak isteyenlerin, Türk Ceza Kanunu’nun 103, 104, 109, 188, 190, 191, 227 ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 35’inci maddelerindeki suçlardan ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olması gerekmektedir.
17- İhale, istenilen evrakları ve geçici teminatı tam olarak veren istekliler arasında açık teklif usulü ile Encümen huzurunda yapılacaktır.
18- Keyfiyet ilan olunur

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

https://www.ilan.gov.tr/ilan/894782/vasita/ticari-arac-ve-ticari-hat-plaka/van-buyuksehir-belediyesi-adina-toplu-tasima-hizmeti-verecek-10-yil-sureli-30-adet-h-plakali-ozel-halk-otobusu-hatti-kiraya-verilecektir