TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GEÇİT KUŞAĞI TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ ESKİŞEHİR
 Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Eskişehir’de istihdam edilmek üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında genel ve özel şartları 29 Kasım- 03 Aralık 2021 arasında Türkiye İş Kurumundan (İŞKUR) yayınlanacak şekilde, 5620 sayılı kanununa tabi belirli süreli iş sözleşmesi (5 ay 29 gün) ile çalıştırılmak üzere 12 adet Geçici işçi alımı yapılacaktır.

Alınacak Geçici İşçilerin Özel ve Genel Şartları:

ÇALIŞTIRILACAK KURUMÜNVANIÇALIŞTIRILACAĞI BİRİM/İŞKADRO SAYISIGENEL ve ÖZEL ŞARTLAR
GEÇİT KUŞAĞI TARIMSAL ARŞ.ENS.MÜD.ESKİŞEHİRTARIM İŞÇİSİ
 
ENSTİTÜ ARAZİLERİ (Tarım İşçisi,Tarla Ürünleri Bitkisel Üretim ve Hayvan Yetiştiriciliği) 8En az 6 ay (180 gün) Tarım İşçisi (Tarım Ürünleri/Bitkisel Üretim Ve Hayvan Yetiştiriciliği) olarak çalışmak ve çalıştığını SGK Hizmet Dökümü ile belgelemek.
GEÇİT KUŞAĞI TARIMSAL ARŞ.ENS.MÜD.ESKİŞEHİRAŞÇIENSTİTÜ YEMEKHANESİ1Lise ve Dengi Okullar ile Meslek Yüksek Okullarının “Yiyecek İçecek Hizmetleri ve Aşçılık” alanı/dalı mezunu olmak
-Diğer mezunlar için MEB onaylı “AŞÇI” sertifikasına sahip olmak
– 3308 sayılı kanuna göre meslekte ustalık belgesine sahip olmak. çalıştığını SGK Hizmet Dökümü belgesi ile belgelemek.(Hizmet Dökümü belgesinin kare kodlu olması ve meslek kodunun istenen mesleğe uygun olması gerekmektedir. İlanın yayınlandığı tarih itibariyle en az 5 yıl süreyle bu meslekte çalıştığını SGK Hizmet Dökümü belgesi ile belgelemek.(Hizmet Dökümü belgesinin kare kodlu olması ve meslek kodunun istenen mesleğe uygun olması gerekmektedir.)
GEÇİT KUŞAĞI TARIMSAL ARŞ.ENS.MÜD.ESKİŞEHİRGÜVENLİK GÖREVLİSİ (SİLAHLI)ENSTİTÜ GÜVENLİK BİRİMİ 35188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak, Valilik tarafından düzenlenen Özel Güvenlik Kimlik (SİLAHLI) kartına sahip olmak (Kimlik geçerlilik süresi dolanlar için yenileme eğitiminin yapılmış olması gerekmektedir.)
2-Açık arazi ve hizmet yerlerinde gece-gündüz, iç ve dış mekânlarda 7 gün 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu bulunmamak. Güvenlik işi yapmaya engel durumu bulunmamak, sağlık durumunu Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanununun Uygulamasına İlişkin Yönetmeliğin Sağlık Şartları başlıklı 18 nci maddesinde belirtilen hususları kapsayacak “SİLAHLI ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLUR” şeklinde Sağlık Kurulu Raporu (Heyet Raporu) ile belgelemek
3-Çalışma alanımız olan 3 Kampüsümüzün de şehir dışında yerleşim yerlerine uzak olması nedeniyle Erkek personel tercih edilmektedir

GEÇİT KUŞAĞI TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
GEÇİCİ İŞÇİ (5 AY 29 GÜN) ALIMI GENEL ŞARTLAR

 1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde çalıştırılabilmelerine ilişkin kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak,
 2. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 3. Kamu Kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
 4. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.
 5. Askerlik ile ilişiği olmamak (Yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),
 6. Kurumumuz İhtiyaç duyduğu hizmet türlerinde/meslek alımların İl düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.
 7. Özel şartlarda belirtilen eğitim düzeyi ve belgelere ilan tarihi itibariyle sahip olmak,
 8. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır,
 9. Alınacak işçilerin deneme süresi 90 (doksan)gün olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir.
 10. Adaylar gece çalışması, vardiyalı çalışma düzenini, tarımsal faaliyet ve hayvan bakımı işlerinde görevini yerine getirmeye engel alerjik rahatsızlığı olmadığını ve idarenin ünvanına uygun vereceği diğer işleri yapmayı kabul etmiş sayılır,
 11. Çalışmaya engel bir sağlık halinin olmadığına dair sağlık raporu (Tek doktor raporu geçerlidir.) 

Şartları aranır.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ, BELGE TESLİM İŞLEMLERİ

1- Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak 29/11/2021/-03/12/2021 tarihleri arasında yapılacaktır. (Şahsen,posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2- Her bir aday, İŞKUR’un internet sitesinde yayımlanan listedeki işyerlerinden sadece bir meslek dalı için başvuru yapabilir.

3- Tarım Hizmet İşçisi ve Aşçı için ihtiyaç duyulan hizmet türlerinde işe alınacak işçiler, sınava tabi tutulmaksızın doğrudan noter kurası ile belirlenecektir. Güvenlik Görevlisi alımı noter kura çekiminden sonra mülakat ile yapılacaktır. Mülakat  22.12.2021 saat 14:00 de Enstitümüz Merkez Kampüsünde İdari Bina Toplantı Salonunda gerçekleştirilecektir.

4- Noter kura çekimi 10/12/2021 günü saat 10:00’ da Enstitümüz Merkez Kampüsünde İdari Bina Toplantı Salonunda gerçekleştirilecektir. COVİD-19 salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla kuranın yapılacağı salona sınırlı sayıda aday alınacaktır.

5- Kura sonuçları ve diğer duyurular https//www.gktaem@tarimorman.gov.tr adresinde ilan edilecek olup adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır.

6- Kura çekimi ve tarihinde bir değişiklik olması durumunda https//www.gktaem@tarimorman.gov.tr adresinden duyuru yapılacaktır.

GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ

Kura sonucu yerleşen ve atanmaya hak kazanan adaylarda istenen belgeler, belgelerin ulaştırma yeri ver tarihleri ile diğer hususlar https//www.gktaem@tarimorman.gov.tr adresinden ilan edilecektir.

Kura sonucunda yerleştirmeye hak kazananlardan, 15 gün içerisinde göreve başlamayanlar (Doğum, hastalık vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanlar hariç) ile işe başlama şartlarının taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanların ya da göreve başlatılıp da sonradan işe alınma şartlarını taşımadığı anlaşılanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartları haiz olanlardan işe başlatılacak, yedek listede yer alıp işe başlatılmayanlar herhangi bir  hak iddiasında bulunamazlar.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/890762/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/kamu-personel-alim-ve-sinavlari/gecit-kusagi-tarimsal-arastirma-mudurlugu-12-adet-gecici-isci-alacak