Sayıştay Başkanlığından:
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

T.C. Sayıştay Başkanlığı, Bilgi İşlem Birim Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek 6. maddesine dayanılarak, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8. maddesi uyarınca, sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 11 (on bir) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.  

Grup ve Pozisyonlarına Göre Alınacak Sözleşmeli Bilişim Personeli Tablosu
GrubuBilişim Personeli PozisyonuAlınacak Personel Sayısı
AKıdemli Sistem Uzmanı1
Yazılım Geliştirme Proje Yöneticisi1
BKıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı (.Net)1
Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı (Low Code)1
Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı (Java)1
Yazılım Geliştirme Uzmanı1
Kıdemli İş Zekâsı Uzmanı1
İş Zekâsı Uzmanı2
Kıdemli Veri Tabanı Uzmanı1
CAğ Uzmanı1
Toplam11

2020 veya 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSS P3 puanının %70’i (yüzde yetmiş) ile son beş yıl içinde İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın %30’unun (yüzde otuz) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak ilan edilen her bir grup ve pozisyon için 4 (dört) katı aday, Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek olan sözlü sınava çağrılacaktır.
KPSS P3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS P3 puanı 70 (yetmiş), yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir. Yapılacak olan sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre sözleşmeli bilişim personeli istihdam edilecektir.

I.    BAŞVURU ŞARTLARI
A.    GENEL ŞARTLAR

a)    657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde sayılan genel şartlara haiz olmak,
b)    Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c)    (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 d)    Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, ücret tavanı üç katını geçemeyecekler için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)
e)    Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
f)    Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip olup yoğun iş temposuna ayak uydurabilme ve takım çalışmasına yatkın olmak,
g)    Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş veya muvazzaf askerlik hizmetinden muaf ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

B.    ÖZEL ŞARTLAR
Başvuru genel şartlarına ilave olarak başvurulacak pozisyonlar için aşağıdaki özel şartlar aranacaktır.

1.    KIDEMLİ SİSTEM UZMANI ( A GRUBU )
(1 Kişi – Tam Zamanlı – Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)
a.    Aşağıdaki sertifikalardan en az 3’üne sahip olduğunu belgelemek:
1.    MCITP -Server Administrator sertifikası,
2.    MCITP -Enterprise Administrator sertifikası,
3.    MCSA -Windows Server sertifikası,
4.    MCSE -Cloud Platform and Infrastructure,
5.    VMware Certified Professional.
b.    En az 1.000 aktif kullanıcıya sahip; Microsoft Active Directory, Microsoft System Center, Microsoft Exchange ürünlerinin kullanıldığı ve Sanal sistemlerin bulunduğu bir sistem merkezinde, en az 5(beş) yıl sistem uzmanı olarak çalışmış olduğunu belgelemek,
c.    Microsoft Windows sunucu işletim sistemlerinin kurulumu, yapılandırması, yönetimi, başarım artırma ve sorun çözümlemeleri konusunda tecrübe sahibi olmak,
d.    Linux sunucu işletim sistemlerinin kurulumu, yapılandırması, yönetimi, başarım artırma ve sorun çözümlemeleri konusunda bilgi sahibi olmak.
e.    Microsoft Exchange, Microsoft System Center Yönetim Ailesi, Active Directory (Aktif Dizin) uygulaması, DNS, DHCP, File Server, Windows Remote Desktop mimarisi ve benzeri Microsoft Windows sunucu ürünleri/servisleri hakkında kurulum, konfigürasyon, cluster(kümeleme), güncelleme ve sorun çözümleme bilgi ve tecrübelerine sahip olmak,
f.    Uygulama sunucuları (IIS, Apache v.b.) kurulumunu, yapılandırmasını ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
g.    Sunucu sanallaştırma konusunda tecrübe sahibi olmak: VMware veya HyperV sunucu sanallaştırma konusunda kurulum, yapılandırma ve yönetim tecrübesine sahip olmak
h.    İşletim sistemi imajlarının oluşturulması, kurulması ve dağıtılması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
i.    Veri depolama, sunucu RAID disk yapısı, SAN, NAS cihazları konusunda deneyimli olmak, bunların mevcut sistemler ile ilişkilerini kurabilmek ve yönetebilmek,
j.    Yedekleme altyapıları konusunda ve bu sistemlerin kurulum, yönetim, problem giderme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
k.    Felaket Kurtarma (FKM) iş sürekliliği senaryoları ve süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak.

2.    YAZILIM GELİŞTİRME PROJE YÖNETİCİSİ (A GRUBU)
(1 Kişi – Tam Zamanlı – Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)
a.    Aşağıdaki sertifikalardan en az 3’üne sahip olduğunu belgelemek:
1.    MCSA : Web Applications sertifikası,
2.    MCSD : App Builder sertifikası,
3.    MCPD : Developer sertifikası,
4.    MCTS: SQL Server Database Development sertifikası.
b.    ITIL konusunda bilgi sahibi olduğunu belgelemek,
c.    Güvenli Yazılım Geliştirme konusunda bilgi sahibi olduğunu belgelemek,
d.    Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 5.000 (beş bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde yazılım geliştiricisi olarak en az 5 (beş) yıl çalıştığını belgelemek,
e.    Bilgi sistemleri konusunda takım lideri veya proje yöneticisi olarak en az 2 (iki) yıl deneyim sahibi olmak,
f.    Yazılım gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
g.    Visio, Enterprise Architect, Rational Rose, Draw.io gibi yazılım araçlarından biri ile iş süreç modelleme konusunda tecrübe sahibi olmak,
h.    Kurumsal uygulama yaşam döngüsüne hakim ve uygulama geliştirme tecrübesine sahip olmak,
i.    Agile veya SCRUM yönetim metodolojileri konusunda en az 2 (iki) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,
j.    Yazılım test teknikleri ve metodolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,
k.    Sürekli Entegrasyon/Sürekli Dağıtım (Devops) konularında bilgi sahibi olmak,
l.    Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,
m.    Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme ve ara yüz tasarımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
n.    JavaScript, Javascript framework ve kütüphanelerinden en az biri (Vue, Angular, React, Jquery), CSS3, HTML5 gibi web teknolojilerinde konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
o.    UI için uygulamaya özgün arayüz tasarımları, cihaz uyumlu ara yüz tasarımlar yapma- yönetme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
p.    .NET Framework, Net.Core, ASP.NET, C#, MVC konularında konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
q.    Object Oriented Programing, ORM (Entity Framework) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
r.    Geniş ölçekli çok katmanlı (web tabanlı) uygulama geliştirme, Web servisleri, SOAP, WCF, API, Mikroservis gibi teknolojiler hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, servis yönetim araçlarından en az birini kullanmış olmak,
s.    Nesne tabanlı analiz ve tasarım konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
t.    İlişkisel veritabanları ile uygulama geliştirmiş olmak, ileri seviyede SQL konusunda bilgisi ve tecrübe sahibi olmak,
u.    Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak uygulayabiliyor olmak,
 v.    Versiyonlama araçları (Git, TFS) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

3.    KIDEMLİ YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (.NET) (B GRUBU) 
(1 Kişi – Tam Zamanlı – Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)
a.    Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 3.000 (üç bin) iç veya 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde yazılım geliştiricisi olarak en az 6 (altı) yıl çalıştığını belgelemek,
b.    Güvenli Yazılım Geliştirme konusunda bilgi sahibi olduğunu belgelemek,
c.    SPICE(Software Process Evolution) konusunda bilgi sahibi olduğunu belgelemek,
d.    .NET Framework, Net.Core, ASP.NET, C#, MVC ile yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak,
e.    Altyapı geçişleri, yazılımların yeni altyapılara aktarılması ve süreçlerin yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
f.    Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
g.    Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programing, ORM (Entity Framework) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
h.    Unit test konusunda bilgi sahibi olmak,
i.    Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,
j.    Geniş ölçekli çok katmanlı (web tabanlı) uygulama geliştirme, Web servisleri, SOAP, WCF, API, Mikroservis gibi teknolojiler hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
k.    İlişkisel veritabanları ile uygulama geliştirmiş olmak, ileri seviyede SQL konusunda bilgisi ve tecrübe sahibi olmak,
l.    JavaScript, Javascript framework ve kütüphanelerinden en az biri (Vue, Angular, React, Jquery), CSS3, HTML5 gibi web teknolojilerinde konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
m.    Versiyonlama araçları (Git, TFS) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
n.    .NET teknolojileri kullanarak çok katmanlı ve web tabanlı yazılımlar geliştirmiş olmak,
o.    Tercihen yüksek performanslı ölçeklenebilir sistemlerin tasarımı ve hayata geçirilmesinde görev almış olmak,
p.    Tercihen iş zekâsı çözümlerinde özellikle raporlama konusunda tecrübeli olmak,
q.    Tercihen kurumsal kaynak yönetimi sistemlerinde görev almış olmak.
r.    Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak uygulayabiliyor olmak.

4.    KIDEMLİ YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (LOW CODE) ( B GRUBU ) 
( 1 Kişi – Tam Zamanlı – Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar )
a.    Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 3.000 (üç bin) iç veya 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde yazılım geliştiricisi olarak en az 7 (yedi) yıl çalıştığını belgelemek,
b.    Kurumsal İş Akış Yönetim Sistemi (eBA) Platformunda en az 3 yıl geliştirme tecrübesine sahip olmak,
c.    .NET Framework, Net.Core, ASP.NET, C#, MVC ile yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak,
d.    Altyapı geçişleri, yazılımların yeni altyapılara aktarılması ve süreçlerin yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 e.    Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
f.    Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programing, ORM (Entity Framework, Nhibernate, Dapper) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
g.    Unit test konusunda bilgi sahibi olmak,
h.    Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,
i.    Geniş ölçekli çok katmanlı (web tabanlı) uygulama geliştirme, Web servisleri, SOAP, WCF, API, Mikroservis gibi teknolojiler hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
j.    İlişkisel veritabanları ile uygulama geliştirmiş olmak, ileri seviyede SQL konusunda bilgisi ve tecrübe sahibi olmak,
k.    JavaScript, Javascript framework ve kütüphanelerinden en az biri (Vue, Angular, React, Jquery), CSS3, HTML5 gibi web teknolojilerinde konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
l.    Versiyonlama araçları (Git, TFS) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
m.    .NET teknolojileri kullanarak çok katmanlı ve web tabanlı yazılımlar geliştirmiş olmak,
n.    Tercihen yüksek   performanslı   ölçeklenebilir   sistemlerin   tasarımı   ve   hayata geçirilmesinde görev almış olmak,
o.    Tercihen iş zekâsı çözümlerinde özellikle raporlama konusunda tecrübeli olmak,
p.    Tercihen kurumsal kaynak yönetimi sistemlerinde görev almış olmak,
q.    Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak uygulayabiliyor olmak.

5.    KIDEMLİ YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (JAVA) ( B GRUBU ) 
( 1 Kişi – Tam Zamanlı – Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar )
a.    Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 3.000 (üç bin) iç veya 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde yazılım geliştiricisi olarak en az 5 (beş) yıl çalıştığını belgelemek,
b.    J2EE mimarisinde en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak,
c.    Angular, HTML5, CSS, Sass, Bootstrap, JQuery konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 d.    XML konusunda tecrübe sahibi olmak,
e.    UML tecrübesine sahip olmak,
f.    Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında uzman olmak ve ayrıca tasarım kalıplarını etkin olarak kullanabilmek,
g.    İlişkisel veritabanları ile uygulama geliştirmiş olmak, ileri seviyede SQL konusunda bilgisi ve tecrübe sahibi olmak,
h.    ECLIPSE ve RAD gibi uygulama geliştirme ortamlarında çalışmış olmak,
i.    Versiyonlama araçları (Git, TFS) kullanmış olmak,
j.    Tercihen mobil platformlar için (Android, IOS ) uygulama geliştirmiş olmak,
k.    Tercihen Spring framework’de tecrübe sahibi olmak,
l.    Tercihen XSLT, XSD konularında tecrübe sahibi olmak,
m.    Tercihen raporlama araçlarından (Style Report, Jasper Report) en az birinde tecrübe sahibi olmak,
n.    Tercihen JUnit test framework’ünde tecrübe sahibi olmak,
 o.    Tercihen Oracle Certified Professional (OCP) Java SE 7 veya 8 Programmer/Developer veya Sun Certified Java Programmer 1.6 sertifikasına sahip olmak veya Oracle Certified Associate, Java SE 7 Programmer sertifikasına sahip olmak.
p.    Tercihen SOAP ve REST Web Servis tecrübesine sahibi olmak.

6.    YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI ( B GRUBU )
( 1 Kişi – Tam Zamanlı – Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar )
a.    Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 3.000 (üç bin) iç veya 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde yazılım geliştiricisi olarak en az 5 (beş) yıl çalıştığını belgelemek,
b.    .NET Framework, Net.Core, ASP.NET, C#, MVC ile yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak,
c.    Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak,
d.    Jquery, CSS, JavaScript, HTML gibi web teknolojilerinde deneyimli olmak,
e.    Unit test konusunda bilgi sahibi olmak,
f.    Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programing, ORM (Entity framework) konularında bilgi sahibi olmak,
g.    Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,
h.    Geniş ölçekli çok katmanlı (web tabanlı) uygulama geliştirme, Web servisleri,
SOAP, WCF, API, Mikroservis gibi teknolojiler hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
i.    İlişkisel veritabanları ile uygulama geliştirmiş olmak, ileri seviyede SQL konusunda bilgisi ve tecrübe sahibi olmak,
j.    JavaScript, Javascript framework ve kütüphanelerinden en az biri (Vue, Angular,
React, Jquery), CSS3, HTML5 gibi web teknolojilerinde konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
k.    Versiyonlama araçları (Git, TFS) kullanmış olmak,
l.    .NET teknolojileri kullanarak çok katmanlı ve web tabanlı yazılımlar geliştirmiş olmak,
m.    Tercihen yüksek performanslı ölçeklenebilir sistemlerin tasarımı ve hayata geçirilmesinde görev almış olmak,
r. Tercihen kurumsal kaynak yönetimi sistemlerinde görev almış olmak.

7.    KIDEMLİ İŞ ZEKÂSI UZMANI ( B GRUBU )
( 1 Kişi – Tam Zamanlı – Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar )
a.    Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında, kurum çalışanı veya bu kurumlarda danışmanlık yapan firma personeli olarak en az 5(beş) yıl İş Zekâsı Uzmanı olarak çalışmış olduğunu belgelemek,
b.    Veri ambarı modelleme mantığına hâkim ve en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak,
c.    Oracle Business Intelligence iş zekâsı platformunda analitik uygulamalar ve Dashboard’lar geliştirme konusunda en az 5 (beş) yıl deneyim sahibi olmak,
d.    Oracle Business Intellegence Repository tasarımı hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
e.    Oracle Business Intelligence Enterprise Edition Visual Analyser /Analytic üzerinde
Rapor, Dashboard geliştirme konusunda deneyim sahibi olmak,
f.    Oracle ODI kullanarak ETL, OLAP ve OLTP modelleri geliştirme ve iyileştirme konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 g.    Oracle WebLogic Server Console ve Oracle Weblogic Server Enterprise Manager üzerinden sunucu yönetimi ve Oracle Business Intelligence yetki kontrolleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
h.    Oracle Business Intelligence Sürüm geçişlerini ve patch geçme işlemleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
i.    İleri düzey SQL scripting ve SQL optimizasyon konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
ı. Tercihen Büyük Veri Ortamında çalışmış olmak,
j.    Tercihen Linux kurulumu ve yönetimi (Red Hat, Oracle Enterprise Linux, Suse Linux,
CentOS) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, Tercihen Oracle Business Intelligence Foundation Suite 11g Essentials sertifikasına sahip olmak.
k.    Tercihen MCSA: SQL Server BI Development, MCSA: Machine Learning, Oracle BI Sertifikalarından birine sahip olmak.

8.    İŞ ZEKÂSI UZMANI ( B GRUBU )
( 2 Kişi – Tam Zamanlı – Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar )
a.    En az 1000 kullanıcılı bir Bilgi İşlem Merkezinde (kamu veya özel sektör), kurum çalışanı veya bu kurumlarda danışmanlık yapan firma personeli olarak en az 5(beş) yıl İş Zekâsı Uzmanı olarak çalışmış olduğunu belgelemek,
b.    Veri ambarı modelleme mantığına hâkim ve en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak,
c.    Oracle BI, IBM Cognos, PowerBI vb. iş zekâsı platformlarından herhangi birinde analitik uygulamalar ve Dashboard’lar geliştirme konusunda en az 2 (iki) yıl deneyim sahibi olmak,olmak,
 d.    Oracle Business Intellegence Repository tasarımı hakkında bilgi ve tecrübe sahibi
e.    Oracle Business Intelligence Enterprise Edition Visual Analyser /Analytic üzerinde  
Rapor, Dashboard geliştirme konusunda deneyim sahibi olmak,
f.    Oracle ODI kullanarak ETL, OLAP ve OLTP modelleri geliştirme ve iyileştirme konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
g.    Oracle Business Intelligence yetki kontrolleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
h.    İleri düzey SQL scripting ve SQL optimizasyon konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
i.    Tercihen Linux kurulumu ve yönetimi (Red Hat, Oracle Enterprise Linux, Suse Linux, CentOS) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, Tercihen Oracle Business Intelligence Foundation Suite 11g Essentials sertifikasına sahip olmak.
ı. Tercihen MCSA: SQL Server BI Development, MCSA: Machine Learning, Oracle BI Sertifikalarından birine sahip olmak.

9.    KIDEMLİ VERİ TABANI UZMANI ( B GRUBU )
( 1 Kişi – Tam Zamanlı – Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar )
a.    Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında, kurum çalışanı veya bu kurumlarda danışmanlık yapan firma personeli olarak en az 5(beş) yıl Veritabanı Uzmanı olarak çalışmış olduğunu belgelemek,
b.    Oracle 12c (RAC) ve daha üstü sürümlerde en az 5 (beş) yıl veri tabanı yöneticisi olarak çalışmış olmak,
c.    Oracle 12c (RAC) ve daha üstü sürümlerde veri tabanı tasarım, kurulum, izleme ve yönetiminde hâkim ve alanında tecrübeye sahip olmak,
 d.    Oracle Backup, Recovery, RAC (Real Application Cluster), performance /SQL Tuning, PL/SQL ve RMAN felaket yönetim ve iş sürekliliği konularına hâkim ve alanında tecrübeye sahip olmak,
e.    Oracle veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu / normalizasyonu hakkında hâkim ve alanında tecrübeye sahip olmak,
f.    Oracle Dataguard kurulumu, konfigürasyonu ve yönetimi konusuna hâkim ve alanında tecrübeye sahip olmak,
g.    Oracle upgrade ve patching konusunda hâkim ve alanında tecrübeye sahip olmak,
h.    Oracle Exadata mimarisi, performans, bakım konularında konusuna hâkim ve alanında tecrübeye sahip olmak,
i.    MS SQL Server AlwaysOn yapısında veri tabanı yöneticiliği konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,
j.    PostgreSQL veri tabanı yöneticiliği konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,
k.    Linux kurulumu ve yönetimi (Red Hat, Oracle Enterprise Linux, Suse Linux, CentOS) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
l.    Tercihen Shell scripting ile veri tabanı yönetim scriptleri geliştirmiş olmak,
m.    Tercihen Oracle OCP sertifikasına sahip olmak.
n.    Veritabanı güvenlik duvarı (IBM Guardium veya Oracle Audit Vault Database Firewall) ürünlerinin kurulumu, yönetimi hakkında bilgi sahibi olduğunu belgelemek,
o.    Big Data konusunda bilgi sahibi olmak.

10.    AĞ UZMANI ( C GRUBU )
( 1 Kişi – Tam Zamanlı – Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar )
a.    Omurga ve kenar ağ anahtarı, Firewall, IPS/IDS, İçerik Filtreleme, Yük Dengeleyici, Merkezi Kablosuz Ağ Kontrol Cihazı, NAC gibi ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı, en az 1000 kullanıcılı bir Bilgi İşlem Merkezinde (kamu veya özel sektör), kurum çalışanı veya bu kurumlarda danışmanlık yapan firma personeli olarak en az 4(dört) yıl çalışmış olmak,
b.    Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN) konularında tasarım, uygulama, erişim güvenliği ve hata çözme konularında bilgi ve tecrübeye sahip olmak,
c.    NAC (Network Access Control) teknolojisi ve donanımları hakkında bilgi sahibi olmak,
d.    Ağ İzleme (Network Monitoring) araçlarının kurulumu, yönetimi ve raporlama konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
e.    Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
f.    En az 2 (iki) üreticinin (Cisco, Arista, Enterasys, Huawei, Juniper, HP vb. uluslararası kabul görmüş) ağ ürünleri hakkında bilgi sahibi olduğunu belgelemek,
g.    TCP/IP, Ethernet, Layer-2 teknolojileri, P2P Metro Ethernet servisleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
h.    Firewall, IPS/IDS, Email Gateway, VPN, WAF, Load Balancer, Vulnerability Assessment, Database Security, SIEM ürünlerinin yönetiminde en az 4 yıl görev almış olmak,
i.    Bilgi Güvenliği Süreçleri, ITIL, İş Sürekliliği, Risk Yönetimi Sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,
j.    SOME süreçleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olduğunu belgelemek. SOAR çözümleri hakkında bilgi sahibi olduğunu belgelemek,
 k.    Cyberark imtiyazlı hesap yönetim sisteminin kurulumu, yönetimi ve raporlama faaliyetleri konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
l.    Palo Alto Networks Certified Network Security Administrator (PCNSA) ve Palo Alto Networks Certified Network Security Engineer (PCNSE) sertifikalarına sahip olmak ve belgelemek,
m.    CEH konusunda bilgi sahibi olduğunu belgelemek.

II.    İSTENİLEN BELGELER
a)    Başvuru Formu, (Başvuru Formunun doldurulması zorunlu olup, tercihte bulunmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Birden fazla grup ve pozisyona başvuru ile başvuru formu gönderenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.) (Kurumun internet sitesinde duyuru ekinde yer alan)
b)    KPSS sonuç belgesi,
c)    Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge, (YDS veya Yükseköğretim Kurulu tarafından buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği olan sınav sonuç belgesi.)
d)    Diploma aslı veya noter, okul ya da Kurum tarafından onaylı örneği (diplomanın düzenlenmemiş olması halinde, öğrenim durumunu belirtmek üzere usulüne göre verilmiş ve daha sonra diploma veya örnekleriyle değiştirilecek belgenin noterden veya okuldan ya da Kurum tarafından onaylı örneği).
e)    Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğine ilişkin belge (Transkript belgesi kabul edilecektir.)
f)    Genel şartların (d) bendinde yer alan mesleki tecrübeyi gösterir belge. Başvurduğu hizmet grubuna ait iş tecrübesini gösteren Hizmet Belgesi (kamu kesiminde geçen hizmetler için) veya SGK Prim Ödeme Belgesi (özel sektörde çalışmış olanlar için)
g)    Fotoğraflı iş tecrübesini gösterir detaylı özgeçmiş.
h)    Özel Şartlarda istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler.
i)    Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmadığına ilişkin yazılı beyan.
j)    Son üç ay içinde alınmış Adli Sicil Belgesi, (e-Devlet üzerinden alınabilmektedir)
k)    Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği.
l)    Belge istenen hallerde ilgili belgenin ibrazı zorunludur.
Talep edilen belgeleri (KPSS sonuç belgesi ve yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge hariç) eksik ibraz eden veya hiç ibraz etmeyenler bu belgeleri son başvuru tarihine kadar Başkanlığımıza ibraz ettikleri takdirde talepleri kabul edilecek, son başvuru tarihinden sonra ibraz etmeleri halinde ise talepleri kabul edilmeyecektir.

III.    BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ
Adaylar ilan edilen grup ve pozisyonlardan sadece bir tanesine başvurabileceklerdir.
İlanda belirtilen belgeler eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra, dilekçe ekinde belgelerle birlikte başvuruların; 25.11.2021 tarihinden 10.12.2021 tarihi mesai saati bitimine kadar “T.C. Sayıştay Başkanlığı, İnönü Bulvarı (Eskişehir Yolu) 06520 No:45 Balgat/Çankaya/Ankara” adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Başkanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

IV.    BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI
Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylardan, 2020 veya 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSS P3 puanının %70’i (yüzde yetmiş) ile son beş yıl içinde İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın %30’unun (yüzde otuz) toplamı esas alınarak her bir grup ve pozisyon için ayrı ayrı en yüksek puana sahip adaydan başlanarak oluşturulacak sıralamaya göre sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 4 (dört) katı aday Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek olan sözlü sınava çağrılacaktır.
KPSS P3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS P3 puanı 70 (yetmiş), yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir.
Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir.
Sözlü sınava çağırılacak aday listesi, www.sayistay.gov.tr internet adresinde ilân edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Sözlü sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

V.    SINAV KONULARI YERİ VE TARİHİ
Sözlü sınav konuları, başvurulan grup ve pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki genel ve özel şartlarda belirtilen tüm konular ve hususlardır.
Sözlü Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.
Sözlü sınav, Başkanlığın; “İnönü Bulvarı (Eskişehir Yolu) 06520 No:45 Balgat/Çankaya/ Ankara” adresinde, www.sayistay.gov.tr kurumsal internet sitesinde ilan edilen tarihte yapılacaktır. Söz konusu ilân, sözlü sınav tarihinden en az yedi gün önce yapılacaktır.
Sözlü sınav tarihi Sayıştay internet sitesinde ilan edilecektir.

VI.    SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak şarttır.
Sözlü sınavda 70 ve daha fazla puan alan adaylar arasında her bir grup ve pozisyon için ayrı ayrı en yüksek puana sahip adaydan başlanarak sınav başarı puan sıralaması oluşturulacak ve ilan edilen pozisyon sayısı kadar adayla sözleşme yapılacaktır.
Puan eşitliği halinde sırasıyla alanında yüksek lisans mezunu olanlar, lisans mezuniyet tarihi önce olanlar ve yaşı daha büyük olanlar öncelikle yerleştirilecektir.

VII.    SINAV SONUÇLARININ İLANI VE İŞE BAŞLAMA
Grup ve pozisyon için başarı sırasına göre belirlenecek asil ve yedek olarak kazanan adayların listesi Başkanlığımız internet sitesi www.sayistay.gov.tr adresinde ilân edilecektir.
Listede adı bulunan asıl adaylara ilan tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde posta ile bildirimde bulunulur. Adayların tebligatın kendilerine ulaşmasından itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak ve istenilen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunmaları gerekmektedir.
Adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Başkanlığımıza müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibariyle on beş günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.
Sınavı kazanan her bir adayın güvenlik soruşturması yapılacaktır.
Asıl adaylardan, hakkından feragat eden veya etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adayların işe başlama işlemleri hakkında yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.
 İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise derhal fesih edilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

VIII.    ÜCRET
Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3 üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanı tutarının aşağıdaki tabloda her bir grup ve pozisyon için belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Başkanlık, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.
Sözleşmeli bilişim personeline 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6’ncı maddesi uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai vs.) başkaca bir ödeme yapılmayacaktır.

Grup ve Pozisyonlarına Göre Sözleşmeli Bilişim Personeli Ücret Tablosu
GrubuBilişim Personeli PozisyonuAylık Brüt Sözleşme Ücreti Katsayı Tavanı*
AKıdemli Sistem Uzmanı4 katına kadar
Yazılım Geliştirme Proje Yöneticisi4 katına kadar
BKıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı (.Net)3 katına kadar
Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı (Low
Code)
3 katına kadar
Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı (Java)3 katına kadar
Yazılım Geliştirme Uzmanı3 katına kadar
Kıdemli İş Zekâsı Uzmanı3 katına kadar
İş Zekâsı Uzmanı3 katına kadar
Kıdemli Veri Tabanı Uzmanı3 katına kadar
CAğ Uzmanı2 katına kadar

IX.    TEBLİGAT
Sözleşmeli Bilişim Personel alımı ile ilgili tüm duyuru, ilan ve bilgilendirmeler Sayıştay Başkanlığı’na ait www.sayistay.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Yayımlanacak duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olacağından adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/891285/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/kamu-personel-alim-ve-sinavlari/sayistay-baskanligi-11-sozlesmeli-bilisim-personeli-alacak