İ L A N
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI 11 TARIM İŞLETMESİNİN
2022 YILI İSTİHSALİ 76.917,50 TON İNEK SÜTÜ SATILACAKTIR.
1- Aşağıda isimleri belirtilen 11 Tarım İşletmesinde 01/01/2022 – 31/12/2022 tarihleri arasında üretilecek tahmini 76.917,50 ton inek sütü partiler halinde satılacaktır.
2- İhale 30/11/2021 Salı günü saat 14.30’da TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Karanfil Sokak No:62 Bakanlıklar-ANKARA) İHALE SALONUNDA Merkez Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye iştirak eden olmadığı veya verilen fiyatlar uygun görülmediği taktirde ihale, 07/12/2021 tarihinde aynı yer ve saatte aynı şartlarda tekrar yapılacaktır.
İhale, açık artırma usulü ile yapılacaktır.
3- TAHMİN EDİLEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR
     İşletmeler bazında tahmin edilen yıllık süt üretim miktarı, muhammen ve geçici teminat tutarı, aşağıdaki gibidir.

PARTİ NOİŞLETME ADIMİKTARI
(TON)
MUHAMMEN
TUTARI(TL)
% 3 GEÇİCİ
TEMİNAT (TL)
1ALTINOVA TİM.2.600,008.085.519,00242.566,00
2ANADOLU TİM.7.815,0024.303.204,00729.096,00
3CEYLANPINAR TİM.20.400,0063.440.226,001.903.207,00
4ÇUKUROVA TİM.2.805,008.723.031,00261.691,00
5DALAMAN TİM.3.780,0011.755.101,00352.653,00
6GÖKHÖYÜK TİM.2.382,507.409.134,00222.274,00
7GÖZLÜ TİM.9.800,0030.476.187,00914.286,00
8KOÇAŞ TİM13.000,0040.427.595,001.212.828,00
9POLATLI TİM.6.730,0020.929.055,00627.872,00
10SULTANSUYU TİM.1.040,003.234.208,0097.026,00
11TÜRKGELDİ TİM.6.565,0020.415.935,00612.478,00
TOPLAM76.917,50239.199.195,007.175.977,00

İhale sıralaması, ihale esnasında istekliler huzurunda yapılacak kura ile tespit edilecektir.

4- İnek sütü satış fiyatının belirlenmesinde;  Ulusal Süt Konseyince üç ayda bir (Üç aydan az veya üç aydan fazla olması durumunda Konseyin belirlemiş olduğu fiyat geçerli olacaktır) belirlenen inek sütü satış fiyatının(TL/KĞ) üzerine +%……. artırım şeklinde yapılacak ve o dönem için esas alınacak İnek sütü satış fiyatı olacaktır.
İhalede belirlenecek %…… (Yüzde………) artırım oranı sabit bir değer olup, bir (1) yıl süreyle geçerli olacaktır. Taahhüdün uzaması durumunda artırım oranı aynı şekilde uygulanacaktır.
5- İhaleye girebilme şartlarında belirtilen belgeler bir zarfa konularak TİGEM Genel Evrak Servisine en geç 30/11/2021 Salı günü saat 14.30’a kadar teslim edilecektir.
6- Sözleşme ilgili işletme ile firma arasında İşletme Müdürlüğünde imzalanacaktır.
7-İhale şartnamesi Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok.No:62 Bakanlıklar/ANKARA) , ilgili İşletme Müdürlükleri ve www.tigem.gov.tr adresinden temin edilebilir.
 8-TİGEM İktisadi Devlet Teşekkülü olup 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna tabi değildir. Yapılan ihale satış işlemi olduğundan 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa da tabi olmayıp, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.         

   İLAN OLUNUR.

ADRES                                                                      :

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ
Karanfil Sok. No:62
Bakanlıklar/ANKARA
Tel:  0 312  417 84 70-80
Fax: 0 312 417 78 39

https://www.ilan.gov.tr/ilan/886233/muhtelif/gida-yiyecek-icecek/tigem-tarafindan-76-917-ton-inek-sutu-satilacaktir