HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz, Tayfur Sökmen Kampüsü ve bağlı birimlerinde bulunan ve aşağıda belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi Açık Teklif  (Arttırma) Usulüne göre kiraya verilecektir.

NOİHALENİN ADICİNSİİL/İLÇE/ MAH.ADA/ PARSELALANSÜREMUHAMMEN BEDELGEÇİCİ TEMİNATİHALENİNİHALENİN YAPILACAĞI
YER
GÜNÜSAATİ

1
HATAY M.K.Ü. Tayfur Sökmen Kampüsü Çarşı Alanı Restoran Hizmet Yeri
Restoran Hizmeti
Hatay/ Antakya/ Alahan112/23200 m²3 Yıl18.300,00 -TL1.830,00 -TL
29.11.2021
09:00Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı


2
HATAY M.K.Ü. Tayfur Sökmen Kampüsü Çarşı Alanı Posta. Telgraf ve Kargo Hizmet Yeri
Posta ve Kargo Hizmeti

Hatay/ Antakya/ Alahan
112/2350 m²3 Yıl8.980,00-TL269,40-TL29.11.202110:00
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı


3
HATAY M.K.Ü. Tayfur Sökmen Kampüsü Antakya Devlet Konservatuvarı Kantin Hizmet Yeri
Kantin Hizmeti

Hatay/ Antakya/ Alahan
106/127 m²3 Yıl3.125,00 -TL93,75 -TL

29.11.2021
10:00
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı


4
HATAY M.K.Ü.  Yayladağı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Kantin Hizmet Yeri
Kantin Hizmeti

Hatay/
Yayladağı/Kurtuluş
128/720 m²3 Yıl4.450,00 -TL133,50 -TL

29.11.2021
11:00
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı


5
HATAY M.K.Ü.  Reyhanlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Kantin Hizmet Yeri
Kantin Hizmeti

Hatay/
Reyhanlı/Yenişehir
3343150 m²3 Yıl5.350,00 -TL535,00 -TL

29.11.2021
13:30
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

6
HATAY M.K.Ü.  Hassa Meslek Yüksekokulu Kantin Hizmet YeriKantin HizmetiHatay/ Hassa/ Girne77/150 m²3 Yıl2.635,50 -TL263,55 -TL
29.11.2021
14:30Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

7
HATAY M.K.Ü. Mimarlık Fakültesi Boş Dükkan YeriBoş DükkanHatay/ Antakya/ Odabaşı1934/472 m²3 Yıl12.525,00 -TL1.252,50 -TL
29.11.2021
15:30Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

1.Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlara ait ihaleler belirtilen tarih ve saatlerde Rektörlük Toplantı salonunda yapılacaktır.
2.İhale dokümanı www.mku.edu.tr internet adresinden görülebilir ve her bir yerin ihalesi için 30,00-TL (otuztürklirası) karşılığı Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olan isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
3. Kiralanan taşınmazlarda Tayfur Sökmen Kampüsünde ve bağlı birimlerinde faaliyet gösteren iş kollarının ve İktisadi İşletmelerin faaliyet alanı haricinde bir iş kolunda öğrenci ve personele hizmet yapılacaktır.
4.İhaleye katılacak isteklilerin, aşağıda belirtilen belgelerin aslı veya “aslı idarece görülmüştür” onaylı suretleri ile birlikte tekliflerini ihale saatine kadar (istenilen belgeler ve teklif mektubu zarfın içine eklenir ve kapatılır. Zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı, açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır)  İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri veya posta yolu ile ulaştırmaları gerekmekte olup postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İstekli gerçek kişi ise;
-Adres bilgileri (nüfus müdürlüğü veya e-devlet, muhtarlık, isteklinin ıslak imzalı adres beyanı)
-İsteklinin T.C. kimlik fotokopisi ile iletişim bilgileri (tlf, e-posta)
-İsteklinin adli sicil kayıt bilgileri
-İsteklinin varsa ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge ile noter tasdikli imza
beyannamesi (aslı veya “aslı idarece görülmüştür” onaylı.)
-Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile noter onaylı imza
beyannamesi (aslı veya “aslı idarece görülmüştür” onaylı.), adli sicil kaydı, nüfus cüzdan fotokopisi.

                İstekli tüzel kişilik ise;
-Tüzel kişiliğe ait Resmi Onaylı adres belgesi (sicil gazetesinde, noter onaylı imza beyannamesinde adres bulunması halinde de adres bilgisi olarak değerlendirilecektir.) ve tüzel kişilik iletişim bilgileri
-T.C. kimlik fotokopisi (ortaklıklarda büyük ortağın, % 50 – %50 ortaklıklarda her iki ortağın)
-Adli sicil kayıt bilgileri (ortaklıklarda büyük ortağın, % 50 – %50 ortaklıklarda her iki ortağın)
-Tüzel kişiliğin varsa, ilgili mevzuat gereğince kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ihalenin yapıldığı yılda alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge veya Ticaret Sicil Gazetesi (tüzel kişiliğin sermaye ve ortaklık durumunu gösterir en son yayımlanan ticaret sicil gazetesi) veya bu hususları gösterir belgeler.
-Vekâleten ihaleye katılma halinde, tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname veya tüzel kişiliği temsil etmeye yetkili kılındığına dair tüzel kişilikçe düzenlenmiş onaylı yetki belgesi ile temsile yetkili kişinin noter onaylı imza beyannamesi (aslı veya “aslı idarece görülmüştür” onaylı.), adli sicil kaydı, nüfus cüzdan fotokopisi.

-Tabloda belirtilen Geçici Teminat Bedelleri ve Doküman Bedelleri isteklilerce teklif edilen kısımlara göre verilecek ve banka veznesine, havale veya EFT yoluyla verilecek ise Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Halk Bank Uydu Şubesi Hatay nezdinde ki, TR34 0001 2001 5120 0006 0000 10 IBAN numarasına yatırılarak; Açıklama kısmına T.C. kimlik numarasını ve hangi ihaleye ait olduğunu belirten banka dekontunun aslı teklif zarfında sunulacaktır. Geçici teminat olarak kabul edilecek diğer değerler ise; Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenecek bankaların verecekleri süresiz ve 2886 sayılı Kanunun 27. Maddesine uygun olarak düzenlenmiş, banka teminat mektupları veya Devlet tahvilleri ve hazine kefaletini haiz tahvillerin aslı teklif zarfı içerisinde ihale komisyonuna teslim edilecektir.

5. Diğer Hususlar
5.1.Aşağıdaki tabloda belirtilen yerlerin işe başlama tarihleri karşılarında belirtilen tarihlerdir.

1HATAY M.K.Ü. Mimarlık Fakültesi Boş Dükkan YeriBoş DükkanSözleşme imzalandığı tarihten itibaren
2HATAY M.K.Ü. Tayfur Sökmen Kampüsü Antakya Devlet Konservatuvarı Kantin Hizmet YeriKantin HizmetiSözleşme imzalandığı tarihten itibaren
3HATAY M.K.Ü.  Yayladağı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Kantin Hizmet YeriKantin HizmetiSözleşme imzalandığı tarihten itibaren
4HATAY M.K.Ü.  Reyhanlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Kantin Hizmet YeriKantin HizmetiSözleşme imzalandığı tarihten itibaren
5HATAY M.K.Ü.  Hassa Meslek Yüksekokulu Kantin Hizmet YeriKantin HizmetiSözleşme imzalandığı tarihten itibaren
HATAY M.K.Ü. Tayfur Sökmen Kampüsü Çarşı Alanı Restoran Hizmet YeriRestoran HizmetiSözleşme imzalandığı tarihten itibaren
HATAY M.K.Ü. Tayfur Sökmen Kampüsü Çarşı Alanı Posta. Telgraf ve Kargo Hizmet YeriPosta ve Kargo Hizmeti26.12.2021

5.2. Hatay MKÜ Tayfur Sökmen Kampüsü çarşı alanında bulunan Posta, Telgraf ve Kargo hizmet yeri ile ilgili ihale işlemleri İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından yapılacaktır.
5.3. Hatay MKÜ Tayfur Sökmen Kampüsü çarşı alanında bulunan Posta, Telgraf ve Kargo hizmet yeri ve Restoran Hizmet Yeri,  Antakya Devlet Konservatuvarı Kantin Hizmet Yeri, Yayladağı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Kantin Hizmet Yeri için 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 57. Maddesi gereği sözleşme noter tarafından onaylanıp tescil edildiği tarihte yürürlüğe girer.
5.4.Kiralanacak İşletmelerde; bahse konu hizmet kolu dışında bir talep olmaması halinde İktisadi İşletmelerin faaliyet alanı dışında bir iş kolunda verilecek teklifler ihale komisyonunca değerlendirilecektir.
5.5.Boş Dükkân yeri için ihaleye Seyahat Acenteliği faaliyetinde bulunmak üzere teklif vermek isteyen isteklilerin; ilgili Bakanlıktan almış olduğu işletme belgesini ibraz etmesi zorunludur.
5.6. Yıllık kira bedeli peşin olarak tahsil edilecektir.

          6. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29. Maddesi uyarınca, ihale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/882543/emlak/is-yeri-ve-ticari-isletme/hatay-mustafa-kemal-universitesi-ticari-alanlari-kiraya-verecek