GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
MADDE 1 –  İHALENİN KONUSU, ŞEKLİ, İŞİN NİTELİĞİ, NEVİ ve MİKTARIGaziantep Büyükşehir Belediyesi ’nin sorumluluğunda bulunan, Nurdağı ilçe merkezinde ulaşım sorununu çözmek amacıyla oluşturulan 2 (iki) adet hat üzerinde çalışacak, standartları ve özellikleri bu şartname ekinde belirtilen 4 (dört) adet otobüs ile birlikte aşağıda belirtilen hatlarda; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma araçları Usül Ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik çerçevesinde toplu taşımacılık hizmetlerinin işletici tarafından yapılması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 35/c maddesi gereği Açık Teklif Usulü Artırma suretiyle 10 (on) yıllığına ayrı ayrı olarak ihale edilecektir. İhale Şartnamesi ile ilgili irtibat adresi:
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Belediye Hizmet Binası
İhale İşleri Şube Müdürlüğü 1. Kat
İncilipınar Mah. Şehit Yusuf Erin Cad. No:4 Şehitkâmil / GAZİANTEP
Telefon No: 0342 211 12 00
Faks No: 0342 211 12 93Bahse konu iş ile ilgili ihale dokümanları, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İhale İşleri Şube Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir. İhale dokümanının satış bedeli 100,00-TL ’dir. Her hat için ayrı şartname bedeli yatırılacaktır.MADDE 2 – MUHAMMEN BEDEL

Güzergah NoGüzergâhHat Başı Otobüs Sayısı1 (bir) otobüsün (1 aylık) muhammen bedeliToplam Muhammen Bedel(KDV hariç)Geçici Teminat Miktarı
1Nurdağı Otel- Başpınar Arası250,00-TL12.000,00.-TL360,00.-TL
2Gökçedere250,00-TL12.000,00.-TL360,00.-TL

MADDE 3 – İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH ve SAATTE YAPILACAĞI
Söz konusu hatların ihalesi 13.10.2020 Çarşamba günü saat 15.30 ’da Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır.
İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istenilen belgelerle birlikte İhale İşleri Şube Müdürlüğüne en geç 13.10.2020 Çarşamba günü saat 12.00’a kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.
MADDE 4 – TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR
Geçici teminat Türk Lirası olarak Belediyemiz Veznesine nakden yatırılabileceği gibi Vakıflar Bankası Şehitkamil Şubesi IBAN NO:TR22 0001 5001 5800 7290 4046 01 nolu Belediyemiz hesabına da yatırılabilir veya Bankalar veya özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri verebilirler.
MADDE 5 – İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI
 Belediyemizce yapılacak olan ihaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.
a) İsteklinin Nurdağı İlçesinde kurulmuş taşıma birlik veya kooperatifi olması, kooperatif ana sözleşmesi ve kooperatif adres beyanının sunulması,
b)Taşıma birlik veya kooperatiflerin imza ve yetki sirkülerinin veya taşıma birlik veya kooperatiflerin adına girişimde bulunacak kimselerin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletnamenin ibraz edilmiş olması,
c) Taşıma birlik veya kooperatiflerin üyeleri veya kurucuları ile yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili hususları gösteren kayıtlı belgeler ile birlikte, halen faaliyette olduğuna dair Ticaret Odası faaliyet belgesi veya Ticaret Odası siciline kayıtlı olduğuna dair alınmış bir belgeyi ibraz etmesi,
ç) Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermesi ve telefon numarası bildirmesi,
d) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname,
e) Şartnamenin satın alındığına dair makbuzun aslı,
f) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka teminat mektubu,
g) Belediyemize borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış olacak)
Yukarıda belirtilen belgeler yarım dosya içerisine konarak İhale İşleri Şube Müdürlüğüne teslim edilecektir.   

         İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/856053/vasita/ticari-arac-ve-ticari-hat-plaka/nurdaginda-2-adet-hat-ve-guzergahi-10-yil-sureli-kiraya-verilecektir