Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’ ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili hükümlerinde aranan genel koşulları sağlamış olmak kaydıyla, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI:
• İlan edilen kadrolara başvuracak adayların; https://personel.hku.edu.tr/tum-formlar-vedilekceler/ web adresinden bir örneğini temin edebilecekleri başvuru dilekçelerinin ekinde olmak üzere; özgeçmiş, 2 adet vesikalık fotoğraf, fotokopileri noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları, nüfus cüzdanı ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ve eserlerinden oluşan dosyasının (doçent kadrolarına başvuracak adayların doçentlik belgelerini ayrıca dosyalarına eklemiş olmaları gerekmektedir) 1 nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilecek nüshalarını ise (doçent ve doktor öğretim üyesi
kadroları için ise 4 nüsha) CD/flashdisk ortamında şahsen veya posta yolu ile (doçent kadroları için Personel Müdürlüğüne, doktor öğretim üyesi kadroları için ise ilgili Fakülte Dekanlığına
olmak üzere) başvuru yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul edilmeyecek olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır.
• Müracaat edecek adayların; Hasan Kalyoncu Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde (https://personel.hku.edu.tr/mevzuat/#yonergeler) belirtilen koşulları
yerine getirmeleri gerekmektedir.
• Müracaat edecek adayların; https://personel.hku.edu.tr/tum-formlar-ve-dilekceler/ web adresinde yer alan “Başvuru Beyan Formu ve Evrak Kontrol Listesi”ni doldurarak, başvuru dilekçesi ekinde imzalı olarak koyulması gerekmektedir. Ayrıca, jüri üyelerine gönderilecek dosyalarda da imzalı şekilde bu belgenin koyulması gerekmektedir.
• Tüm adayların, gelecekte yapmayı planladıkları eğitim / öğretim / araştırma / geliştirme faaliyetleri ve bunların çıktıları ile Üniversitemizin vizyonuna nasıl entegre olabileceklerini ve kısa / orta / uzun vadede bilimsel literatüre ve üniversite-iş dünyası-kamu-toplum işbirliğine nasıl katkıda bulunabileceklerini açıklayan bir “özgelecek / niyet mektubu / iş planı / kariyer planı”
hazırlamaları ve bunu müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.
• Erkek adayların askerlikle ilişiğinin olmaması gerekmektedir.
• Yabancı ülkelerden alınmış lisans ve lisansüstü diploma ve derecelerin denkliği ile akademik unvanların eşdeğerliliğinin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) / Üniversitelerarası Kurul
(ÜAK) tarafından onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.
• Eğitim dili İngilizce olan bölümler için Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik şartları
sağlamaları gerekmektedir.
• Adayların, ilan tablosunda ‘Açıklama’ sütununda belirtilen şartları sağlamaları gerekmektedir.
• Adayların müracaat dilekçelerinde herhangi bir kurum ya da kuruluşa karşı mecburi hizmet yükümlülüklerinin bulunup bulunmadığını varsa hangi kuruma olduğunu belirtmeleri gerekmektedir.
• Adayların müracaat dilekçelerinde; başvuruda verdikleri tüm bilgilerin doğru
olduğunu, aksi takdirde başvurularının ve atamalarının iptalini kabul ve taahhüt ettiklerini belirtmeleri gerekmektedir.
• Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür.
• İlanda belirtilen koşulları taşımayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır. • İhtiyaç duyulması halinde; adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemiz Personel Müdürlüğü web sayfasından https://personel.hku.edu.tr/ yapılacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI İLAN TABLOSU

FAKÜLTEBÖLÜM/ PROGRAMUNVANKADRO
SAYISI (TOPLAM)
AÇIKLAMA
EĞİTİM FAKÜLTESİEĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMDOÇENT1Doçentlik unvanını; “Eğitim Programları ve Öğretim” alanında almış olmak. Disiplinler ötesi program geliştirme konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak. SSCI/SCIE indekslerinde taranan dergilerde en az 3 (üç) makale
yayımlamış olmak.
ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİDR. ÖĞR. ÜYESİ1Doktora derecesini; “Özel Eğitim” alanında almış olmak. Erken okuryazarlık, okuma, öğrenme güçlüğü konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak. SSCI/ESCI indekslerinde taranan dergilerde en az
1 (bir) makale yayımlamış olmak.
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIKDR. ÖĞR. ÜYESİ1Doktora derecesini; “Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık” alanında almış olmak. Yılmazlık veakademik motivasyon konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak. SSCI/ESCI indekslerinde taranan dergilerde en az
1 (bir) makale yayımlamış olmak.
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIKDR. ÖĞR. ÜYESİ1Doktora derecesini; “Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık” alanında almış olmak. Kariyerdanışmanlığı konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak. SSCI/SCIE indekslerinde taranan dergilerde en az
1 (bir) makale yayımlamış olmak.
İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİSİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLERDOÇENT1Doçentlik unvanını; “Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler”, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi veya ‘Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi’ alanlarının birinde almış olmak. YDS/YÖKDİL sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği mevzuata uygun sınavlardan bu puan muadili bir puan almış olmak.
SSCI/SCIE/AHCI/SCOPUS/ESCI
indekslerinde taranan dergilerde en az 3 (üç) makale yayımlamış olmak.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/833783/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/akademik-personel-alimlari/hasan-kalyoncu-universitesi-5-ogretim-uyesi-aliyor