YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

RFID/BARKOD KURULUM ENTEGRASYON VE TEKNİK DESTEK  hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2021/426808
1-İdarenin
a) Adı:DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi:EMNİYET MAHALLESİ MEVLANA BULVARI (KONYA YOLU ÜZERİ) NO: 32 06560 – YENİMAHALLE/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası:3122042846 – 3122128158
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı:RFID/BARKOD KURULUM ENTEGRASYON VE TEKNİK DESTEK HİZMETİ
b) Niteliği, türü ve miktarı:1 Adet RFID/BARKOD Kurulum Entegrasyon Ve Teknik Destek Alımı – Hizmet
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Adana Havalimanı, Adıyaman Havalimanı, Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı, Merzifon Havalimanı, Antalya Havalimanı, Balıkesir Koca Seyit Havalimanı, Balıkesir Merkez Havalimanı, Batman Havalimanı, Bingöl Havalimanı, Bursa Yenişehir Havalimanı, Çanakkale Havalimanı, Denizli Çardak Havalimanı, Diyarbakır Havalimanı, Elazığ Havalimanı, Erzincan Havalimanı, Erzurum Havalimanı, Gaziantep Havalimanı, Gökçeada Havalimanı, Hakkâri Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı, Hatay Havalimanı, Iğdır Havalimanı, Isparta Süleyman Demirel Havalimanı, İstanbul Atatürk Havalimanı İzmir Adnan Menderes Havalimanı, Kahramanmaraş Havalimanı, Kapadokya Havalimanı, Kars Harakani Havalimanı, Kastamonu Havalimanı, Kayseri Havalimanı, Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı, Konya Havalimanı, Malatya Havalimanı, Mardin Havalimanı, Muğla Dalaman Havalimanı, Muğla Milas – Bodrum Havalimanı, Muş Sultan Alparslan Havalimanı, Ordu – Giresun Havalimanı, Samsun Çarşamba Havalimanı, Siirt Havalimanı, Sinop Havalimanı, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı, Şanlıurfa GAP Havalimanı, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı, Tekirdağ Çorlu Havalimanı, Tokat Havalimanı, Trabzon Havalimanı, Uşak Havalimanı, Van Ferit Melen Havalimanı
ç) Süresi/teslim tarihi:İşe başlama tarihinden itibaren 455(DörtYüzElliBeş) gündür
d) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 0 gün içinde işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:26.08.2021 – 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı No:32 06560 Yenimahalle / ANKARA adresinde bulunan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı İhale Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
RFID El Terminalleri ve/veya RFID Etiket Yazıcıları üretiminin ve/veya satışının gerçekleştirilmiş olması veya RFID Donanımı dahil proje yapılması benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
 
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
 
9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
 
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
 
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
 
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Bilgisayar Sistemlerine Yönelik Hizmetler/0,83
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

RFID/BARKOD KURULUM ENTEGRASYON VE TEKNİK DESTEK  hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2021/426808
1-İdarenin
a) Adı:DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi:EMNİYET MAHALLESİ MEVLANA BULVARI (KONYA YOLU ÜZERİ) NO: 32 06560 – YENİMAHALLE/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası:3122042846 – 3122128158
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı:RFID/BARKOD KURULUM ENTEGRASYON VE TEKNİK DESTEK HİZMETİ
b) Niteliği, türü ve miktarı:1 Adet RFID/BARKOD Kurulum Entegrasyon Ve Teknik Destek Alımı – Hizmet
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Adana Havalimanı, Adıyaman Havalimanı, Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı, Merzifon Havalimanı, Antalya Havalimanı, Balıkesir Koca Seyit Havalimanı, Balıkesir Merkez Havalimanı, Batman Havalimanı, Bingöl Havalimanı, Bursa Yenişehir Havalimanı, Çanakkale Havalimanı, Denizli Çardak Havalimanı, Diyarbakır Havalimanı, Elazığ Havalimanı, Erzincan Havalimanı, Erzurum Havalimanı, Gaziantep Havalimanı, Gökçeada Havalimanı, Hakkâri Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı, Hatay Havalimanı, Iğdır Havalimanı, Isparta Süleyman Demirel Havalimanı, İstanbul Atatürk Havalimanı İzmir Adnan Menderes Havalimanı, Kahramanmaraş Havalimanı, Kapadokya Havalimanı, Kars Harakani Havalimanı, Kastamonu Havalimanı, Kayseri Havalimanı, Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı, Konya Havalimanı, Malatya Havalimanı, Mardin Havalimanı, Muğla Dalaman Havalimanı, Muğla Milas – Bodrum Havalimanı, Muş Sultan Alparslan Havalimanı, Ordu – Giresun Havalimanı, Samsun Çarşamba Havalimanı, Siirt Havalimanı, Sinop Havalimanı, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı, Şanlıurfa GAP Havalimanı, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı, Tekirdağ Çorlu Havalimanı, Tokat Havalimanı, Trabzon Havalimanı, Uşak Havalimanı, Van Ferit Melen Havalimanı
ç) Süresi/teslim tarihi:İşe başlama tarihinden itibaren 455(DörtYüzElliBeş) gündür
d) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 0 gün içinde işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:26.08.2021 – 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı No:32 06560 Yenimahalle / ANKARA adresinde bulunan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı İhale Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
RFID El Terminalleri ve/veya RFID Etiket Yazıcıları üretiminin ve/veya satışının gerçekleştirilmiş olması veya RFID Donanımı dahil proje yapılması benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
 
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
 
9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
 
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
 
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
 
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Bilgisayar Sistemlerine Yönelik Hizmetler/0,83
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/829898/ihale-duyurulari/hizmet-alim-ihaleleri/yazilim-ve-destek-hizmeti-alinacak