GAZİANTEP İLİ NİZİP İLÇESİNDE BULUNAN KONAKTA SATIŞ OFİSİ MAL ALIMI İŞİ
GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İhale Kayıt Numarası:2021/425746
İşin Adı:Gaziantep İli Nizip İlçesinde Bulunan Konakta Satış Ofisi Mal Alımı İşi
İhale Türü – Usulü:Mal Alımı – Açık İhale Usulü
1 – İdarenin
a) Adresi:İncilipinar Mah. Şehit Yusuf Erin Cad. 27090
b) Telefon ve faks numarası:3422111200 – 3422111252
c) Elektronik posta adresi:ihale@gaziantep.bel.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
:www.gaziantep-bld.gov.tr
2 – İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı:48 kalemde inşaat, mobilya ve dekoratif malzeme alımı ve montajı
b) Yapılacağı Yer:Gaziantep-Nizip
c) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanır.
ç) İşin süresi:120 (yüzyirmi) takvim günü
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin:
a) Yapılacağı yer:Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İhale Salonu
b) Tarihi ve saati:09.08.2021 – 14:30
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :
4.1 İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
      
      a)  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
      2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
      b) Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen standart forma uygun teklif mektubu.                                  
      c) Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar.      
      d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
      e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.
      f) İdari şartnamenin 19 uncu maddesinde istenmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlerin listesi.
      g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya her iki ortağında mühendis veya mimar olması ve belgelenmesi halinde ise tüzel kişiliğe %50-%50 ortak olmaları, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve ilan tarihinden önce kurdukları veya ortak olduklarını gösteren belge.
   
     h) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.
      İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a)  bendinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine/en az % 51 hissesine sahip ortağına ait olması halinde bu ortak (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.
4.2-Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3-Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
5- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.
6- ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 100,00.-TL karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
7.2. İhale dokümanını ihaleye teklif verecek olanların kendileri veya noter onaylı vekaletnameyi haiz yetkili temsilcilerinin 06.08.2021 Cuma günü mesai bitimine kadar İdareden satın almaları zorunludur.
8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır
10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 takvim günüdür.
12- Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdare serbesttir.
13- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
14- İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayıp, Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği esasları uygulanacaktır.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/826041/ihale-duyurulari/mal-alim-ihaleleri/insaat-mobilya-ve-dekoratif-malzeme-satin-alinacaktir