GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

  1. İHALENİN KONUSU:

Tapunun Şahinbey İlçesi Beştepe Mahallelerinde bulunan, aşağıda ada, parsel numarası, tapu alanı, imar durumu, m² rayiç bedeli, toplam muhammen bedeli ve geçici teminat tutarı belirtilen taşınmazların ayrı ayrı satışı işidir.

Mahalle  AdaParselTapu Alanİmar DurumuRayiç BedeliMuhammen BedelGeçici Teminat
Beştepe9038311.108,90 m²Konut (1:50 Yençok :8 Kat)1.300,00 TL14.441.570,00 TL434.000,00 TL
Beştepe903848.990,92 m²Konut (1:50 Yençok :8 Kat)1.300,00 TL11.688.196,00 TL351.000,00 TL

2. İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ: 
İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ayrı ayrı yapılacaktır.
3. İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ:
İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini, 250,00.-TL karşılığında Belediyemiz Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğünden temin edebilirler. Her taşınmaz için ayrı şartname bedeli yatırılacaktır.
4. GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR: 
İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, istekli oldukları taşınmazla ilgili geçici teminatı,  Türkiye Vakıflar Bankası TR22 0001 5001 5800 7290 4046 01 IBAN nolu Belediyemiz banka hesabına yatırabileceği gibi bankalar veya özel finans kurumlarından alacakları, süresiz banka teminat mektubu da sunabilirler.
5- İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:
            Söz konusu yerlerin ihalesi 11.08.2021 Çarşamba günü saat 15:00 ‘de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümence) ayrı ayrı yapılacaktır.
            İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istenilen belgelerle birlikte İhale İşleri Şube Müdürlüğüne 11.08.2021 Çarşamba günü saat 12.00 ‘e kadar sıra alındılar karşılığında vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir.
6. İSTENİLEN BELGELER:
Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.

  • A. İÇ ZARF

            Teklif mektubundan oluşur. Teklif Mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilecektir.
            Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir.

  • B. DIŞ ZARF

         Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir,
     a) Teklif mektubunu içeren iç zarf,
     b) Gerçek kişiler için Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Nüfus Müdürlüğü’nden veya e-Devlet ‘ten temin edilecek),
     c) Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermesi ve telefon numarası bildirmesi,
     ç) Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (İhale tarihinin olduğu yıla ait olacak)
     d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
     e) Vekaleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter tasdikli vekaletname ile imza sirküsü,
     f) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname,
     g) Şartnamenin satın alındığına dair makbuzun aslı,
     ğ) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka teminat mektubu,
     h) Belediyemize borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış)
       İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/819784/emlak/arsa/gaziantep-buyuksehir-belediye-baskanligina-ait-2-adet-arazini-satis-ihalesi-yapilacaktir