Ticaret Bakanlığından:
SÖZLEŞMELİ MUAYENE MEMURU GİRİŞ SINAV İLANI

I. GENEL BİLGİLER

657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  4  üncü  maddesinin  (B)  fıkrası  ile  06.06.1978 tarihli 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenen “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin  Esaslara”  göre  çalıştırılmak  üzere,  açıktan  atama  suretiyle  sözlü  sınavla  Sözleşmeli Muayene Memuru alınacaktır.

S.
No
UnvanıTeşkilatıKPSS Puan TürüAlım
Yapılacak İller
Alım
Yapılacak Sayı
Toplam
1Sözleşmeli Muayene MemuruTaşra (Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri)KPSSP3Ağrı875
Artvin8
Edirne15
Gaziantep1
Hatay3
İstanbul25
Kilis5
Şırnak10

II. SINAVA KATILMA ŞARTLARI
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
b) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1986 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.),
c) En az dört yıllık eğitim veren fakülte ve yüksekokulların hukuk, uluslararası ilişkiler, siyaset  bilimi  ve  uluslararası  ilişkiler,  iktisat,  ekonomi,  kamu  yönetimi,  siyaset  bilimi  ve  kamu yönetimi,   işletme,   maliye,   ekonometri,   çalışma   ekonomisi   ve   endüstri   ilişkileri,   istatistik, uluslararası ticaret ve lojistik, uluslararası ticaret ve işletmecilik, gümrük işletme bölümlerinden ya    da    bunlara    denkliği    Yükseköğretim    Kurulu    tarafından    onaylanmış    yurt    dışındaki yükseköğretim kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak,
ç) ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, yukarıdaki tabloda belirtilen ilgili KPSS puan türünden 70 ve üzeri puan almak,

III. DİĞER BİLGİLER

a. Sınav tarihi ve yeri: Başvuru sonuçları ile sözlü sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra www.ticaret.gov.tr internet adresinin duyurular bölümünde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir c. Sınavın Şekli ve Değerlendirilmesi Sınav sözlü olarak gerçekleştirilecek olup, sınava girmeye hak kazanan adaylar; “kavrama, muhakeme ve ifade yeteneği; liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu; özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı; mezun olduğu örenim dalı itibarı ile bilgi düzeyi, genel yeteneği ve genel kültürü; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı” yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle yüz tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü sınavda en az 70 puan alanlar başarılı sayılacak ve adayların başarı puanı, KPSS puanı ile sözlü puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır. Başarı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle, atama yapılacak olan kadro sayısını geçmeyecek kadar asıl aday belirlenecektir. Adayların başarı puanının eşit olması halinde; KPSS puanı yüksek olana, bunun eşit olması halinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olan adaya öncelik verilecektir. Sınav komisyonu ayrıca, giriş sınavı ilanında belirtilen kadro sayısının en fazla yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Başarı sırasına göre oluşturulan yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takip eden altı ay geçerli olup daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez. Giriş sınavında yetmiş ve üzeri puan almış olmak, asil ve yedek sıralamasına giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. d. Sınav Sonuçlarının Duyurulması Başarılı olan adayların listesi, Bakanlığımız internet adresinin duyurular bölümünde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. e. Diğer Hususlar Sözlü sınavda başarılı olup atanmaya hak kazanan adayların görev yerleri yukarıda belirtilen iller arasından elektronik kura çekim işlemi ile belirlenecektir. Başvurudan göreve başlamaya kadar tüm aşamalarda adaylara yapılacak bilgilendirme ve çağrılar, adayların başvuru sırasında bildirdikleri e-posta adreslerine ve/veya Bakanlığın internet sayfasında duyuru yoluyla yapılacaktır. Ayrıca adaylar tüm süreçlere ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Sözlü sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacak; atamaları yapılmış ise iptal edilecek, bu kişiler bundan sonra açılacak olan sınavlara katılamayacak ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise, ayrıca durumları çalıştıkları kurumlara da bildirilecektir. Sözlü sınava adaylar “fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vb.)” ile girebileceklerdir. Bakanlığımız internet sitesinde duyurulan hususlar tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Kamuoyuna ilanen duyurulur.

İLETİŞİM BİLGİLERİ Ticaret Bakanlığı Söğütözü Yerleşkesi (Merkez Bina) Söğütözü Mah. 2176. Sok. No: 63 06530 Çankaya / ANKARA Tel: +90 312 204 98 22 98 26

Başvurular  dijital  ortamda  07.07.2021-16.07.2021  tarihleri  arasında  alınacaktır.  Sınava katılmak   isteyen   adaylar,   Kariyer   Kapısı   https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr   üzerinden başvurularını  gerçekleştirecektir. Posta  ile  veya  diğer  şekillerde  yapılan  müracaatlar  kabul edilmeyecektir.
Aranan    şartlardan    herhangi    birini    taşımadığı    tespit    edilen    adayların    başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır
Sözlü sınava, KPSS başarı sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının dört katı aday çağırılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü sözlü sınava çağrılacaktır.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların ad ve soyadları ile sınav yerleri, sözlü sınav tarihinden  en  az  on  gün  önce  www.ticaret.gov.tr  internet  sitesinde  ilan  edilmek  suretiyle duyurulacaktır.   Ayrıca   adaylar   tüm süreçlere   ilişkin   bilgileri   Kariyer   Kapısı   üzerinden görüntüleyebilecektir.

b. Sınav tarihi ve yeri:
Başvuru  sonuçları  ile  sözlü  sınav  tarihi,  saati  ve  yeri  daha  sonra  www.ticaret.gov.tr internet adresinin duyurular bölümünde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir

c. Sınavın Şekli ve Değerlendirilmesi
Sınav   sözlü   olarak   gerçekleştirilecek   olup,   sınava   girmeye   hak   kazanan   adaylar; “kavrama,  muhakeme  ve  ifade  yeteneği;  liyakati,  temsil  kabiliyeti,  davranış  ve  tepkilerinin mesleğe uygunluğu; özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı; mezun olduğu örenim dalı itibarı ile  bilgi  düzeyi,  genel  yeteneği  ve  genel  kültürü;  bilimsel  ve  teknolojik  gelişmelere  açıklığı” yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle yüz tam puan üzerinden değerlendirilecektir.
Sözlü  sınavda en az 70 puan alanlar başarılı sayılacak  ve adayların  başarı puanı,  KPSS puanı ile sözlü puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır.
Başarı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle, atama yapılacak olan kadro sayısını geçmeyecek kadar asıl aday belirlenecektir. Adayların başarı puanının eşit olması halinde; KPSS puanı yüksek olana, bunun eşit olması halinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olan adaya öncelik verilecektir.
Sınav  komisyonu  ayrıca,  giriş  sınavı  ilanında  belirtilen  kadro  sayısının  en  fazla  yarısı kadar yedek aday belirleyebilir.
Başarı sırasına göre oluşturulan yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takip eden altı ay geçerli olup daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez.
Giriş sınavında yetmiş ve üzeri puan almış olmak, asil ve yedek sıralamasına giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

d. Sınav Sonuçlarının Duyurulması
Başarılı  olan  adayların  listesi,  Bakanlığımız  internet  adresinin  duyurular  bölümünde  ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

e. Diğer Hususlar
Sözlü  sınavda  başarılı  olup  atanmaya  hak  kazanan  adayların  görev  yerleri  yukarıda belirtilen iller arasından elektronik kura çekim işlemi ile belirlenecektir.
Başvurudan göreve başlamaya kadar tüm aşamalarda adaylara yapılacak bilgilendirme ve çağrılar, adayların başvuru sırasında bildirdikleri e-posta adreslerine ve/veya Bakanlığın internet sayfasında  duyuru  yoluyla  yapılacaktır.  Ayrıca  adaylar  tüm  süreçlere  ilişkin  bilgileri  Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

Sözlü sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin  sınavları  geçersiz  sayılacak  ve  atamaları  yapılmayacak;  atamaları  yapılmış  ise  iptal edilecek, bu kişiler bundan sonra açılacak olan sınavlara katılamayacak ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise, ayrıca durumları çalıştıkları kurumlara da bildirilecektir.
Sözlü  sınava  adaylar  “fotoğraflı  ve  onaylı  bir  kimlik  belgesi  (nüfus  cüzdanı,  ehliyet, pasaport vb.)” ile girebileceklerdir.

Bakanlığımız   internet   sitesinde   duyurulan   hususlar   tebliğ   mahiyetinde   olacağından, ilgililere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Ticaret Bakanlığı Söğütözü Yerleşkesi (Merkez Bina) Söğütözü Mah. 2176. Sok. No: 63 06530 Çankaya / ANKARA
Tel: +90 312 204 98 22 98 26

https://www.ilan.gov.tr/ilan/817010/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/kamu-personel-alim-ve-sinavlari/ticaret-bakanligi-75-sozlesmeli-memur-alacak