Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’ ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili hükümlerinde aranan genel koşulları sağlamış olmak kaydıyla, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI:
• İlan edilen kadrolara başvuracak adayların; https://personel.hku.edu.tr/tum-formlar-ve-dilekceler/ web adresinden bir örneğini temin edebilecekleri başvuru dilekçelerinin ekinde olmak üzere; özgeçmiş, 2 adet vesikalık fotoğraf, fotokopileri noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları, nüfus cüzdanı ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ve eserlerinden oluşan dosyasının (profesör kadrosuna başvuracak adayların  başlıca  eserlerini  belirtmesi  ve  profesör/doçent  kadrolarına  başvuracak  adayların  doçentlik  belgelerini  ayrıca  dosyalarına  eklemiş  olmaları gerekmektedir) 1 nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilecek nüshalarını ise (profesör kadroları için 6 nüsha, doçent ve doktor öğretim üyesi kadroları için ise 4 nüsha) CD/flashdisk ortamında şahsen veya posta yolu ile (profesör/doçent kadroları için Personel Müdürlüğüne, doktor öğretim üyesi kadroları için ise ilgili Fakülte Dekanlığına olmak üzere) başvuru yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul edilmeyecek olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır.

• Müracaat edecek adayların; Hasan Kalyoncu Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde (https://personel.hku.edu.tr/mevzuat/ #yonergeler) belirtilen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir.
• Müracaat edecek adayların; https://personel.hku.edu.tr/tum-formlar-ve-dilekceler/ web adresinde yer alan “Başvuru Beyan Formu ve Evrak Kontrol Listesi”ni doldurarak, başvuru dilekçesi ekinde imzalı olarak koyulması gerekmektedir. Ayrıca, jüri üyelerine gönderilecek dosyalarda da imzalı şekilde bu belgenin koyulması gerekmektedir.
• Tüm adayların, gelecekte yapmayı planladıkları eğitim / öğretim / araştırma / geliştirme faaliyetleri ve bunların çıktıları ile Üniversitemizin vizyonuna nasıl entegre olabileceklerini ve kısa / orta / uzun vadede bilimsel literatüre ve üniversite-iş dünyası-kamu-toplum işbirliğine nasıl katkıda bulunabileceklerini açıklayan bir “özgelecek / niyet mektubu / iş planı / kariyer planı” hazırlamaları ve bunu müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.
• Erkek adayların askerlikle ilişiğinin olmaması gerekmektedir.
• Yabancı ülkelerden alınmış lisans ve lisansüstü diploma ve derecelerin denkliği ile akademik unvanların eşdeğerliliğinin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) / Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.
• Eğitim dili İngilizce olan bölümler için Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik şartları sağlamaları gerekmektedir.
• Adayların, ilan tablosunda ‘Açıklama’ sütununda belirtilen şartları sağlamaları gerekmektedir.
• Adayların müracaat dilekçelerinde herhangi bir kurum ya da kuruluşa karşı mecburi hizmet yükümlülüklerinin bulunup bulunmadığını varsa hangi kuruma olduğunu belirtmeleri gerekmektedir.
• Adayların müracaat dilekçelerinde; başvuruda verdikleri tüm bilgilerin doğru olduğunu, aksi takdirde başvurularının ve atamalarının iptalini kabul ve taahhüt ettiklerini belirtmeleri gerekmektedir.
• Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür.
• İlanda belirtilen koşulları taşımayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
•  İhtiyaç  duyulması  halinde;  adayları  ilgilendiren  başvuru  ve  atama  süreci  ile  ilgili  tüm  bilgilendirmeler  Üniversitemiz  Personel  Müdürlüğü  web sayfasından https://personel.hku.edu.tr/ yapılacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI İLAN TABLOSU

FAKÜLTEBÖLÜM/PROGRAMUNVANKADRO SAYISI
(TOPLAM)
AÇIKLAMA
EĞİTİM FAKÜLTESİİNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİDR.
ÖĞRETİM ÜYESİ
1Doktorasını, İngiliz Dili Eğitimi alanında yapmış olmak. Dil öğretiminde teknoloji konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİBİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİDR. ÖĞRETİM ÜYESİ DOÇENT PROFESÖR4Doktorasını, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri veya Yazılım Mühendisliği alanlarında veya ilgili anabilim dalı ve uzmanlık alanlarında (Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Yazılımı, Bilgisayar Donanımı) almış olmak. Doçentliğini, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri veya Yazılım Mühendisliği alanlarında veya ilgili anabilim dalı ve uzmanlık alanlarında
(Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Yazılımı, Bilgisayar Donanımı) almış olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİPROFESÖR DOÇENT DR. ÖĞRETİM ÜYESİ4Doçentlik unvanını, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, ‘Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği’ veya ‘Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği’ alanlarının birinde almış olmak.
Kontrol Teorisi ve Uygulamaları konularında ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel çalışmalar yapmış olmak. SCI/SCI-E/SSCI indekslerinde taranan
dergilerde en az 5 (beş) makale yayımlamış olmak.
Doçentlik unvanını, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, ‘Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği’ veya ‘Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği’ alanlarının birinde almış olmak. İşaret İşleme konularında ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel çalışmalar yapmış olmak. SCI/SCI-E/SSCI indekslerinde taranan dergilerde en az 3 (üç) makale yayımlamış olmak.
Lisans ve lisansüstü derecelerini Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, ‘Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği’ veya ‘Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği’ alanlarının birinde almış olmak. Haberleşme konularında ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel çalışmalar yapmış olmak. SCI/SCI-E/SSCI indekslerinde taranan dergilerde en az 1 (bir) makale yayımlamış olmak
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİDR. ÖĞRETİM ÜYESİ1Doktorasını Endüstri Mühendisliği alanında almış olmak. Tedarik zincirleri ve lojistik yönetimi konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak. SCI/SCI- E/SSCI indekslerinde taranan dergilerde en az 2 (iki) makale yayımlamış olmak.
1Doktorasını Endüstri Mühendisliği alanında almış olmak. Bulanık tahminleme konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
1Doktorasını Endüstri Mühendisliği alanında almış olmak. Tesis planlama konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak. SCI/SCI-E/SSCI indekslerinde taranan dergilerde en az 1 (bir) makale yayımlamış olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİMAKİNE MÜHENDİSLİĞİDR. ÖĞRETİM ÜYESİ1Lisans ve lisansüstü derecelerini; Makine Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği veya Havacılık Mühendisliği alanında almış olmak. Doçentlik unvanını Makine Mühendisliği veya Uçak-Havacılık-Uzay Mühendisliği alanında almış olmak. SCI/SCI-E/SSCI indekslerinde taranan
dergilerde en az 3 (üç) makale yayımlamış olmak.
DOÇENT1Lisans ve lisansüstü derecelerini; Makine Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği veya Havacılık Mühendisliği alanlarında almış olmak. Doçentlik unvanını Makine Mühendisliği veya Uçak-Havacılık- Uzay Mühendisliği alanında almış olmak. SCI/SCI-E/SSCI indekslerinde
taranan dergilerde en az 3 (üç) makale yayımlamış olmak.
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİHEMŞİRELİKDR. ÖĞRETİM ÜYESİ1Hemşirelik alanında doktora yapmış olmak. Hemşirelik esasları konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak. SCI/SCI-E/SSCI indekslerinde taranan dergilerde en az 1 (bir) makale yayımlamış olmak.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/813979/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/akademik-personel-alimlari/hasan-kalyoncu-universitesi-15-ogretim-uyesi-alacak