3 ADET 20-25 TONLUK KAMYON İLE ERZAK VE İKMAL MADDESİ TAŞIMA HİZMETİ
(YÜK TAŞIMA HİZMET ALIMI)
5 ZH.TUG.K. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI3 Adet 20-25 Tonluk Kamyon ile Erzak ve İkmal Maddesi Taşıma Hizmeti(YÜK TAŞIMA HİZMET ALIMI) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası:2021/330521

1-İdarenin

a) Adresi:ZEYTINLI MAHALLESI SANI KONUKOGLU BULVARI 1/1 27150 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP
b) Telefon ve faks numarası:3423212710 – 3423225926
c) Elektronik Posta Adresi:kdikmen@kkk.tsk.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı:3 Adet 20-25 Tonluk Kamyon ile 23.500 km. Erzak (Gıda) ve İkmal Maddesi Taşıma Hizmeti.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer:5’inci Zh.Tug.K.lığı ile İhtiyaç Listesinde belirtilen 1’inci Hd.A.K.lığına bağlı Hd.Tb.K.lığı, Hd.Bl.K.lığı, Hd. Karakollarına ve Kontrol Teşkilat Başkanlığınca yapılacak tebligatla belirtilen güzergâhlarda 800 km.ye kadar erzak (gıda) ve ikmal maddesi taşıma işleri yapılacaktır
c) Süresi:İşe başlama tarihi 02.08.2021, işin bitiş tarihi 30.06.2022

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:5’inci Zh. Tug. İhale Komisyon Başkanlığı (GAZİANTEP)
b) Tarihi ve saati:14.07.2021 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Özel sektör işletmeleri veya Kamu Kurum ve Kuruşlarına son beş yıl içinde yapılan her türlü nakliyecilik, yük ve erzak taşıma, şehirlerarası eşya veya gıda taşımacılığı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. (Özel sektör iş deneyim belgesi sunulurken sözleşme, sözleşme artışları, noter tasdikli fatura ve para akışını gösterir belgeler ekinde sunulacaktır.)

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 5’inci Zh. Tug. İhale Komisyon Başkanlığı (GAZİANTEP) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/812496/ihale-duyurulari/hizmet-alim-ihaleleri/erzak-ve-ikmal-maddesi-tasima-hizmeti-alinacak