GALVANİZLİ SAC SATIN ALINACAKTIR
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TEİAŞ)
12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GAZİANTEPBölge Müdürlüğümüze Bağlı 154/400 KV Enerji İletim Hatlarında kullanılmak üzere 12 mm kalınlığında 5230 Adet galvanizli sac alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası:2021/364363
1-İdarenin
a) Adresi:OSMANGAZİ MAH.56090 SOK N:13/C 27001 . ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP
b) Telefon ve faks numarası:3423292828 – 3423290873
c) Elektronik Posta Adresi:12grup.satinalma@teias.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı:154/400 KV Enerji İletim Hatlarında kullanılmak üzere 1.2 mm kalınlığında 5230 Adet galvanizli sac alımı.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri:Viranşehir işletme Baş Mühendisliği
c) Teslim tarihi:Sözleşme imza tarihinden itibaren itibaren en geç 60 gün içinde malzemenin tamamı teslim edilecektir. Muayene Kabul Komisyonunun onayına istinaden Kısmi teslimat yapılabilecektir. Alınan malzemenin miktarı kadar kısmı kabul yapılarak tedarikçi firmanın 15 gün içinde ödemesi yapılacaktır. – Ödeme, Tedarikçi firmanın düzenleyeceği fatura karşılığında istenen diğer bilgi ve belgelerle birlikte İdareye yazılı başvurudan sonra en geç 15 gün içinde ödeme yapılacaktır. Yüklenici idareye uygun olmayan belgelerle başvurması halinde ödemelerdeki gecikmelerden İDARE sorumlu değildir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:Osmangazi Mah. 56090 Sok N: 13 Şehitkamil / GAZİANTEP
b) Tarihi ve saati:27.07.2021 – 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
Teknik  şartnamede  belirtilen (TSE-EN 10346 )  Standardına  uygun  olarak ürettiğine dair belgeyi  Malzeme teslim esnasında belgelendirmek  şartı ile malzemeyi teslim edecektir. Aksi takdirde malzeme teslim alınmayacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Osmangazi Mah. 56090 Sok N: 13 Şehitkamil / GAZİANTEP /Evrak Kayıt Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/811978/ihale-duyurulari/mal-alim-ihaleleri/galvanizli-sac-satin-alinacaktir