GAZİANTEP SU VE KANALİZASYON İDARESİ (GASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Muhtelif Mahalleler (2021) İçmesuyu Elektrik Tesisleri Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN    :           2021/343206

1-İdarenin

a) Adı  :           GAZİANTEP SU VE KANALİZASYON İDARESİ (GASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi         :           İncilipınar Mah. Kıbrıs Caddesi Eruslu İş merkezi 27000 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP
c) Telefon ve faks numarası   :           3422111300 – 3422318833
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası          :            https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı  :           Muhtelif Mahalleler (2021) İçmesuyu Elektrik Tesisleri Yapım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı     :          
Genel Müdürlüğümüzün sorumluluk sahası içerisinde yapılacak olan içmesuyu tesisleri için 5 adet trafo ve enerji nakil hatları yapım işidir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer      :           Gaski Genel Müdürlüğü sorumluluk alanı
ç) Süresi/teslim tarihi  :           Yer tesliminden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi   :           Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati        :           14.07.2021 – 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)   :           GASKİ Genel Müdürlüğü/Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı/İncilipınar Mah. Kıbrıs Cd Eruslu İş Merkezi No:1/A Şehitkamil/GAZİANTEP

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği”nde yer alan D/III grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Elektrik-Elektronik Mühendisi
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Teklif Fiyat Puanı: 60
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması           Asgari Oran    Azami Oran    Fiyat Dışı Unsur Puanı
36 KV VHD 35 (20 mm/kV) NORMAL TİP HAVA HATTI MESNET İZOLATÖRLERİ       2,6438%            3,2313%         1,18
40kN/11B KOMPOZİT SLİKON ASKI VE GERGİ İZOLATÖRLER  2,3455%         2,8668%         1,04
36 KV 10 KA METAL OKSİT (ZNO) PARAFUDR        0,9915%         1,2118%         0,44
36 KV, 630 A, 12.5 KA HARİCİ TİP SİGORTALI TOPRAKLAMALI AYIRICILAR          5,3892%            6,5868%         2,4
50 kVA.LIK 3×80 A. HARİCİ TİP A.G. PANOSU (OTOMATİK ŞALTERLİ)            0,7571%            0,9254%         0,34
100 kVA.LIK 3×160 A. HARİCİ TİP A.G. PANOSU (OTOMATİK ŞALTERLİ)        0,7606%            0,9296%         0,34
160 kVA.LIK 3×250 A. HARİCİ TİP A.G. PANOSU (OTOMATİK ŞALTERLİ)        0,7834%            0,9574%         0,35
250 kVA.LIK 3×400 A. HARİCİ TİP A.G. PANOSU (OTOMATİK ŞALTERLİ)        1,0529%            1,2869%         0,47
ALÜMİNYUM TEHLİKE LEVHASI, YENİ ŞARTNAMEYE UYGUN          0,0923%         0,1128%            0,04
DAİRE KESİTLİ İÇİ DOLU BAKIR BARA, ø 8 mm, 0.45 Kg/m          1,0905%         1,3329%         0,48
GALVANİZLİ TOPRAKLAMA ŞERİDİ VE GÖMÜLMESİ    2,4877%         3,0405%         1,11
50 mm² NYY KABLO VE GÖMÜLMESİ 0,5687%         0,6951%         0,25
2 mt UZUNLUĞUNDA GALVANİZLİ 65X65X7’lik GALVANİZLİ TOPRAK ELEKTROT VE GÖMÜLMESİ           1,5346%         1,8756%         0,68
Mont.25 KVA,33/0.4-0.231 kV (28.5-34.5 kV) ALÜMİNYUM SARGILI DİREK TİPİ TRAFO POSTALARINA AİT TRANSFORMATÖR         0,6083%         0,7434%         0,27
Demont.50 KVA,33/0.4-0.231 kV (28.5-34.5 kV) ALÜMİNYUM SARGILI DİREK TİPİ TRAFO POSTALARINA AİT TRANSFORMATÖR         0,4045%         0,4944%         0,18
Mont.50 KVA,33/0.4-0.231 kV (28.5-34.5 kV) ALÜMİNYUM SARGILI DİREK TİPİ TRAFO POSTALARINA AİT TRANSFORMATÖR         0,6613%         0,8082%         0,29
Mont.100 KVA,33/0.4-0.231 kV (28.5-34.5 kV) ALÜMİNYUM SARGILI DİREK TİPİ TRAFO POSTALARINA AİT TRANSFORMATÖR         0,759%           0,9276%         0,34
Mont.160 KVA,33/0.4-0.231 kV (28.5-34.5 kV) ALÜMİNYUM SARGILI DİREK TİPİ TRAFO POSTALARINA AİT TRANSFORMATÖR         0,9004%         1,1005%         0,4
Mont.250 KVA,33/0.4-0.231 kV (28.5-34.5 kV) ALÜMİNYUM SARGILI DİREK TİPİ TRAFO POSTALARINA AİT TRANSFORMATÖR         1,0591%         1,2944%         0,47
4×10 mm², 0.6/1 KV YVV (NYY) KABLO (PVC YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI)          0,1151%            0,1406%         0,05
4×16ş mm², 0.6/1 KV YVV (NYY) KABLO (PVC YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI)         0,0754%            0,0922%         0,03
3×50+25ş mm², 0.6/1 KV YVV (NYY) KABLO (PVC YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI)   0,1555%            0,1901%         0,07
3×70+35ş mm², 0.6/1 KV YVV (NYY) KABLO (PVC YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI)   0,4161%            0,5086%         0,18
3×95+50ş mm², 0.6/1 KV YVV (NYY) KABLO (PVC YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI)   0,3677%            0,4494%         0,16
4×10c mm², 0.6/1 KV YVV (NYY) KABLO BAŞLIĞI    0,0136%         0,0166%         0,01
4×16s mm², 0.6/1 KV YVV (NYY) KABLO BAŞLIĞI    0,0142%         0,0174%         0,01
3×50/25s mm², 0.6/1 KV YVV (NYY) KABLO BAŞLIĞI           0,0148%         0,0181%         0,01
3×70/35s mm², 0.6/1 KV YVV (NYY) KABLO BAŞLIĞI           0,0312%         0,0381%         0,01
3×95/50s mm², 0.6/1 KV YVV (NYY) KABLO BAŞLIĞI           0,0163%         0,0199%         0,01
ŞEHİR İÇİ A.G. VE O.G. MÜŞTEREK ŞEBEKE DİREKLERİ (BOYALI KAYNAKLI DEMİR DİREK)            40,539%         49,5477%       18
DEMONT.ŞEHİR İÇİ A.G. VE O.G. MÜŞTEREK ŞEBEKE DİREKLERİ (BOYALI KAYNAKLI DEMİR DİREK)       0,5329%         0,6513%         0,24
ŞEHİR İÇİ A.G. VE O.G. MÜŞTEREK ŞEBEKE DİREKLERİ İÇİN BOYALI DEMİR TRAVERS VE KONSOLLAR          6,6296%         8,1028%         2,95
DEMONT.ŞEHİR İÇİ A.G. VE O.G. MÜŞTEREK ŞEBEKE DİREKLERİ İÇİN BOYALI DEMİR TRAVERS VE KONSOLLAR        0,601%           0,7345%         0,27
1 ” (L= 2.15 MT.) GAZ BORUSU   0,0416%         0,0508%         0,02
SWALLOW AWG 3 (109.96 Kg/Km) ÇELİK ALÜMİNYUM İLETKENLER 6,4691%         7,9067%            2,87
25 KVA,33/0.4-0.231 kV (28.5-34.5 kV) ALÜMİNYUM SARGILI DİREK TİPİ TRAFO POSTALARINA AİT TRANSFORMATÖR    0,9948%         1,2158%         0,44
50 KVA,33/0.4-0.231 kV (28.5-34.5 kV) ALÜMİNYUM SARGILI DİREK TİPİ TRAFO POSTALARINA AİT TRANSFORMATÖR    1,2492%         1,5268%         0,56
100 KVA,33/0.4-0.231 kV (28.5-34.5 kV) ALÜMİNYUM SARGILI DİREK TİPİ TRAFO POSTALARINA AİT TRANSFORMATÖR         1,5471%         1,8909%         0,69
160 KVA,33/0.4-0.231 kV (28.5-34.5 kV) ALÜMİNYUM SARGILI DİREK TİPİ TRAFO POSTALARINA AİT TRANSFORMATÖR         2,0938%         2,5591%         0,93
250 KVA,33/0.4-0.231 kV (28.5-34.5 kV) ALÜMİNYUM SARGILI DİREK TİPİ TRAFO POSTALARINA AİT TRANSFORMATÖR         2,5767%         3,1493%         1,15
HARİCİ TİP AG PANOSU 25 KVA [Trafo Gücüne Uygun Termik Manyetik Giriş Şartelli,(45-63 A ayar sahalı 16 KA) kombi sayaç ve akım trafoları ile Enerji Analizörü (RS-485 Portlu GA31415 olacak), aydınlatması ile çıkış şalteri (30-45 A ayar sahal      0,6153%         0,752%           0,27
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/807924/ihale-duyurulari/yapim-isi-ve-insaat-ihaleleri/icmesuyu-elektrik-tesisleri-yaptirilacaktir