İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden:
MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI BİRİMLERİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL ALIMINA İLİŞKİN GİRİŞ (SÖZLÜ)
SINAV İLANI

657   sayılı   Devlet   Memurları   Kanununun   4   üncü   maddesinin   (B)   fıkrasına   göre 06/06/1978  tarih  ve  7/15754  sayılı  Bakanlar  Kurulu  Kararı  ile  yürürlüğe  konulan  Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde Göç İdaresi Genel Müdürlüğü  merkez  ve  taşra  teşkilatı  emrinde  istihdam  edilmek  üzere  aşağıdaki  Ek-1  ve  Ek-2 sayılı  tablolarda  unvanı  ve  sayısı  belirtilen  toplam  1309  adet  boş  pozisyon  için  Giriş  (Sözlü) sınavı ile sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Tablo-1  Merkez  Teşkilatında  İstihdam  Edilecek  Sözleşmeli  Personelin  Unvan  ve  Boş Pozisyonlarının Dağılımı

POZİSYON UNVANIAVUKAT
POZİSYONUN SAYISI5
TOPLAM5

Tablo-2  Taşra  Teşkilatında  İstihdam  Edilecek  Sözleşmeli  Personelin  Unvan  ve  Boş Pozisyonlarının Dağılımı

İLSOSYAL ÇALIŞMACIDESTEK PERSONELİ
(Şoför)
AVUKATKORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ
ÖĞRENİM DÜZEYİ
LİSEÖNLİSANSLİSANS
ADANA22
AĞRI2502525
ANKARA31663232
ANTALYA21055
AYDIN2201010
BALIKESİR2301515
BURSA21201010
ÇANAKKALE21261212
ÇANKIRI31502525
EDİRNE21
ERZURUM4331616
GAZİANTEP221
HATAY221
İSTANBUL482804040
İZMİR3
KAYSERİ2
KIRKLARELİ2
KOCAELİ21462222
KÜTAHYA2402020
MALATYA4603030
MUĞLA1
NİĞDE12402020
SAMSUN1
SİVAS1
ŞANLIURFA21
VAN22
YOZGAT1
IĞDIR2402020
TOPLAM146015611302302
Tablo-3 Sözleşmeli Personele Ödenecek Ücret
UNVANHİZMET YILIÜCRETİ
(TL)
AVUKATa) 5 yıldan az olanlar5.700,00
b) 5 Yıldan 10 Yıla Kadar Olanlar5.842,00
c) 10 Yıldan 15 Yıla Kadar Olanlar5.973,00
ç) 15 Yıldan 20 Yıla Kadar Olanlar6.115,00
d) 20 Yıldan Fazla Olanlar6.292,00
SOSYAL ÇALIŞMACIa) 5 yıldan az olanlar4.737,37
b) 5 Yıldan 10 Yıla Kadar Olanlar4.798,70
c) 10 Yıldan 15 Yıla Kadar Olanlar4.893,95
ç) 15 Yıldan 20 Yıla Kadar Olanlar5.032,74
d) 20 Yıldan Fazla Olanlar5.210,29
DESTEK PERSONELİ (Şoför)a) 5 yıldan az olanlar3.492,60
b) 5 Yıldan 10 Yıla Kadar Olanlar3.546,48
c) 10 Yıldan 15 Yıla Kadar Olanlar3.599,16
ç) 15 Yıldan 20 Yıla Kadar Olanlar3.653,04
d) 20 Yıldan Fazla Olanlar3.706,92
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİa) 5 yıldan az olanlar4.171,00
b) 5 Yıldan 10 Yıla Kadar Olanlar4.200,00
c) 10 Yıldan 15 Yıla Kadar Olanlar4.257,00
ç) 15 Yıldan 20 Yıla Kadar Olanlar4.314,00
d) 20 Yıldan Fazla Olanlar4.426,00

A) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI

1) GENEL ŞARTLAR

1-  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  değişik  48  inci  maddesinin  (A)  bendinde belirtilen nitelikleri taşımak,
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
ç) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 
d)  53  üncü  madde  hükümleri  saklı  kalmak  kaydı  ile  görevini  devamlı  yapmasına  engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
2  –  Giriş  (Sözlü)  sınavının  yapıldığı  yılın  ocak  ayının  birinci  günü  itibarıyla  35  yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1986 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar),
3 – Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,
4 – ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans  mezunları  için  KPSSP  (3),  ön  lisans  mezunları  için  KPSSP  (93)  ve  lise  mezunları  için KPSSP (94) puan türünden en az 65 (altmış beş) ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan, KPSS puan türü ve tercih edilen pozisyon unvanı esas alınmak suretiyle yapılacak  olan  puan  sıralamasına  göre  ilan  edilen  pozisyon  sayısının  4  (dört)  katı  adayın içerisinde bulunmak,
5 – Adaylar ancak bir pozisyon unvanı sınavına başvurabilecektir. Bu başvuru sadece bir il veya  Genel  Müdürlük  merkez  teşkilatına  yapılacaktır.  Birden  fazla  pozisyon  unvanına  veya birden fazla ile ya da il ile birlikte merkez teşkilatına yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
6 – Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak  görev  yapmakta  iken  sözleşmesi  feshedilen  adayların  başvuru  tarihi  itibarıyla  bir  yıllık bekleme  süresini  tamamlamış  olmaları  gerekmektedir.  (Sözleşmeli  Personel  Çalıştırılmasına İlişkin  Esasların  Ek-1  inci  maddesinin  dördüncü  fıkrasının  (a),  (b)  ve  (c)  bentlerine  göre sözleşmesini tek taraflı fesheden adaylar hariç olmak üzere)

2) ORTAK ŞARTLAR
Avukat,  Sosyal  Çalışmacı,  Destek  Personeli  (Şoför)  ve  Koruma  ve  Güvenlik  Görevlisi pozisyonlarından herhangi  birine başvuruda bulunacak adayların  aşağıdaki  her pozisyon  unvanı için belirtilen özel şartlara ilave olarak;
a)  Kamu  kurum  ve  kuruluşlarında  herhangi  bir  4/B  sözleşmeli  pozisyonda  çalışanların, başvuruda  bulunmak  istedikleri  sözleşmeli  pozisyon  unvanı  ile  halen  görev  yaptıkları  4/B sözleşmeli personel pozisyon unvanının aynı olmaması,
b) Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışmakta iken sözleşmesi   feshedilen   adayların,   fesihten   önce   görev   yaptıkları   4/B   sözleşmeli   personel pozisyonuyla   aynı   unvanlı   pozisyona   başvuruda   bulunmaları   halinde,   son   müracaat   tarihi itibariyle bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir.

3) ÖZEL ŞARTLAR
1 – AVUKAT
a) Hukuk Fakültelerinden mezun olmak,
b) Barodan veya noterden onaylı Avukatlık ruhsatına sahip olmak.
2 – SOSYAL ÇALIŞMACI
a)   Sosyal   Hizmet,   Sosyal   Hizmetler   veya   Sosyal   Çalışmalar   lisans   programlarının birinden mezun olmak.
3 – DESTEK PERSONELİ (Şoför)
a) Lise veya dengi okul mezunu olmak,
b)  E  sınıfı  sürücü  belgesine  sahip  olmak  (ya  da  Karayolları  Trafik  Yönetmeliğinde 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî  Gazete’de yayımlanan değişiklik ile 01/01/2016 tarihi itibariyle yeni tip D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak),
c) 24 saat esasına göre vardiyalı ve/veya dış mekânda çalışmasına engel bir durumunun olmaması,
4 – KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ
a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
b) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,
c)  5188  sayılı  Özel  Güvenlik  Hizmetlerine  Dair  Kanunun  10  uncu  maddesinde  sayılan şartlara haiz olmak,
ç) Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak,
d) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla,  17’den  az  olmamak,  (Örneğin;180  cm  boyunda  olan  bir  adayın  kilosunun  80+13=93’ten fazla, 80-17=63’ten az olmaması gerekmektedir.)
e)  Görevini  devamlı  yapmasına  engel  olabilecek  akıl  hastalığı  bulunmamak,  bedensel özürlü  olmamak,  şaşılık,  körlük,  topallık,  işitme  kaybı,  çehrede  sabit  eser,  uzuv  noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak,
f) Ülkenin her yerinde 24 saat esasına göre vardiyalı ve/veya dış mekânda çalışmasına ve seyahat etmesine engel bir durumunun olmaması,

B) BAŞVURU ŞEKLİ VE BAŞVURU BELGELERİNİN TESLİM YERİ

1  –  Adaylar;  Bakanlığımızın  (www.icisleri.gov.tr)  internet  adresinde  yer  alan  lisans mezunları  için  “Göç  İdaresi  2021  Yılı  4/B  Sözleşmeli  Personel  Lisans  Giriş  (Sözlü)  Sınavı  İş Talep  Formu”na,  ön  lisans  mezunları  için  “Göç  İdaresi  2021  Yılı  4/B  Sözleşmeli  Personel  Ön Lisans  Giriş  (Sözlü)  Sınavı  İş  Talep  Formu”na  lise  mezunları  için  “Göç  İdaresi  2021  Yılı  4/B Sözleşmeli Personel Lise Giriş (Sözlü) Sınavı İş Talep Formu”na KPSS (B) Grubu puan türünden kendisine  uygun  olanı  seçerek,  21-25  Haziran  2021  tarihleri  arasında  ilgili  sınav  duyurusu bölümünde  yayımlanacak  olan  başvuru  linki  aracılığıyla  e-Devlet  şifresi  ile  erişip  elektronik ortamda  müracaat  edeceklerdir.  Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından  posta yolu  ile ya da bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir.
2 – Giriş sınavı başvuruları 21 Haziran 2021 tarihi saat: 10:00’da başlayıp 25 Haziran 2021 tarihi saat: 17:00’da sona erecektir.
3   –   Başvurular   e-Devlet   şifresi   ile   yapılacağından,   adayların   (www.turkiye.gov.tr) hesabının  bulunması  zorunludur.  Söz  konusu  hesabın  kullanılabilmesi  için,  adayların  e-Devlet şifresi almaları gerekmektedir.
4  – İş Talep  Formunu  elektronik ortamda doldurup, başvurusunu hatasız ve eksiksiz bir şekilde  tamamlayan  ve  bilgilerinin  doğruluğundan  emin  olan  adayların  “Bilgilerimi  Kaydet” butonuna  basmaları  gerekmektedir.  Bu  işlemi  gerçekleştirmeyen  adayların  başvuruları  sisteme kaydedilmeyecek olup, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır. Bilgilerinde  eksiklik  veya  hata  olduğunu  fark  eden  adaylar  ise  25  Haziran  2021  tarihi  saat: 17:00’a  kadar  bilgilerini  yeniden  güncelleyip  “Bilgilerimi  Kaydet”  butonuna  basarak  başvuru işlemini tamamlamak zorundadırlar.
5 – Adaylar ilanda yer alan puan türünden ikisine de sahip iseler ancak bir puan türü ve en fazla  bir  adet  pozisyon  için  başvuruda  bulunabileceklerdir.  Adaylar,  başvuru  sırasında  sadece merkez veya bir ili ve bir pozisyonu tercih edebilecektir. Birden fazla tercihte bulunan adayların başvuruları   geçersiz   sayılacaktır.   Bu   durumda   olan   adaylar   herhangi   bir   hak   talebinde bulunamayacaklardır.
6 – Giriş (Sözlü) sınavına lisans ve ön lisans düzeyinde başvuracak adayların mezuniyet bilgileri  Yükseköğretim  Kurumundan  otomatik  olarak  gelmektedir.  Bilgilerinde  hata/eksik  olan veya  Yükseköğretim  Kurumundan  mezuniyet  bilgileri  gelmeyen  adayların  başvuru  formunda ilgili  kutucuğu  işaretleyip  güncel  bilgilerini  manuel  olarak  girmeleri  gerekmekte  olup,  bu durumda  olan  adayların  onaylı  diploma  örneğini  veya  (www.turkiye.gov.tr)  adresinden  temin edilen   mezuniyet   belgelerini   pdf   ya   da   jpeg   formatında   sınav   modülüne   yüklemeleri gerekmektedir.
7  –  Giriş  (Sözlü)  sınavına  lise  düzeyinde  başvuracak  adayların  mezuniyet  bilgilerini manuel  olarak girmeleri  ve onaylı  diploma örneğini pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.
8 – Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, ilanda aranılan öğrenim durumuna  ilişkin  ilgili  fakültelere  denkliği  olan  adayların,  öğrenim bilgisi  sekmesinde ilgili   kutucuğu  işaretleyip   denklik  belgelerini   pdf  ya  da  jpeg   formatında  sınav  modülüne yüklemeleri gerekmektedir.
9  –  Avukat  pozisyonuna  başvuracak  adayların  barodan  veya  noterden  onaylı  Avukatlık ruhsatnamesini pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.
10 – Destek Personeli (Şoför) pozisyonuna başvuracak adayların istenilen sürücü belgesi bilgilerini  manuel  olarak  girmeleri  ve  belgeyi  pdf  ya  da  jpeg  formatında  sınav  modülüne yüklemeleri gerekmektedir.
11 – Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adayların son başvuru tarihi itibarıyla   geçerlilik   süresi   dolmamış   özel   güvenlik   görevlisi   kimlik   kartını   manuel   olarak girmeleri ve belgeyi pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.
12 – Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak  görev  yapmakta  iken  kurumlarınca  sözleşmesi  feshedilen  ya  da  sözleşmesini  tek  taraflı fesheden  adayların,  bir  yıllık  bekleme  süresini  doldurduklarını  belgeleyebilmeleri  için  görev yaptıkları  eski  kurumlarından  alınmış onaylı  Hizmet Belgesini  pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.
13  –  Erkek  adayların  askerlik  bilgileri  Milli  Savunma  Bakanlığından  otomatik  olarak gelmekte  olup,  bilgilerinde  hata  olan  adayların  ilgili  kutucuğu  işaretleyip  güncel  bilgilerini manuel  olarak girmeleri,  askerlik durum belgelerini  pdf ya da jpeg  formatında sınav  modülüne yüklemeleri gerekmektedir.
14 – Adayların başvuru aşamasında son altı ay içerisinde çektirilmiş 600*800 boyutlarında 300  dpi  görüntü  kalitesinde  vesikalık  fotoğrafını  jpg  ya  da  jpeg  formatında  sınav  modülüne yüklemeleri gerekmektedir.
15  –  Başvurular  tamamlandıktan  sonra  sistem 25  Haziran  2021  tarihinde  saat:  17:00’da kapatılacağından belirtilen saatten sonra İş Talep Formunun çıktısı alınamayacaktır. Bu nedenle adayların İş Talep Formunun çıktısını 17:00’dan önce belirtilen başvuru tarihleri arasında almaları gerekmektedir.
16   –   Müracaatlar,   elektronik   ortamdaki   İş   Talep   Formu   ile   alınacağından   bizzat müracaatlar ile posta, mail, faks  yoluyla gönderilen Giriş (Sözlü) sınav başvuru belgeleri kabul edilmeyecektir.
17  –  Usulüne  uygun  ve/veya  zamanında  yapılmayan  müracaatlar  ile  eksik  veya  hatalı sınav başvuru belgeleri kabul edilmeyecektir.
18  – Sınava katılma hakkını  elde edemeyen  başvuru  sahiplerine herhangi  bir bildirimde bulunulmayacaktır.

C) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Müracaatlar  tamamlandıktan  sonra  Giriş  Sınavı  Komisyonu  tarafından  adayların  sınav modülü   üzerinden   sınav   ilanında   belirtilen   başvuru   şartlarını  
taşıyıp   taşımadıkları   kontrol edilecektir. Bu nedenle adayların başvuru yaparken bilgilerinin ve sisteme yükledikleri evrakların doğruluğundan emin olmaları gerekmektedir.

Başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan adayların başvuruları reddedilecek olup, adaylara başvurularının reddedildiği SMS ve e-posta yoluyla bildirilecektir. Bu nedenle adayların başvuru sürecinde iletişim bilgilerinin doğruluğundan emin olmaları gerekmektedir. Hatalı bilgi nedeniyle oluşabilecek hak kayıplarından adayların kendileri sorumlu olacaktır.

SMS ve e-posta ile başvurusunun reddedildiğini öğrenen aday, itiraz için en geç iki gün içerisinde  (mesai  saatlerinde)  Göç  İdaresi  Genel  Müdürlüğü  Personel  Dairesi  Başkanlığı  ile iletişime  geçerek  başvurusunun  reddedilmesine  neden  olan  bilgi  ve  belgeleri  elden,  faks  (0312 422  09  00)  numarası  veya  (sinav@goc.gov.tr)  e-posta  adresi  yoluyla  iletmek  zorundadır.  Aksi takdirde aday herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

Başvurusu  kabul  edilen  adayların  merkez  veya  taşra  teşkilatında  tercih  ettikleri  il  ve pozisyon  unvanına  göre  lisans  mezunları  için  KPSSP  (3)  puan  türü,  ön  lisans  mezunları  için KPSSP (93) puan türü ve lise mezunları için KPSSP (94) puan türü esas alınarak en yüksek puana sahip  adaydan  başlanarak  puan  sıralamasına  tabi  tutulacak  olup,  sözleşmeli  boş  pozisyonların dağılımını  gösteren  Tablo-1  ve  Tablo-2’de  yer  alan  her  pozisyon  unvanı  için  KPSS  (B)  Grubu puan türlerine göre ilan edilen pozisyon sayısının 4 (dört) katı kadar aday Giriş (Sözlü) sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait merkez ve il bazlı listeler Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (www.goc.gov.tr) internet adresinde ilan edilecektir.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının 4 (dört) katı aday içerisine girenlerin boy ve kilo şartlarını taşıyıp taşımadıkları sözlü sınavdan önce kontrol edilecektir. Boy ve kilo şartlarını taşıyanlar sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Boy ve kilo ölçümünün  yapılacağı  yer  ve  tarih  Göç  İdaresi  Genel  Müdürlüğü  (www.goc.gov.tr)  internet adresinde ilan edilecektir.

Aynı puan türü ve pozisyon için başvuran adaylardan en son adayın aldığı puan ile aynı puana  sahip  adaylar  da  Giriş  (Sözlü)  sınavına  katılmaya  hak  kazanacaktır.  Aynı  puana  sahip adaylar soyadı sıralamasına göre ilan edilecektir.

Giriş (Sözlü) Sınavına çağırılacak adaylara ait listeler ile Giriş (Sözlü) sınav günü, saati ve yeri Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün (www.goc.gov.tr) internet adresinde ilan edilerek ayrıca duyurulacaktır.  Resmi  internet  adresi  üzerinden  yapılan  ilanlar  tebligat  hükmünde  olup  ilgili adaylara ayrıca yazı ile bildirimde bulunulmayacaktır.

Ç) ADAYLARA DUYURU ŞEKLİ
Giriş (Sözlü) sınavı ile ilgili duyurular, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (www.goc.gov.tr) internet  adresinde  ilan  edilecektir.  Resmi  internet  adresi  üzerinden  yapılan  duyurular  tebligat hükmünde  olup,  ilgili  adaylara  ayrıca  yazı  ile  bildirimde  bulunulmayacak  olup,  söz  konusu duyuruların   takip  edilmemesi   nedeniyle  oluşabilecek  hak  kayıplarından   adayların   kendileri sorumlu olacaktır.

D) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV YERLERİ
Giriş   (Sözlü)   sınavlarının   günü,   saati   ve    yeri    Göç   İdaresi    Genel   Müdürlüğü (www.goc.gov.tr) internet adresinde ilan edilecektir.

Adayların  sınav  saatinden  bir  saat  önce  sınava  girecekleri  yerde  hazır  bulunmaları  ve yanlarında  onaylı  kimlik  belgelerinden  (Nüfus  cüzdanı/T.C  Kimlik  Kartı,  sürücü  belgesi  veya geçerlilik  süresi  bitmemiş  pasaport)  herhangi  birini  bulundurmaları  gerekmektedir.  Söz  konusu belgeleri  ibraz  edemeyen  adaylar  sınava  alınmayacak  olup,  bu  adaylar  konu  ile  ilgili  olarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

E) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV KONULARI
1  –  Avukat  pozisyonu  için,  Anayasa  Hukuku,  İdare  Hukuku,  Medeni  Hukuk,  Borçlar Hukuku,  Ticaret  Hukuku,  Medeni  Usul  Hukuku,  İcra  ve  İflas,  İdari  Yargılama  Hukuku,  Ceza Hukuku,   Ceza   Usul   Hukuku,   İş   Hukuku,   Uluslararası   Hukuk,   6458   sayılı   Yabancılar   ve Uluslararası  Koruma  Kanunu,  4  sayılı  Cumhurbaşkanlığı  Kararnamesinin  Göç  İdaresi  Genel Müdürlüğü  ile  ilgili  bölüm  maddeleri  (On  üçüncü  bölümün  tüm  maddeleri)  ve  Genel  Kültür konularından oluşur.
2  –  Sosyal  Çalışmacı  pozisyonu  için  lisans  eğitimine  ait  mesleki  bilgiler,  4  sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile ilgili bölüm maddeleri (On üçüncü bölümün tüm maddeleri) ve Genel Kültür konularından oluşur.
3 – Destek Personeli (Şoför) pozisyonu için Anayasa, İdare Hukuku, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile ilgili bölüm maddeleri (On üçüncü bölümün tüm maddeleri) ve Genel  Kültür  konuları  ile  uygulamalı  olarak  da  sürüş  teknikleri,  direksiyon  kullanımı  ve  trafik kurallarından oluşur.
4  –  Koruma  ve  Güvenlik  Görevlisi  pozisyonu  için  Anayasa,  İdare  Hukuku,  Atatürk İlkeleri  ve  İnkılap  Tarihi,  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu,  4  sayılı  Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin  Göç  İdaresi  Genel  Müdürlüğü  ile  ilgili  bölüm  maddeleri  (On  üçüncü  bölümün tüm maddeleri), Genel Yetenek, Genel Kültür ve mesleki konulardan oluşur.

F) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV KOMİSYONU

Giriş  (Sözlü)  Sınavı  başvurularının  incelenmesi,  sonuçlarının  tespiti  ile  yerleştirilen adayların ilan edilen niteliklere uygunluğunun yapılabilmesi için 1 (bir) giriş sınav komisyonu ile sınavların   sözlü   aşamasının   gerçekleştirilmesi   için   ihtiyaca   göre   sözlü   sınav   komisyonları oluşturulacaktır. Sınav Komisyonları 1 (bir) başkan ve 4 (dört) üyeden oluşur.

G) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVININ ŞEKLİ VE USULÜ
4/B sözleşmeli personel alımı sözlü olarak tek aşamada yapılır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, Sınav Komisyonunun her bir üyesi tarafından;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan) ,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan), ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),
d) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),
e)  Bilimsel  ve  teknolojik  gelişmelere  açıklığı,  konularında  (10  puan),  olmak  üzere  100 tam puan üzerinden değerlendirilir.
Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayların Giriş (Sözlü) Sınav puanı tespit edilir. Giriş (Sözlü) Sınavında 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir.

Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır

Ğ) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Sözlü  sınav  100  tam  puan  üzerinden  değerlendirilir  ve  en  az  70  puan  alanlar  başarılı sayılır.  Sözlü  sınavda, her üyenin  vermiş olduğu puanın  aritmetik ortalaması  alınarak  adayların sözlü sınav puanı tespit edilecektir. Her aday için verilen sözlü sınav puanı adayın başarı puanını oluşturur. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanarak merkez teşkilatı ve taşra teşkilatı ayrı olmak üzere sözleşmeli boş pozisyonların dağılımını gösteren Tablo-1 ve Tablo-2’de yer alan her pozisyon  unvanı  için  Giriş  (Sözlü)  Sınavı  Kesin  Olmayan  Başarı  Puan  Listesi  oluşturulacaktır. Başarı puanları aynı olan adaylarda KPSS puanı en yüksek olan adaya öncelik verilecektir.

Başarı  puan  sıralamasına  göre  oluşturulan  Kesin  Olmayan  Giriş  (Sözlü)  Sınavı  Başarı Listeleri   Göç   İdaresi   Genel   Müdürlüğünce   belirlenecek   tarihte   (www.goc.gov.tr)   internet adresinde ilan edilecektir.
Sınav Komisyonlarınca;  Giriş (Sözlü) Sınavı  Kesin  Olmayan  Başarı  Listelerine itirazlar değerlendirildikten  sonra  pozisyonlar  esas  alınarak  merkez  ve  her  il  için  ayrı  ayrı  ilan  edilen pozisyon  sayısı  kadar  asil  ve  en  fazla  bir  katına  kadar  yedek  adaylar  belirlenerek  kesinleşmiş Giriş   (Sözlü)   Sınav   Sonuçları   yine   Göç   İdaresi   Genel   Müdürlüğünce   belirlenecek   tarihte (www.goc.gov.tr) internet adresinde ilan edilecektir.
Giriş  (Sözlü)  Sınavından  en  az  70  puan  almış  olmak,  Kesinleşmiş  Giriş  (Sözlü)  Sınav Sonuçlarına göre asil ve yedek aday sıralamasına giremeyen adaylar için herhangi bir hak teşkil etmeyecektir.

H) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü internet adresinde ilan edilerek duyurulan Kesin Olmayan Giriş (Sözlü) Sınavı Başarı Listelerine itirazlar, listelerin ilan edildiği tarihten itibaren 2 (iki) iş günü  içinde  mesai  saatleri  içerisinde  Göç  İdaresi  Genel  Müdürlüğüne  bir  dilekçe  ile  itirazda bulunulan hususun belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecektir.

Sınav komisyonları  itirazları  3  (üç) iş günü  içinde sonuçlandıracaktır.  İtiraz sonuçlarına göre asil ve yedek adaylardan oluşan Kesinleşmiş Giriş (Sözlü) Sınav Sonuçlarına ait listeler Göç İdaresi   Genel   Müdürlüğünce   belirlenecek   tarihte   (www.goc.gov.tr)   internet   adresinde   ilan edilerek duyurulacaktır.

Sınav  komisyonlarınca  verilen  kararlar  kesin  olup  2  (iki)  iş  günü  içinde  yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.

I) ATAMA VE SÖZLEŞME İMZALAMAYA ESAS İSTENİLECEK BELGELER
1  –  Diploma  veya  mezuniyet  belgesinin  aslı  veya  onaylı  örneği,  (e-  Devlet  barkodlu mezun belgesi oluşturularak alınabilir.)
2 – Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin ilgili fakültelere denkliği olan adayların, denklik belgesinin aslı veya noterden onaylı fotokopisi,
3  –  Göç  İdaresi  Genel  Müdürlüğü  (www.goc.gov.tr)  adresli  internet  sitesinden  temin edilerek doldurulmuş ve aday tarafından imzalanmış resimli İş Talep Formu,
4 – 3 adet vesikalık fotoğraf,
5 – 2020 yılı KPSS (B) grubu Sınav Sonuç Belgesi,
6 – Avukatlık pozisyonu için Avukatlık ruhsatnamesinin baro veya noterden onaylı örneği, 7 – Destek Personeli (Şoför) pozisyonu için sürücü belgesinin aslı veya onaylı örneği,
8 – Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için özel güvenlik kimlik kartının aslı veya onaylı örneği,
9  –  Koruma  ve  Güvenlik  Görevlisi  pozisyonu  için  yukarıda  sayılan  şartların  yanı  sıra aşağıdaki   hususları   kapsayacak   şekilde   Sağlık   Bakanlığına   bağlı   tam   teşekküllü   Devlet hastanelerinden  alınan  “ülkenin  her  yerinde  çalışmasına  ve  seyahat  etmesine  engel  bir  durumu bulunmamaktadır” ibareli ve aşağıdaki hususları kapsayan sağlık raporu,
a)   Psikiyatri:   Psikiyatrik   bir   hastalık   veya   kişilik   bozukluğu   (Psikopati);   alkol   ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak,
b) Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak,
c) Göz: Görme engeli veya gece körlüğü olmamak,
ç) Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak.
10 – Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak  görev  yapmakta  iken  kurumlarınca  sözleşmesi  feshedilen  ya  da  sözleşmesini  tek  taraflı fesheden  adayların,  bir  yıllık  bekleme  süresini  doldurduklarını  belgeleyebilmeleri  için  görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı Hizmet Belgesi,
11   –   Göç   İdaresi   Genel   Müdürlüğü   (www.goc.gov.tr)   internet   adresinden   temin edilebilecek Mal Bildirim Formu ve Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi Formu,
Giriş  (Sözlü)  sınav  sonuçları  Göç  İdaresi  Genel  Müdürlüğü  (www.goc.gov.tr)  internet adresinde ilan edilerek ilgili adaylara bildirilecektir. Bu bildirim tebligat hükmünde olup, ayrıca ilgili  adaylara  yazılı  bildirimde  bulunulmayacaktır.  Giriş  (Sözlü)  sınavını  asıl  olarak  kazanan adayların   yukarıda  belirtilen  belgelerini  Göç  İdaresi   Genel  Müdürlüğüne  (www.goc.gov.tr) internet   adresinde   belirtilecek   tarihler   arasında   elden   veya   posta   yoluyla   teslim   etmeleri gerekmektedir. (Posta ile yapılan başvurularda, belgelerin belirtilen son tarihine kadar Göç İdaresi Genel     Müdürlüğüne     ulaşmış     olması     gerekmektedir.     Postadaki     gecikmeler     dikkate alınmayacaktır.)

İ) ATAMA VE SÖZLEŞME İMZALAMA İŞ VE İŞLEMLERİ
Sınavı kazanan adayların atama ve sözleşme imzalama iş ve işlemleri Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce yapılacaktır.
Adayların atama belgeleri kontrol edildikten sonra durumu uygun olan adayların atama ve sözleşme imzalama iş ve işlemleri gerçekleştirilecektir.
Geçerli bir mazereti olmadığı halde atama belgelerini teslim etmeyenler ile gerekli şartları taşımadığı  sonradan  anlaşılanlar  göreve  başlatılmayacaktır.  Bu  adaylar  için  sınav  sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.

J) YEDEK ADAYLARIN ATANMASI
Sınav sonucunun  kesinleştiği  ilan  tarihinden  itibaren bir yıl  içinde herhangi  bir nedenle boşalan  pozisyonlara,  başarı  puan  sıralamasına  göre  belirlenen  yedek  adaylar  arasından  atama yapılarak sözleşme
imzalanabilecektir.

K) DİĞER HUSUSLAR
Gerçeğe  aykırı  beyanda  bulunan  adaylar  ile  Giriş  (Sözlü)  Sınav  şartlarından  bir  veya birkaçını  taşımadığı  sonradan  anlaşılan  adaylar  Giriş  (Sözlü)  sınavını  kazanmış  olsalar  dahi sınavları  geçersiz sayılarak atamaları  yapılmayacak,  ataması  yapılmış olanların  ise atamaları  ve sözleşmeleri  iptal  edilecektir.  Ayrıca  bu  adaylar  hakkında,  5237  sayılı  Türk  Ceza  Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

İlan  metninde  belirtilmeyen  hususlar  hakkında  ilgili  mevzuat  hükümlerine  göre  işlem yapılacaktır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Adres: Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Çamlıca Mahallesi 122. Cadde No: 4 06370 Yenimahalle / ANKARA Telefon: 0312 422 08 27-29

https://www.ilan.gov.tr/ilan/808580/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/kamu-personel-alim-ve-sinavlari/icisleri-bakanligi-goc-idaresi-genel-mudurlugu-%C2%A01309-sozlesmeli-personel-alacak