GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

MADDE 1 – İHALENİN KONUSU:
Resmi ya da özel kuruluşlara toplu taşıma hizmeti (servis) vermek amacı ile kullanılan ve Gaziantep İl sınırları içerisinde, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi adına tescilli 27 S plaka serisine kayıtlı 108 adet plakanın 30 yıl süreyle kiraya verilmesi işidir.
MADDE 2 – İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ:
2.1.İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihaleye ait şartnameyi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin web adresinden (https://www.gaziantep.bel.tr/tr/ihaleler) temin edeceklerdir. Çıktısı alınan şartname, ihaleye teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanarak ihale dosyasına konulacaktır.
2.2.İhale şartname bedeli 100,00-TL olup, birden fazla plakaya teklif verecek istekliler bir adet şartname bedeli yatıracaklardır. Sehven fazla şartname bedeli yatıran isteklilere bu bedel iade edilmeyeceklerdir.
 Şartname bedeli Belediyemiz veznesine veya Belediyemizin Türkiye Vakıflar Bankası TR22 0001 5001 5800 7290 4046 01 IBAN nolu hesabına yatırılacaktır.
2.3.Bilgi için iletişim numarası: 0.342.2111200 – Dâhili:8652 (UKOME ve Otoparklar Şube Müdürlüğü)
MADDE 3 – İHALENİN SAATİ, YERİ VE EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:
3.1. Söz konusu ihale 30.06.2021 Çarşamba günü saat 14.00 ’da Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümence) yapılacaktır.
3.2. İhaleye iştirak edecekler hazırlayacakları dosyayı, aşağıda istenilen belgelerle birlikte İhale İşleri Şube Müdürlüğüne 30.06.2021 Salı günü saat 17.00 ’a kadar vermeleri gerekmektedir.
MADDE 4 – MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT:
4.1. 1 adet S plakanın 30 yıllık toplam muhammen bedeli 120.000,00-TL + KDV olup, geçici teminatı ise 3.600,00-TL ’dir. İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, başvurdukları “S Plaka” sayısı kadar geçici teminatı, Belediyemiz veznesine veya Belediyemizin Türkiye Vakıflar Bankası TR22 0001 5001 5800 7290 4046 01 IBAN nolu hesabına yatırılacaktır.
MADDE 5 – İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN İSTENEN BELGELER:
Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.
      İstekli Gerçek Kişi İse;
a) E-devlet kapısından, nüfus idarelerinden veya muhtarlıklardan alınmış onaylı tarihçeli İkametgah Belgesi veya Yerleşim Yeri Belgesi’nin aslı, (Gaziantep İl sınırları içinde en az 1 yıl ikamet etmiş olma şartı aranır.)
b) Nüfus Cüzdanı fotokopisi (TC Kimlik Numaralı),
c) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon numarası bildirmesi,
ç) Noterden onaylı imza beyannamesi,
d) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
e) Geçici teminatın yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu,
f) İstekli tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış ihale şartnamesi,
g) Şartname bedelinin ödendiğine dair dekont veya makbuz,
ğ) Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair belge (ihale ilan tarihinden sonra alınmış olacak).
h) Son 6 ay içinde “Resmi Kuruma” verilmek üzere alınmış Adli Sicil Belgesi,
     (5237 sayılı Türk Ceza Kanunun; 102, 103, 104, 105, 109, 179/3, 188, 190, 191, 226 ve 227 nci maddeleri, 765 sayılı Türk Ceza Kanunun (eski) 403, 404, 414, 415, 416, 418, 429, 430, 431, 432, 435, 436 ve 572nci maddeleri ile 3713 sayılı Terör ile Mücadele Kanunu kapsamında (5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 302, 307, 309, 311, 312, 313, 314, 315 ve 320 nci maddeleri ile 310 uncu maddesinin birinci fıkrasında yazılı belirtilen suçlardan) suçlardan hüküm giymemiş ve bu suçlardan dolayı adli sicil belgesinde arşiv kaydı olmamak.)
      İstekli Tüzel Kişilik İse;
a) Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ((öğrenci ve personel servis/yolcu taşımacılığı yapma şartı aranır) veya bu hususları tevsik eden belgeler). Ayrıca, İlimiz genelinde kendi personelini ve işçisini taşıyan,  en az 10 sigortalı çalışanı bulunan tüzel kişiler sigortalı personellerini belgelemek kaydıyla (barkotlu sigortalı hizmet listesi) ihaleye katılabilirler. Ancak plakaları teslim almadan önce şirketin faaliyet konusunda “öğrenci ve personel servis taşımacılığı” yapabilmesi hususunda düzenlemelerin yapıldığına dair ilgili belgeleri ibraz etmek zorundadır.
b) Tüzel kişilerin iş yeri veya şube adresinin Gaziantep il sınırları içinde olduğunu ve faaliyetine devam ettiğini gösteren güncel tarihli oda faaliyet belgesi,
c) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon numarası bildirmesi,
ç) İstekli adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
d) Şirket imza sirküleri,
e) Vergi levhası fotokopisi,
f) Geçici teminatın yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu,
g) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış ihale şartnamesi,
ğ) Şartname bedelinin ödendiğine dair dekont veya makbuz,
h) Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair belge (ihale ilan tarihinden sonra alınmış olacak)
ı) Anonim şirket ve kooperatiflerde yönetim kurulu üyeleri, diğer tüzel kişilerde ise tüm ortakları veya sahibine ait son 6 ay içinde “Resmi Kuruma” verilmek üzere alınmış Adli Sicil Belgesi.( Türk Ceza Kanununun 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun; 102, 103, 104, 105, 109, 179/3, 188, 190, 191, 226 ve 227 nci maddeleri, 765 sayılı Türk Ceza Kanunun (eski) 403, 404, 414, 415, 416, 418, 429, 430, 431, 432, 435, 436 ve 572nci maddeleri ile 3713 sayılı Terör ile Mücadele Kanunu kapsamında (5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 302, 307, 309, 311, 312, 313, 314, 315 ve 320 nci maddeleri ile 310 uncu maddesinin birinci fıkrasında yazılı belirtilen suçlardan) suçlardan hüküm giymemiş ve bu suçlardan dolayı adli sicil belgesinde arşiv kaydı olmamak.)

         İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/807838/vasita/ticari-arac-ve-ticari-hat-plaka/gaziantep-buyuksehir-belediye-baskanliginca-108-adet-s-plakanin-30-yillik-kiralama-ihalesi-yapilacak