AKKUŞ İLÇESİ ARGAN YAYLASI RÜZGAR SANTRALİ TESİSLERİN YAPIMI VE İŞLETİLMESİ İŞİNE AİT İHALE İLANI

 1. Orman Genel Müdürlüğü tarafından Ordu Büyükşehir Belediyesine tahsis edilen Ordu ili Akkuş ilçesi Argan Yaylası, Gedikli Mevkiinde, 101.515,72 m2 yüzölçümlü ormanlık alan Rüzgar Enerji Santrali sahasında, her biri en az 5mWe gücünde toplam 4 adet türbinden saatte minimum 20 mWe gücünde enerji elde etmek amacıyla teknik şartnamede belirtildiği şekilde en geç 360 takvim günü içinde sabit tesisler, saha içi yollar vb. İnşaat çalışmalarının tamamlanarak Rüzgar Enerji Santrali kurulması ve inşaat çalışmalarının en geç 360 gün içinde bitmesi durumunda belirtilen tarihten daha erken bitmesi halinde inşaatın bitiş tarihinden başlamak üzere Rüzgar Enerji Santralinden (RES) elektrik enerjisi üretilmesi ve 20 yıl süreyle işletilmesi için 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif ihale usulü ile kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmasıdır.
 2. İhale konusu iş için belirlenmiş proje bedeli K.D.V. hariç 20.000.000 TL olup %3 geçici teminat miktarı ise 600.000,00 TL’dir. K.D.V. hariç 20.000.000 TL tutarındaki proje bedeli sözleşme imzalanmasını müteakip OREN A.Ş’ ye nakit olarak ödenecektir. Tahmini olarak belirtilen proje bedeli yalnızca geçici ve kesin teminatın belirlenmesinde kullanılacaktır.
 3. İhale şartnamesi ve ekleri , Oren Ordu Çevre A.Ş. Düz Mahalle Kültür Caddesi No:14/101 adresinden KDV hariç 10.000,00.- TL bedelle satın alınacak ve dosya satın alındı makbuzu ihale dosyasına konulmak üzere  istekli veya yetkili vekillerine verilir.
 4.  İhale İlimiz Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sok. No:2 Altınordu/ORDU adresinde bulunan Ordu Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda 11/01/2022 Salı Saat: 14:00 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif usulü ile yapılacaktır.
 5. İstekliler ihaleye katılmak için istenilen belgeleri dosya halinde ihalenin yapılacağı tarihten (hafta sonları hariç) 1 gün önce (10/01/2022 Pazartesi) saat 15:00’a kadar OREN A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığına vereceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır;         
a.)  Gerçek Kişiler:

 1. Yasal Yerleşim Yeri belgesi.
 2. Nüfus Kayıt Örneği.
 3. Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi,
 4. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi,
 5. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu,
 6. 2886 Sayılı D.İ.K. ‘nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu,
 7. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri.
 8. Ortak girişim olması halinde istenilen belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. (1-2-3-4-7-8-9-11-13-14-15-16-17 maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir.)
 9. Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile        vekilin Noter onaylı imza örneği.
 10. İhale döküman bedelinin satın alındığına dair belge.
 11. Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”
 12. Mali durumu gösterir ilgili Bankadan alınacak referans mektubu. Teklif edilen yatırım bedelinin toplamının asgari %50’si kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisi (Genel Müdürlük teyit yazılı.)
 13. İlgili Vergi Dairesinden Vergi borcu bulunmadığına dair ilk ilan tarihi itibarıyla alınmış belge.
 14. İlgili Sosyal Güvenlik Kurumundan SGK pirim borcu bulunmadığına dair, ilk ilan tarihi itibarıyla alınmış belge,
 15. İhale konusu işin yapılacağı yerin görüldüğüne dair teklif sahibinin yazılı beyanı.
 16. İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
 17. İhalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair taahhütname,
 18. İhaleye iştirak eden firmanın teklif ettiği rüzgar türbini santralinin ana üreticisi ile yapmış olduğu iyi niyet sözleşmesi ve işin kapsam ve detayını gösteren teknik dökümanlar ile teknik fizibilitesini,
 19. Yükleniciler, saha işletme tecrübelerini tevsik etmek amacıyla, bugüne kadar son 5 yıl içerisinde Türkiye’de gerçekleştirmiş oldukları kurdukları ve/veya işlettiklerine ilişkin iş bitirme belgesi veya noter onaylı sözleşmeyi ihale dosyaları içerisinde ibraz edeceklerdir.
 20. İhaleye katılacak yerli ve yabancı uyruklu gerçek kişilerden mali yeterlilik ve diğer belgelerde sunacakları yabancı banka veya yabancı özel fonlar tarafından verilen tüm belgelerde banka garanti mektuplarında ve sunacakları diğer belgelerde ilgili ülkedeki Türk Başkonsolosluğundan apostil uygulaması talep edilir.

b.)    Tüzel Kişiler:

 1. Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi,
 2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza   sirküleri.
 3. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri.
 4. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu,
 5. 2886 Sayılı D.İ.K. ‘nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu,
 6. Ortak girişim olması halinde istenilen belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. (1-2-3-6-7-9-10-12-13-14-15-16 maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir.)
 7. Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.
 8. İhale döküman bedelinin satın alındığına dair belge.
 9. Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”
 10. Tüzel kişiliklerde ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgelerin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği .
 11. Mali durumu gösterir ilgili Bankadan alınacak referans mektubu. Tahmin edilen yatırım bedelinin toplamının asgari %50’si kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisi (Genel Müdürlük teyit yazılı.)
 12. İlgili Vergi Dairesinden Vergi borcu bulunmadığına dair ilk ilan tarihi itibarıyla alınmış belge
 13. İlgili Sosyal Güvenlik Kurumundan SGK pirim borcu bulunmadığına dair, ilk ilan tarihi itibarıyla alınmış belge,
 14. İhale konusu işin yapılacağı yerin görüldüğüne dair teklif sahibinin yazılı beyanı
 15. İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
 16. İhalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair taahhütname,
 17. İhaleye iştirak eden firmanın teklif ettiği rüzgar türbini santralinin ana üreticisi ile yapmış olduğu iyi niyet sözleşmesi ve işin kapsam ve detayını gösteren teknik dökümanlar, teklif edilen yatırım bedeli ile teknik fizibilitesini,
 18. Yükleniciler, saha işletme tecrübelerini tevsik etmek amacıyla, bugüne kadar son 5 yıl içerisinde Türkiye’de gerçekleştirmiş oldukları ve/veya işlettiklerine ilişkin iş bitirme belgesi veya noter onaylı sözleşmeyi ihale dosyaları içerisinde ibraz edeceklerdir.
 19. İhaleye katılacak yerli ve yabancı uyruklu tüzel kişilerden, mali yeterlilik ve diğer belgelerde sunacakları yabancı banka veya yabancı özel fonlar tarafından verilen tüm belgelerde banka garanti mektuplarında ve sunacakları diğer belgelerde ilgili ülkedeki Türk Başkonsolosluğundan apostil uygulaması talep edilir.

G ) Diğer Şartlar:

 1. Söz konusu ihale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup, istenen bütün bilgi ve belgelerin (geçici teminat, ihale şartname bedelinin yatırıldığına dair belge dâhil) bu Kanuna uygun olması gerekmektedir.
 2. Geçici teminat bedeli Vakıflar Bankası Altınordu Merkez şubesi nezdinde bulunan TR34 0001 5001 5800 7308 8412 72 İban nolu Oren Ordu Çevre Enerji A.Ş hesabına yatırılacaktır.
 3. İhale şartnamesi ve ekleri , Oren Ordu Çevre A.Ş Durugöl Mahallesi Atatürk Bulvarı No:451 Altınordu/ORDU adresinden KDV hariç 10.000,00.- TL bedelle satın alınacak ve dosya satın alındı makbuzu ihale dosyasına konulmak üzere  istekli veya yetkili vekillerine verilir.

 İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 17. Maddesi gereğince ilan olunur.Oren Ordu Çevre Enerji A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanlığı

https://www.ilan.gov.tr/ilan/910351/ihale-duyurulari/kullanim-hakki-ve-isletme-haklarinin-kiraya-verilmesi/ordu-akkusta-ruzgar-enerji-santrali-yapimi-ve-20-yil-sure-ile-isletilmesi-ihale-edilecektir