Hazine ve Maliye Bakanlığından:
SÖZLEŞMELİ PERSONEL (4/B) İSTİHDAMINA İLİŞKİN GİRİŞ SINAVI İLANI

I-SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:

06/06/1978   tarihli   ve   7/15754   sayılı   Bakanlar   Kurulu   Kararı   ile   yürürlüğe   giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi   uyarınca   Bakanlığımız   merkez   ve   taşra   teşkilatında   657   sayılı   Devlet   Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere giriş sınavı  yapılmak suretiyle aşağıdaki tabloda görev yeri ve kontenjanı belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel istihdam edilecektir.

TABLO 1:

POZİSYONTEŞKİLATGÖREV YERİKONTENJAN
AVUKATTAŞRAAFYONKARAHİSAR1
AVUKATTAŞRAAĞRI2
AVUKATTAŞRAARTVİN2
AVUKATTAŞRABİTLİS3
AVUKATTAŞRAERZURUM4
AVUKATTAŞRAGAZİANTEP1
AVUKATTAŞRAHAKKARİ3
AVUKATTAŞRAYÜKSEKOVA HAKKARİ3
AVUKATTAŞRAİSTANBUL10
AVUKATTAŞRAÇATALCA-İSTANBUL1
AVUKATTAŞRAKARS3
AVUKATTAŞRASARIKAMIŞ-KARS1
AVUKATTAŞRAKASTAMONU1
AVUKATTAŞRAMARDİN1
AVUKATTAŞRAKIZILTEPE-MARDİN1
AVUKATTAŞRAMİDYAT-MARDİN1
AVUKATTAŞRAMUŞ3
AVUKATTAŞRARİZE3
AVUKATTAŞRAÇARŞAMBA-SAMSUN1
AVUKATTAŞRAŞANLIURFA1
AVUKATTAŞRABİRECİK-ŞANLIURFA1
AVUKATTAŞRAVAN3
AVUKATTAŞRAYOZGAT2
AVUKATTAŞRAZONGULDAK2
AVUKATTAŞRABATMAN2
AVUKATTAŞRAŞIRNAK3
AVUKATTAŞRACİZRE-ŞIRNAK2
AVUKATTAŞRAARDAHAN2
AVUKATTAŞRAKİLİS1
AVUKATTAŞRADÜZCE1
BÜRO PERSONELİ- (MALİYE/MUHASEBE)MERKEZANKARA32
BÜRO PERSONELİ- (MALİYE/MUHASEBE)MERKEZİSTANBUL1
BÜRO PERSONELİ- (ADALET)MERKEZANKARA5
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİMERKEZANKARA5
TEKNİKER – (ELEKTRİK/ELEKTRONİK)MERKEZANKARA5
TEKNİKER –
(BİLGİSAYAR)
MERKEZANKARA2
TEKNİKER – (İKLİMLENDİRME)MERKEZANKARA2
TEKNİKER – (MAKİNE)MERKEZANKARA2
TEKNİKER – (ISITMA VE SIHHİ TESİSAT)MERKEZANKARA1
TEKNİKER – (HABERLEŞME)MERKEZANKARA1
TEKNİKER – (İNŞAAT)MERKEZANKARA1
TEKNİKER – (GRAFİKER)MERKEZANKARA1
DESTEK PERSONELİMERKEZANKARA13

II-SINAV TARİHİ, YERİ ve SINAV ŞEKLİ:
a)  Giriş sınavı, 07/02/2022 tarihinde Ankara’da sözlü usulle yapılacaktır.
b) Giriş sınavına katılmaya  hak kazanan  adaylar ile bunların sınava giriş  yerleri Hazine ve Maliye  Bakanlığı  (www.hmb.gov.tr) ve (https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

III-SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:
Adaylar  başvurularını,  10/01/2022  (08:30)  –  21/01/2022  (17:30)  tarihleri  arasında  e- Devlet  üzerinden  Hazine  ve  Maliye  Bakanlığı  –  Kariyer  Kapısı  Kamu  İşe  Alım  veya  Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden elektronik ortamda yapacaklardır.
Giriş sınavına başvuracak adayların, son başvuru tarihi (21/01/2022) itibarıyla aşağıdaki genel ve özel şartları taşımaları gerekir:
A- Genel Şartlar
a)  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c)  Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı  bir  yıl  veya daha fazla süreyle hapis cezasına  ya da affa uğramış olsa bile  devletin  güvenliğine  karşı  suçlar,  Anayasal  düzene  ve  bu  düzenin  işleyişine  karşı  suçlar, zimmet,  irtikâp,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
ç)  Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
d)  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
e)   Sınavın  yapıldığı  yılın  ocak  ayının  birinci  günü  itibarıyla  otuz  beş  (35)  yaşını doldurmamış olmak (01/01/1987 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir),
f)   Kamu   kurum   ve   kuruluşlarında   4/B   sözleşmeli   personel   pozisyonlarında   görev yapmaktayken   kurumlarınca   sözleşmesi   feshedilen   ya  da  sözleşmesini   tek  taraflı   fesheden adaylar için, 1 (bir) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak,
g)  Herhangi  bir  sosyal  güvenlik  kurumundan  emeklilik  veya yaşlılık  aylığı  almıyor olmak,
ğ)  ÖSYM  tarafından  2020  yılında  yapılan  Kamu  Personeli  Seçme  Sınavına  (KPSS) katılmış ve
i- Lisans mezunları için KPSS-P3 türünden en az 70 puan,
ii-  Önlisans mezunları için KPSS-P93 türünden en az 70 puan,
iii  Ortaöğretim mezunları için KPSS-P94 türünden en az 70 puan, almış olmak,
h) Başvuruyu süresi içerisinde yapmış olmak,
B- Özel Şartlar
a)  Avukat pozisyonu için; 
• Hukuk Fakültesi mezunu olmak,
• Avukatlık ruhsatına sahip olmak,
b) Büro Personeli (Maliye/Muhasebe) pozisyonu için;
• Maliye;  Muhasebe;  Bilgisayar  Destekli  Muhasebe;  Bilgisayarlı Muhasebe; Muhasebe ve    Vergi  Uygulamaları;  Bilgisayarlı  Muhasebe  ve  Vergi  Uygulama;  Finans  ve  Muhasebe; İşletme-Muhasebe önlisans programlarının birinden mezun olmak,
c)  Büro Personeli (Adalet) pozisyonu için;
•  Adalet;  Adalet  Meslek  Eğitimi;  Adalet  Meslek  Yüksekokulu   önlisans  programlarının birinden mezun olmak,
d) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için;
•  Güvenlik;   Güvenlik   Bilimleri;   Güvenlik   Hizmetleri;   Güvenlik   ve  Koruma;  Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması; Özel Güvenlik ve  Koruma; Savunma ve Güvenlik ön  lisans programlarının birinden mezun olmak,
• 5188  sayılı  Özel  Güvenlik  Hizmetlerine  Dair  Kanunun  10  uncu  maddesinde yer alan diğer şartları taşımak,
e) Tekniker (Elektrik/Elektronik) pozisyonu için;
•  Elektrik;  Elektrik  Makineleri  Bakım  ve  Onarımı;  Elektrik   Teknolojisi;  Elektrik  ve Elektronik  Teknolojisi;  Elektrik-Elektronik;  Elektrik-Elektronik  Teknikerliği;  Elektrikli  Cihaz Teknolojisi;  Elektronik;  Elektronik  Teknolojisi;  Endüstriyel  Elektronik  önlisans  programlarının birinden mezunu olmak,
f) Tekniker (Bilgisayar) pozisyonu için;
• Bilgi  ve  İletişim  Teknolojileri/Bilgisayar;  Bilgisayar;  Bilgisayar Bilimleri; Bilgisayar Donanımı;    Bilgisayar    Operatörlüğü;    Bilgisayar   Operatörlüğü    ve   Teknikerliği;   Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri; Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi; Bilgisayar Teknolojisi; Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama önlisans programlarının birinden mezun olmak,
g) Tekniker (İklimlendirme) pozisyonu için;
•  İklimlendirme  Teknolojisi  /   İklimlendirme  ve  Soğutma  Teknolojisi;  İklimlendirme- Soğutma;   Soğutma   Tesisatçılığı   /   Soğutma   Tesisatı;   Soğutma   ve   Havalandırma   önlisans programlarının birinden mezun olmak,
h) Tekniker (Makine) pozisyonu için;
•  Bilgisayar  Destekli  Makine;  Bilgisayar     Destekli     Makine-Resim-  Konstrüksiyon; Elektrik    Makineleri    Bakım    ve    Onarımı;   Makine;    Makine   Motor;   Makine   Resim   ve Konstrüksiyonu;  Makine-Resim  Konstrüksiyon   /  Makine,   Resim   ve   Konstrüksiyon   önlisans programlarının birinden  mezun olmak,
i) Tekniker (Isıtma ve Sıhhi Tesisat) pozisyonu için;
• Doğal Gaz ve Isıtma / Doğalgaz ve Isıtma; Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi; Doğalgaz, Isıtma  ve  Sıhhi  Tesisat  Teknolojisi;  Gaz  ve  Tesisatı  Teknolojisi; Sıhhi  Tesisat;  Sıhhi  Tesisat ve  Doğalgaz;  Tesisat  Teknolojisi;  Yapı  Tesisat  Teknolojisi  önlisans  programlarının  birinden mezun olmak,
j) Tekniker (Haberleşme) pozisyonu için;
•  Elektronik  Haberleşme;  Elektronik  Haberleşme  Teknolojisi;  Haberleşme;  Haberleşme Teknolojisi; Telekomünikasyon önlisans  programlarının birinden mezun olmak,
k) Tekniker (İnşaat) pozisyonu için;
• İnşaat,  İnşaat  Teknikerliği,  İnşaat  Teknolojisi  önlisans programlarının  birinden  mezun olmak,
l) Tekniker (Grafiker) pozisyonu için; •  Bilgisayar   Destekli   Tasarım;   Bilgisayar   Destekli   Tasarım   ve  Animasyon;  Grafik; Grafik Tasarımı; Grafik ve Reklamcılık; Grafik-Grafik Tasarımı önlisans programlarının birinden mezun olmak,
m) Destek Personeli pozisyonu için;
• Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak, gerekmektedir.

IV-SINAV BAŞVURUSU:
a)  Kariyer    Kapısı    (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr)    üzerinden    10/01/2022 (08:30)  –  21/01/2022  (17:30)  tarihleri  arasında  yapılmayan  başvurular  dikkate  alınmayacak  ve şahsen,   kargo   veya   posta   yoluyla   yapılan   başvurular   kabul   edilmeyecektir.   Elektronik ortamda  meydana  gelebilecek  veya  oluşabilecek  aksaklıklar  nedeniyle,  başvuruların  son  güne bırakılmaması gerekmektedir.
b)  Adaylar ancak bir puan türünü kullanmak suretiyle  sadece bir  pozisyon  ve bir görev yeri  için başvuruda bulunabilecektir. Birden fazla tercihte bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacak , bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.
c)  Giriş sınavına  yükseköğrenim  düzeyinde başvuracak adayların  mezuniyet  bilgileri  e- Devlet   üzerinde   Yükseköğretim   Kurumundan,   ortaöğretim   düzeyinde   başvuracak   adayların bilgileri  Milli  Eğitim  Bakanlığından  otomatik  olarak  gelmektedir.  Bilgilerinde  hata/eksik  olan veya   mezuniyet   bilgileri   gelmeyen   adayların   başvuru   formunda   ilgili   kutucuğu   işaretleyip güncel  bilgilerini  manuel  olarak  girmeleri,  diploma  veya  mezuniyet  belgelerini  pdf  ya  da  jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
ç)  Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, ilanda aranılan öğrenim  durumuna  ilişkin  denklik  belgesi  olan  adayların,  diploma  veya  mezuniyet  belgesi yerine denklik belgesini pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
d)   Erkek  adayların  askerlik  bilgileri  Milli  Savunma  Bakanlığından  otomatik  olarak gelmektedir.  Askerlik bilgilerinde  hata olan  adayların  herhangi  bir  askerlik şubesinden  askerlik bilgilerini   güncelleştirmeleri,    bilgileri    güncellendikten   sonra   da    başvuruda   bulunmaları gerekmektedir.
e)  Adayların,  sigortalılık  tescil  ve  hizmet  kaydına  ilişkin  e-Devlet  üzerinden  alınan barkodlu belgenin pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
f)   Kamu   kurum   ve   kuruluşlarında   4/B   sözleşmeli   personel   pozisyonlarında   görev yapmaktayken   kurumlarınca  sözleşmesi   feshedilen   ya  da  sözleşmesini   tek  taraflı   fesheden adayların,  1  (bir)  yıllık  bekleme  süresini  doldurduklarını  belgelemeleri  için  görev  yaptıkları eski   kurumlarından   alınmış   onaylı   hizmet   belgesi   ile   Sözleşmeli   Personel   Çalıştırılmasına İlişkin  Esasların  Ek-1  inci  maddesinin  dördüncü  fıkrasının  (a),  (b)  ve  (c)  bentlerinde  yer  alan istisnai  durumları  varsa  ayrıldıkları  kurumlarından  alınmış  durumuna  ilişkin  belgeyi  pdf  ya  da jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
g)   Avukat   pozisyonuna  başvuracak  adayların   avukatlık   ruhsatını   pdf  ya  da  jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
ğ)    Adaylar;   istenilen   bilgilerinin    sınav   başvuru    aşamasında   e-Devlet   üzerinden gelmemesi       halinde,   bilgilerini   beyan   ederek   belgelerini   pdf   ya   da   jpeg   formatında yükleyeceklerdir.
h)    Kariyer    Kapısı    Kamu    İşe    Alım     Platformu    üzerinde    “İşleminiz    başarıyla gerçekleştirilmiştir”  ibaresi  görülmeyen  hiçbir  başvuru  değerlendirilmeye  alınmayacaktır.  Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.
ı) Kariyer   Kapısı-   Kamu İşe   Alım  Platformu   üzerinden   başvuru   tarihleri   içerisinde yapılan  başvuru  sırasında;  “Başvurularınız” ekranındaki “Başvuru  Durumu”  sütununda  yer alan “Başvuru         Henüz    Tamamlanmadı”     sürecindeki     başvurular    “Güncelle”    butonu     ile güncellenebilecektir.
i)   Başvuru   tarihleri   içerisinde   başvurusunu   tamamlayan   ancak   başvurusunu   tekrar güncellemek  isteyen  adaylar;  “Başvurularınız”  ekranındaki  “Başvuru  Durumu”  sütununda  yer alan  “Başvuru  Alındı”  sürecindeki  başvurusunu,  öncelikle  “İşlem”  sütununda  yer  alan  “İptal Et”  butonuna  basarak  “Başvurumu  İptal  Et”  butonu  ile  mevcut  başvurusunu  iptal  edecektir. İptal  işlemi  gerçekleştirildikten  sonra  “Başvuru  Durumu”  sütununda  “Başvuru  İptal  Edildi” ibaresi  yer  aldığında,  ekranın  sağ  üst  köşesinde  bulunan  “Yeni  Başvuru”  butonuyla  tekrar başvuru yapılabilecektir.
j) Başvuru  işleminin  hatasız,  eksiksiz  ve  bu  ilanda  belirtilen  hususlara  uygun  olarak yapılmasından,    istenilen    belgelerin    başvuru    aşamasında    sisteme    yüklenmesinden,    aday sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.
k) Müracaatların   sona  ermesinden   sonra   adayın   başvuru   bilgilerinde  hangi   nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
l)  Bakanlık,  sisteme  yüklenen  belgelerin  asıllarını,  başvuru  ve  sınavın  her  aşamasında adaylardan isteyebilir.

V-SINAVA KATILACAK ADAYLARIN BELİRLENMESİ ve İLANI:
Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar, TABLO 1’de belirlenen her görev yeri ve pozisyon için ayrı ayrı belirlenecektir.
Her görev yeri ve pozisyon için ayrı ayrı olmak üzere; TABLO 1’de belirlenen kontenjan sayısının  3  katına  kadar  aday  giriş  sınavına  katılmaya  hak  kazanır.  TABLO  1’de belirlenen her  bir  görev  yeri  ve  pozisyon  için  kontenjan  sayının  3  katından  fazla  başvuru  olması  halinde sınava  katılmaya  hak  kazanan  aday,  giriş  sınavına  başvurduğu  KPSS  puanına  göre sıralama yapılmak  suretiyle  belirlenecektir.  En  yüksek  puanlı  adaydan  başlamak  üzere  KPSS  puanına göre  yapılacak  sıralamaya  göre  kontenjan  sayısının  en  fazla  3  katı  kadar  aday o  görev  yeri ve pozisyon  için  yapılacak  giriş  sınava  katılmaya  hak  kazanır.  Aynı  görev  yeri  ve  pozisyon  için yapılan sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanlı adaylar da giriş sınavına çağrılacaktır.

VI-SINAV KONULARI:
AVUKAT
•  Anayasa Hukuku
•  İdare Hukuku
•  Ceza Hukuku
•  Ceza Muhakemesi Kanunu
•  Medeni Hukuk
•  Hukuk Muhakemeleri Kanunu
•  Borçlar Hukuku
•  İş Hukuku
•  Ticaret Hukuku
•  İcra ve İflas Hukuku
•  İdari Yargılama Hukuku
•  659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
•  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

BÜRO PERSONELİ – (MALİYE/MUHASEBE)
•  Genel Muhasebe
•  Genel İşletme
•  Muhasebe Uygulamaları
•  Kamu Maliyesi
•  İktisat
•  Genel Vergi Hukuku
•  Türk Vergi Sistemi

BÜRO PERSONELİ – (ADALET)
•  İdare Hukuku Genel Hükümler
•  İcra ve İflas Hukuku Genel Hükümler
•  İdari Yargı Hukuku
•  Yargı Örgütü ve Tebligat Hukuku
•  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
•  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
•  4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
•  659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ
•  Temel İnsan Hakları Bilgisi
•  Kolluk Hukuku
•  Temel İlk Yardım Bilgisi
•  Ceza Hukuku
•  Özel Güvenlik Hukuku
•  Kriminoloji
•  Özel Güvenlik Hizmetlerinde Güvenlik Önlemleri
•  Patlayıcı Madde ve Önlemleri
•  Güvenlik Sistem ve Cihazları
•  Protokol Kuralları
•  Yakın Savunma
•  Terör ve Terörizm

TEKNİKER – (ELEKTRİK/ELEKTRONİK)
•  Temel Kavramlar ve Ölçme
•  Devre Analizi
•  Enerji Üretim, İletim ve Dağıtımı
•  Elektrik Makineleri
•  Güç Elektroniği, Sayısal Elektronik
•  Elektronik Devre Elemanları ve Devreleri
•  Yüksek Gerilim
•  Elektrik Tesisleri
•  Elektrik Tesisat Bilgisi

TEKNİKER – (BİLGİSAYAR)
•  Veri Tabanı Tasarımı ve Yönetim Sistemleri
•  Programlama Temelleri
•  Bilgisayar Ağları / Donanımı
•  İşletim Sistemleri
•  Web Tasarım Temelleri
•  İnternet Programcılığı
•  Görsel Programlama
•  İşletim Sistemleri

TEKNİKER – (İKLİMLENDİRME)
•  İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
•  Termodinamik
•  Boru Kaynakçılığı
•  Isıtma Sistemleri
•  Temel Elektrik
•  Elektrik Motorları
•  Havalandırma Sistemleri
•  Doğalgaz Tesisatı
•  Teknik Resim
•  Koruyucu Bakım ve Arıza Tespitleri
•  Elektromekanik Kumanda Devreleri

TEKNİKER – (MAKİNE)
•  Termodinamik
•  Mukavemet
•  İmalat İşlemleri
•  Akışkanlar Mekaniği
•  Makine Elemanları
•  Hidrolik ve Pnömatik Kontrol
•  Teknik Resim
•  Malzeme Teknolojisi
•  Temel Elektrik

TEKNİKER – (ISITMA VE SIHHİ TESİSAT)
•  Sıhhı Tesisat Bilgisi
•  Kazan Dairesi ve Kazan Bilgisi
•  Doğalgaz ve Doğalgaz Tesisat Bilgisi
•  Yangın Söndürme Sistem Bilgisi
•  Bilgisayar ve Teknik Resim
•  Temel Elektrik Bilgisi
•  Termodinamik ve Mesleki Fizik Bilgisi

TEKNİKER – (HABERLEŞME)
•  Elektronik Haberleşme Ölçme Bilgisi Konuları, Haberleşme Tekniği
•   Analog  Modülasyon  AM  (Amplitude  Modulation)  FM  (Frequency  Modulation), PM (Phase Modulation)
•  Sayısal Modülasyon
•  Çoklama Teknikleri (TDMA, FDMA)
•  Kablolama ve Kablolu Bilgisayar ve Haberleşme Ağları
•  Kablosuz Bilgisayar ve Haberleşme Ağları
•  Elektronik Meslek Bilgisi ve Güvenlik
•  İş Sağlığı ve Güvenliği
•  Telefon İletişim ve Anahtarlama Sistemleri, Sinyal, Sembol
•  Radyo TV Teknolojisi
•    Bilgi  ve  İletişim  Teknolojisi  (ATM,  FR,   ISDN,  IP/MPLS,  VOIP,  SIP,  Taşıyıcı Haberleşme Ağları Teknolojileri ve TCP/IP)
•  Antenler ve Radyo Dalgaları
•  Görüntü ve Ses İletim Sistemleri

TEKNİKER – (İNŞAAT)
•  Yapı Malzemeleri
•  Beton Teknolojisi
•  Karayolu İnşaatı
•  Yapı Teknolojisi
•  Şantiye Organizasyonu
•  Mekanik ve Statik
•  Proje ve Etüt Uygulaması

TEKNİKER – (GRAFİKER)
•  Baskı Teknikeri (Özgün Baskı Teknikleri “ Şablon, Yüksek, Çukur, Serigrafi”)
•  Renk Ayrımı
•  Corel Draw, AdobePhotoshop, Adobeİllustrator, Adobeİndesign, Flash Player,
•  Bilgisayarlı Grafik Tasarım (Kurumsal Kimlik Çalışmaları, Afiş Broşür Tasarımı, Basın İlanları, Kitap Kapağı Tasarımı)
•  Reklam (Reklam Analizi, Reklama Giriş, Kampanya ve Planlama)
•  Dijital Baskı ve Matbaa Bilgisi
•  Office Programları

DESTEK PERSONELİ
•  Türkçe
•  Matematik
•  Coğrafya
•  Tarih
•  Temel Yurttaşlık Bilgisi
•  Güncel Bilgi

VII-DEĞERLENDİRME:
Giriş sınavında adaylar,
a)  Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c)  Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, ç)  Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel kültürü ve genel yeteneği,
e)  Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı konularında,
ayrı   ayrı   puan   verilmek   suretiyle   değerlendirilecektir.   Adaylar,   komisyon   üyeleri tarafından,  (a)  bendi  için  elli  puan,  (b)  ila  (e)  bentlerinden  her  biri  için  onar  puan  üzerinden değerlendirilir.
Giriş   sınavını   başarmış   sayılmak   için   komisyon   başkan   ve   üyelerinin   yüz   tam puan üzerinden verdikleri puanların ortalamasının en az yetmiş puan olması zorunludur.
Her   görev   yeri   ve   pozisyon   için   en   yüksek   puandan   başlamak   üzere   yapılan başarı sıralamasına göre ilan edilen kontenjan sayısı kadar aday asıl, bu sayının yarısı kadar aday da yedek olarak ilan  edilecektir.  Puanların  aynı  olması  halinde, sınava başvurduğu  KPSS  puanı yüksek olana öncelik tanınacaktır.
Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.
Giriş sınavına katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılır.

VIII-TEBLİGAT:
Giriş  sınavına  ilişkin  tüm  duyurular,  Bakanlığımız  (www.hmb.gov.tr)  internet  sitesinde “Duyurular”  bölümünde  ilan  edilecektir.  Ayrıca,  adaylar  Kariyer  Kapısı  Platformu  üzerinden süreçlerini görüntüleyebileceklerdir.
Resmi  internet  adresi  üzerinden  yapılan  duyurular  tebligat  hükmündedir.  İlgili  adaylara ayrıca   yazı   ile    bildirimde    bulunulmayacaktır.   Duyuruların   takip   edilmemesi    nedeniyle
oluşabilecek hak kayıplarından aday sorumlu olacaktır.

IX-ATAMA:
a)  Sınavda başarılı olan adayların ataması, sınavına katıldığı  görev yerine ve pozisyona yapılacaktır.
b)  Giriş sınavını kazananlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınav sonuçları   geçersiz   sayılarak  atamaları   yapılmaz.   Atamaları   yapılmış   olsa  dahi   iptal   edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.
c)  Atama işlemi yapılmadan önce feragat edenlerin atamaları yapılmaz.
ç)  Atamaları  yapılanlardan  yasal  süre  içerisinde  göreve  başlamayanların  atamaları  iptal edilir.
d)  Atamaya esas belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyenlerin; (b), (c) ve (ç) bendinde  sayılanların ve ataması yapılıp göreve başladıktan sonra çeşitli nedenlerle görevinden ayrılanların yerine,  yeni  bir  sınav  yapılıncaya  kadar  en  geç  iki  yıl  içinde  o  görev  yeri  ve pozisyon  için belirlenen   başarı   sırasına   göre   yedek   listede   yer   alan   adaylar   arasından  atama  yapılabilir. Yedek listede yer alan adayların hakları,  yeni bir sınav yapılıncaya kadar en geç  iki  yıl  süreyle geçerli olup, sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil  etmez.  Ayrıca, bu  süre  içerisinde  açılan  sınavda  başarılı  olarak  ataması  yapılan  yedek adayların hakları sona erer.
e)  Bir  görev yeri  ve  pozisyon  için  belirlenen  kontenjanın  herhangi  bir  nedenle  boş kalması  halinde,  pozisyon  aynı  olmak  kaydıyla  diğer  görev   yerlerinin  yedekleri  arasından giriş  sınavı  puanı  sıralamasına  göre  tercihleri  de  dikkate  alınmak  suretiyle  yukarıdaki  usul  ve esaslara   göre   atama   yapılabilir.   Bu   şekilde   tercih   alınarak   ataması yapılan   adaylar,   sınav sonuçlarına göre elde ettikleri yedeklik haklarından feragat etmiş sayılır.
f) 657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  4/B  maddesine  göre  sözleşmeli  personel statüsünde  çalışmakta  iken  hizmet  sözleşmeleri  sona  erenler  hakkında,  06/06/1978  tarihli  ve 7/15754  sayılı  Sözleşmeli  Personel  Çalıştırılmasına  İlişkin  Esasların  Ek-1  inci  maddesinin  3 üncü ve 4 üncü fıkralarında yer alan hükümler uygulanır.

X- DİĞER HUSUSLAR:
• Adaylar,  sınavda  kimlik  tespitinde  kullanılmak  üzere  fotoğraflı  ve  geçerli  bir  kimlik belgesini  (T.C.  kimlik  numarası  olan  nüfus  cüzdanı,  T.C.  kimlik  numarası  olan  sürücü belgesi veya pasaport) yanlarında bulunduracaktır.
• Gerçeğe  aykırı  beyanda  bulunduğu  veya  belge  verdiği  tespit  edilenler  hakkında  5237 sayılı    Türk   Ceza   Kanununun   ilgili   hükümleri   uygulanmak   üzere    Ankara   Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
• Bu  ilanda  belirtilmeyen  hususlarla  ilgili  olarak  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu, Sözleşmeli    Personel    Çalıştırılmasına    İlişkin    Esaslar    ile    Kamu    Görevlerine   İlk    Defa Atanacaklar  İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır.
İlan olunur.

İletişim Bilgileri:
Adres:
Hazine ve Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Sınav Hizmetleri Şubesi 3. Kat Oda No:308
Dikmen Caddesi (06420) Çankaya/ANKARA Tel : 0 (312) 415 20 54 – 415 20 55
Faks : 0 (312) 425 04 43

https://www.ilan.gov.tr/ilan/910525/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/kamu-personel-alim-ve-sinavlari/hazine-ve-maliye-bakanligi-136-sozlesmeli-personel-alacak