Polis Akademisi Başkanlığından:
28. DÖNEM POMEM GİRİŞ SINAVI ADAY BELİRLEME ÖN BAŞVURU İLANI

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan 2020 veya 2021 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan  türünden  en  az  (60,00),  önlisans  mezunları  için  yapılan  2020  yılı  Kamu  Personeli  Seçme Sınavı  P93  puan  türünden  en  az  (65,00)  ve  üzeri  puan  alanlar  arasından  06/06/2015  tarihli  ve 29378  sayılı  Resmi  Gazete’de  yayımlanarak  yürürlüğe  giren  Polis  Meslek  Eğitim  Merkezleri Giriş  Yönetmeliğinde  belirtilen  diğer  şartları  taşımak  kaydıyla  lisans  mezunu  (5.120)  erkek, (1.280) kadın, önlisans mezunu  (1.280) erkek,  (320) kadın olmak  üzere toplam (8.000) öğrenci alımı yapılacaktır.

Adaylar,   27   Aralık   2021   –   07   Ocak   2022   tarihleri   arasında   http://www.pa.edu.tr adresinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak Aday Belirleme Ön Başvurularını yapabileceklerdir. Polis  Meslek  Eğitim Merkezleri  Giriş  Yönetmeliğinde  yer  alan  “Ön  başvurusu  alınan  erkek  ve kadın  adaylar  ayrı  ayrı  olmak  üzere  en  yüksek  puandan  en  düşük  puana  doğru  sıralanır  ve  o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır. Şehit ve vazife malulü eş veya çocukları için bu hüküm uygulanmaz.” hükmüne istinaden ön başvurularını yaparken sınav ücreti ödemeyecek olup; 28. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar için başvuru ücret ve hesap bilgileri Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi (www.pa.edu.tr) adresinden duyurulacaktır.
Sınavlarda  başarılı  olarak  Polis  Meslek  Eğitim  Merkezlerinde  eğitim  gören  ve  eğitim sonunda başarılı olan adayların Polis Memuru olarak atamaları yapılacaktır.

Söz konusu alıma ilişkin giriş koşulları aşağıda belirtilmiştir. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.

Diğer kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesi önemle duyurulur.

28.  DÖNEM  POLİS  MESLEK  EĞİTİM  MERKEZLERİ  ÖĞRENCİ  ADAYLIĞINA BAŞVURMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR
a) T.C. vatandaşı olmak,
b) Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2020 veya 2021 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)
ç)  Şehit  veya  vazife  malullerinin  eş  veya  çocukları  için  POMEM  Giriş  yönetmeliğinin 8’inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü  eş  ve  çocuklarından  lisans  mezunları  için  2020  veya  2021  yılları  içinde  yapılan  KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az   (48,00),   önlisans mezunları için 2021 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

Lisans  mezunu  olan  adaylar  önlisans  üzerinden  başvuruda  bulunamazlar.  Bu  şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1992 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),
e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm’den kısa boylu olmamak, BMİ (beden kitle endeksi), 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,
f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak, ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen
süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1)  Kasten  işlenen  bir  suçtan  dolayı  hükmün  açıklanmasının  geri  bırakılmasına  karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye fesat  karıştırma,  edimin  ifasına  fesat  karıştırma,  suçtan  kaynaklanan  malvarlığı  değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan  dolayı   devam  etmekte  olan  bir  soruşturma  veya  kovuşturma  bulunmamak  veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

h)  Adayın  kendisinin  ve  evli  ise  eşinin;  genelev,  birleşme  yeri,  randevuevi,  tek  başına fuhuş   yapılan   konut   ve   benzeri   yerlerde   çalışmış   veya   aracılık   ve   bekleyicilik   fiillerinde bulunmamış  olmak,  genel  ahlak  ve  edebe  aykırı  mahiyette  her  türlü  yazılı,  sesli  ve  görüntülü eserleri,  kaydedildiği  materyale  bakılmaksızın  üretmek  ve  satmaktan  veya  kumar,  uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
ı)  Geçici  kayıt  tarihi  itibarıyla  herhangi  bir  siyasi  partiye  veya  siyasi  partilerin  yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,
i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
j) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
k) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
l) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/908937/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/kamu-personel-alim-ve-sinavlari/polis-akademisi-baskanligi-8-bin-ogrenci-alacak