T.C.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÇEŞMELİ-ERDEMLİ-SİLİFKE-TAŞUCU OTOYOLU PROJESİ ÇEŞMELİ-KIZKALESİ KESİMİ
YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ İLE YAPILMASI, İŞLETİLMESİ VE DEVRİ İŞİ YAPIM DÖNEMİNİN MÜŞAVİRLİK HİZMETİ İŞİ İHALE İLANI 

İHALE KONUSUİHALE DOSYASI SATIŞ BEDELİ (KDV DAHİL)GEÇİCİ TEMİNAT TUTARIİHALE TARİH/SAATİ
Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi Çeşmeli-Kızkalesi Kesimi Yap-İşlet-Devret Modeli ile Yapılması, İşletilmesi ve Devri İşi Yapım Döneminin Müşavirlik Hizmeti İşi10.000 TL   
(Onbin Türk Lirası)
1.000.000 TL (Birmilyon Türk Lirası)19/01/2022        14:30

 1- “Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi Çeşmeli-Kızkalesi Kesimi Yap-İşlet-Devret Modeli ile Yapılması, İşletilmesi ve Devri İşi Yapım Döneminin Müşavirlik Hizmeti İşi” ihalesi 19.01.2022 günü saat 14:30’da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Yücetepe/ANKARA B-Blok 3. Kat İşletmeler Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonunda, Görevlendirme Komisyonu huzurunda tüm İstekliler arasında kapalı teklif alma usulüne göre yapılacaktır.

2- İHALENİN KONUSU: 3996 sayılı “Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun”un 12.maddesine (Ek fıkra: 13/2/2011-6111/133 md.) göre, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamı dışında kapalı teklif alma usulü ile yapılacak olan Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi Çeşmeli-Kızkalesi Kesimi Yap-İşlet-Devret Modeli ile Yapılması, İşletilmesi ve Devri İşi Yapım Döneminin Müşavirlik Hizmeti İşi’dir.

3- İstekliler; ihale dosyasını 21.12.2021 tarihinden itibaren Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığı B-Blok Kat:3’te ücretsiz olarak görebilirler. İhaleye ilişkin ihale dosyası satış bedeli (KDV Dahil)   10.000 TL (Onbin Türk Lirası)’dir. İhaleye iştirak etmek isteyen İstekliler, dosya bedelini Karayolları Genel Müdürlüğü Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şubesi Müdürlüğü’ne yatırmalarını müteakip, aldıkları makbuz karşılığında Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığı’na müracaat ederek ihale dosyasını alabileceklerdir.

4- Söz konusu işe ait Geçici Teminat Tutarı 1.000.000 TL (Birmilyon Türk Lirası)’dir. Teminat olarak kabul edilecek değerler, İdari Şartnamenin ilgili maddelerinde belirtilmiştir. 

5- Teklifler, en erken ihale tarihinden 7 (yedi) gün öncesinden başlamak üzere ihale tarihinde saat 14:00’a kadar Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığı B-Blok Kat:3 Görevlendirme Komisyonu Başkanlığı’na elden veya posta ile teslim edilecektir. Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler ile postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) Kurumu’nun saat ayarı esastır.

6- İhaleye katılacaklarda aranılacak şartlar, işe ait İdari Şartnamede belirtilmiştir.

7- Anılan iş 3996 sayılı Kanunun 12.maddesine (Ek fıkra: 13/2/2011-6111/133 md.) göre, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamı dışında ihale edilecektir.

8- İdare Görevlendirmeyi yapıp yapmamakta tamamen serbest olup İdare’nin bu serbestliğinden dolayı İstekliler herhangi bir nam altında İdare’den talepte bulunamazlar.

İlgililere duyurulur.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/899620/ihale-duyurulari/hizmet-alim-ihaleleri/cesmeli-erdemli-silifke-tasucu-otoyolu-projesi-cesmeli-kizkalesi-kesimi-yid-modeliyle-yapilmasi-isletilmesi-ve-devri-isi-musavirlik-hizmeti-alinacak