S. S. TARİŞ PAMUK VE YAĞLI TOHUMLAR
TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ’NDEN
ÇAĞRI

 Birliğimizin 2020/2021 iş yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 20.01.2022 Perşembe günü saat 11:00’de, o gün çoğunluk sağlanamadığı takdirde 28.01.2022 Cuma günü saat 11:00’de T.C. Ege Üniversitesi Prof. Dr. Yusuf Vardar Mötbe Kültür Merkezi Salonunda yapılacak ve bu iş yılının genel durumu aşağıdaki gündem gereğince Sayın Kooperatif Temsilcilerimizin incelemesine sunulacaktır.

S.S. TARİŞ
PAMUK VE YAĞLI TOHUMLAR
TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU

GÜNDEM
1. Açılış ve Divanın oluşturulması.
2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması.
3. Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Divana yetki verilmesi.
4. 2020/2021 İş Yılı Yönetim Kurulu Raporu ile Finansal Tabloların ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi.
5. Aren Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından hazırlanan 2020/2021 İş Yılı Bağımsız Denetim Raporu’nda sınırlı olumlu görüşün dayanaklarını oluşturan hususların görüşülmesi ve karara bağlanması.
6. 2020/2021 İş Yılı Finansal Tablolarının oylanması.
7. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası.
8. 2022/2023 İş yılında bağımsız denetim yapacak topluluk denetçisinin seçilmesi.
9. 08.12.2021 tarih, 3 sayılı Uzmanlar Komitesi Raporu’nda yer alan hususların görüşülerek karara bağlanması.
10. Birliğimizin çalışma politika ve stratejilerinin uygulanmasına yönelik yıllık Çalışma Programı ve 2021/2022 Bütçesinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
11. Birliğimiz ve Kooperatiflerimizin norm kadrolarında yapılan değişikliklerin görüşülerek karara bağlanması.
12. Personel Yönetmeliği’nde yapılacak değişikliklerin görüşülerek karara bağlanması.
13. Mal ve Hizmet Alım-Satımı İle İmalat-İnşaat İşleri Yönetmeliği’nde yapılacak değişikliklerin görüşülerek karara bağlanması.
14. Tariş Birlikleri ile İştiraklerimizin, Birliğimiz İştirakleri üzerinde bulunan hisselerinin alım-satım işlemlerinin yapılabilmesi hususunda Birlik Yönetim Kurulumuza yetki verilmesi.
15. Birlik Yönetim Kurulumuzun 31.08.2020 tarih, 2/21 sayılı kararına istinaden satın alınan Gri Sigorta A.Ş. (Global Risk Insurance Inc)’deki % 1 hissemizin maliyet bedelinden aşağıda olmamak kaydıyla satışının yapılabilmesi hususunda Birlik Yönetim Kurulumuza yetki verilmesi.
16. 13.07.2021 tarihinde S.S. 114 Nolu Moralı Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi mülkiyetinde bulunan, Aydın İli Germencik İlçesi, Moralı Mahallesi, Koparan Mevkii 103 Ada 19 Parselde kayıtlı 8.273.53 m² alanlı İdari Bina ve Arsa niteliğindeki taşınmazın tamamının 3.700.000,00 TL bedelle; 28.07.2021 tarihinde S.S. 115 Nolu Germencik Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi mülkiyetinde bulunan, Aydın İli Germencik İlçesi Hıdırbeyli Beldesi Çallıtepe Mevkii 162/4 Parselde kayıtlı 22.904,68 m² Pamuk Çırçır Fabrikası ve İşçi Evi, Kantar Binası ve Pamuk Depoları niteliğindeki taşınmazın % 50 hissesinin 6.948.750-TL bedelle adı geçen Kooperatiflerimizin Birliğimize olan borçları karşılığında devir işlemlerinin gerçekleştirildiği hususunun Genel Kurulun bilgi ve tasvibine sunulması.
17. Mülkiyeti Birliğimize ait, İzmir İli, Torbalı İlçesi, Yazıbaşı Köyü, Köyiçi Mevkii, 31M.1d Pafta, 335 Ada, 3 parselde kayıtlı 17.893,22 m2 alanlı, arsa vasıflı ve II. Derece Arkeolojik Sit Alanı şerhli taşınmazın “Sit Alanlarında Kalan Taşınmazların Hazine Taşınmazları İle Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik” kapsamında trampa işlemlerinin gerçekleştirilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
18. Birliğimiz ile Emlak Konut GYO A.Ş. arasında imzalanan sözleşme ve protokoller kapsamında gelinen sürecin ve yapılan iş ve işlemlerin Genel Kurul’un bilgi ve tasvibine sunulması,
19. Birlik Ana sözleşmesinin 93’ncü maddesi uyarınca; Kooperatiflere ve diğer üreticilere verdiği hizmetler karşılığında, hizmet bedeli veya giderlere katılım payı alabilmesi ile Birliğin nam ve hesabına ya da Birliğin talimatları doğrultusunda ürün alımı dahil yürüttükleri faaliyetler ve sağladıkları hizmetler karşılığında, Kooperatiflere hizmet bedeli veya giderlere katılım payı ödenebilmesi hususlarında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
20. Ulusal ve uluslararası fon destekli kırsal kalkınma programları, bölgemizde faaliyet gösteren Kalkınma Ajanslarınca desteklenen yatırım programları ve diğer yatırım/mali destek programlarına katılma konusunda Birlik Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi ile söz konusu desteklerden yararlanılması amacıyla proje yapılması durumunda ortaklarına 5 yıl süreyle herhangi bir kar dağıtımında bulunulmamasının görüşülerek karara bağlanması.
21. Yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarından, özel ve kamu bankaları ile finans kuruluşlarından kredi almak, kullanmak ve sözleşme imzalamak, taşınmazlar üzerinde hukuki alım satım hariç olmak üzere her türlü mali tasarrufta bulunmak, sözleşme imzalamak, Birliğimiz lehine, Birliğimize bağlı kooperatifler, bağlı ortaklık ve iştirakler ile ilgili kredi kuruluşları lehine ipotek vermek, ipotek almak, ipoteği kaldırmak ve rehin işlemlerinin yanı sıra Birliğimiz ve/veya Birliğimize bağlı kooperatifler, bağlı ortaklık ve iştirakler adına alınacak kredilerde Birliğimiz ve/veya Birliğimize bağlı kooperatifler, bağlı ortaklık ve iştirakler adına kefalette bulunmak, müşterek borçlu müşterek kefil sıfatıyla kefalet sözleşmesi imzalamak, kredi sözleşmesi kapsamında verilen/verilecek şahsi kefaletlerde kredinin güvencesi ile ilgili olarak hayat sigortası yapılması, benzeri sigorta enstrümanlarının uygulanması konularında bir sonraki Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’na kadar Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi.
22. 2021/2022 İş Yılı Olağan Genel Kurul tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkı ile harcırah miktarı ve ödenme esaslarının görüşülerek karara bağlanması.
23. Dilek ve temenniler ile kapanış.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/903172/tebligat-ve-duyurular/kurumsal-tebligat-ve-duyurular/olagan-genel-kurul-toplantisina-davet