Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından: SERBEST MESLEK MENSUPLUĞU SINAV İLANI

5531 sayılı “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun” un 6’ncı maddesi uyarınca hazırlanıp, 6/5/2009 tarihli ve 27220 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği” ne uygun olarak, bir yıl süreli mesleki deneyim kazanma çalışmalarını  başarıyla  tamamlamış  orman  mühendisi,  orman  endüstri mühendisi  ve  ağaç  işleri endüstri mühendisi aday meslek mensuplarının katılacakları serbest meslek mensupluğu sınavları, uzmanlık  alanlarına  göre  ayrı  ayrı  olmak  üzere  aşağıdaki  esaslar  dahilinde  yapılacaktır.

Buna göre;

A) SINAVA GİRECEK ADAY MESLEK MENSUPLARINDA ARANACAK ŞARTLAR:

a) SMM Sınavlarına aşağıdaki serbest meslek mensubu adaylar girebileceklerdir.
1- Mesleki  deneyim  kazanma  çalışmalarını  başarıyla  tamamlamış  ve  ilk  defa  sınava girecek adaylar.
2- Serbest meslek mensupluğu sınavlarında başarısız olunan konular ile not yükseltilmek istenen konularda sınavlara girmek isteyen adaylar
b) Orman Mühendisleri Odasının bilgisi dahilinde ruhsatlı meslek mensubu yanında veya denetim ve gözetiminde bir yıl süreli mesleki deneyim kazanma çalışmalarını yapmak ve yanında çalıştığı  meslek  mensubundan  100  üzerinden  en  az  60  puan  tezkiye  değerlendirme  notu  alarak başarılı  olmak  koşuluyla  tezkiye  varakası  düzenlenecektir.  Tezkiye  varakası  aynı  zamanda yanında mesleki deneyim kazanma çalışması yapılan meslek mensubu tarafından online sistemi üzerinden de doldurulacaktır.
c) Uygulama tezleri; tezlerin teslim yazısında belirtilen süre içinde Odaya teslim edilecek, tez değerlendirme sonuçları Oda tarafından sisteme işlenecek ve sınav başvuruları online sistemi üzerinden aşağıdaki şekilde yapılmaya başlanacaktır.

1- Online işlem merkezinden “SMM Sınav Başvurusu” menüsüne girilerek başvuru formu doldurulacak ve form doldurulurken hangi derslerden sınava girileceği işaretlenecektir.
2- Başvurunun onaylanabilmesi için;
•   Tezkiye varakasının aslı,
•   Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil belgesi,
•   Mesleki deneyim kazanma çalışmalarının tamamlandığına dair Tamamlama Belgesi,
10  Aralık  2021  Cuma  günü  mesai  bitimine  kadar  Odaya  doğrudan  veya  taahhütlü mektupla gönderilecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
ç) Sınav  başvuruları  TEMDEM  kurulunca  15  Aralık  2021  Çarşamba  gününe  kadar incelenecek, SMM sınavına girecek adaylar belirlenerek Oda Yönetim Kuruluna bildirilecek ve Odanın  internet  sayfası  ile  ilan  tahtasında  17  Aralık  2021  Cuma  gününe  kadar  duyurulacaktır. Başvuru sonuçları aynı zamanda online işlem merkezinden takip edilecektir.
d) SMM  sınavına  girmeye  hak  kazanan  adaylar,  Odanın  belirlediği  sınav  ücretinin  29 Aralık  2021  Çarşamba  günü  mesai  bitimine  kadar,  yine  aynı  formda  bulunan  “Öde”  butonu kullanılarak kredi kartı ile doğrudan ödenebileceği gibi; banka havalesi veya Oda muhasebesine de  ödenebilecek  ancak  sistemden  alınan  kodla  ödemenin  yapıldığı  Oda  muhasebesinden  teyit ettirilecektir.
e) Sınav  giriş  belgesi,  başvuru  onaylandıktan  sonra  online  işlem  merkezinde  başvuru yapılan ekrandan 31 Aralık 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar çıktısı alınacaktır.
f)  Serbest meslek mensupluğu sınav giriş belgesiyle sınavlara girilebilecektir.

B) SINAVLARA İLİŞKİN BİLGİLER:

a) Sınav günü: 2 Ocak 2022 Pazar günü her uzmanlık alanında tek oturum yapılacaktır.
b) Sınav başlama saati: 09.30
c) Sınav  süresi:  Her  konu  için  sınav  süresi  25  dakikadır.  Tek  oturumda  Oda  yönetim kurulunca belirlenecek orman mühendisleri için en çok yedi konuda, orman endüstri mühendisleri için en çok altı konuda sınav yapılacaktır.
ç) Sınav yeri ve adresi: Ankara, sınav giriş belgesinde belirtilen adres ve salonda
d) Sınavların şekli: Çoktan seçmeli yazılı test
e) Sınav  soru  sayısı:  Yönetmeliğin  40’ıncı  maddesinin  birinci  fıkrasındaki  konularda Orman
Mühendisleri;  ikinci  fıkrasındaki  konularda  orman  endüstri  mühendisleri  ve  üçüncü fıkrasındaki konularda ağaç işleri endüstri mühendisleri sınavlara girecekler ve her bir konuda 25 (yirmi beş) soru sorulacaktır.
f)  Puan durumu: Her sınav konusu 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Her bir sorunun değeri 4 (dört) puandır.
5531  sayılı  Kanun  ve  ilgili  yönetmeliğe  göre  serbest  meslek  mensupluğu  sınavlarına girmeye  hak  kazanan  Orman  Mühendisi,  Orman  Endüstri  Mühendisi  ve  Ağaç  İşleri  Endüstri
Mühendislerine Yönetmeliğin 35’inci maddesi uyarınca ilânen duyurulur.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/888078/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/kamu-personel-alim-ve-sinavlari/tmmob-orman-muhendisleri-odasindan-serbest-meslek-mensuplugu-sinav-ilani