ANKARA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ BAŞKENT MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KALE EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN
SATIŞ İHALESİNE SUNULAN TAŞINMAZLAR
SIRA
NO
DOSYA NOİLÇEMAH/KÖYADAPARSELYÜZÖLÇÜM
(m²)
HAZİNE HİSSESİ
(m²)
VASFI
(Cinsi)
İMAR
DURUMU
TAHMİNİ BEDELİ (TL)GEÇİCİ
TEMİNAT (TL)
İHALE TARİHİİHALE SAATİ
106070108595SincanAtatürk Mahallesi (Tapu kaydında Sincan Mahallesi)50286.652,00Taşınmaz üzerindeki Hazineye ait 108 adet bağımsız bölümDükkan Ticaret Alanı Sosyal Kültürel Tesis ve Cami Alanı30.000.000,00 TL3.000.000,00 TL30.11.202109:00
Açıklama: Sincan AVM içerisinde yer alan; 1,2,3,4,5,7,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,50,51,52,56,92,93,94,95,96,97,98,99,100,104,105,106,107,108,109,110,111,112,119,121, 122,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,142,143,144,147,149,152,153,154,155,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,174,175,176,177,178,179,180,181 ve 182 no.lu olmak üzere toplam 108 adet bağımsız bölümün toplu olarak satışı yapılacaktır.
 1- Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazın yine yukarıda belirtilen tarih ve saatte Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Kale Emlak Müdürlüğünce oluşturulacak Komisyonca; 2886 sayılı Kanunun 36.maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile satış ihalesi ihalesi yapılacaktır.
2- İhaleye katılacak istekliler tarafından ;
a) Geçici Teminat Bedelinin Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuzun, (2886 Sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde “Teminat Mektubunun, Süresiz, Limit içi olması” ve Teyit Yazısının da ibrazı gerekir.) 
b) Gerçek kişilerin ;
 1-Yasal yerleşim yeri belgesi  (İkametgah ilmuhaberi),
2- Nüfus kayıt örneği ve arkalı-önlü nüfus cüzdanı fotokopisi,
c) Tüzel kişilerin ;
1- İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi,
2- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikce tasdik edilmiş  imza sirkülerinin veya Vekaletname  verilmesi halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin,
3- Kamu Tüzel kişilerinin ise, belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgenin,                                   
d) Tekliflerin ve diğer belgelerin 2886 sayılı Kanunun 37. maddesinde belirtilen usule uygun olarak hazırlanarak,
İhale başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir.
3- İhaleye katılacak isteklilerin Hayat Eve Sığar (HES) Uygulamasında veya E-Devlet üzerinden HES kodları sorgusunda durumlarının RİSKLİ OLMAMASI ve bu durumu ihale saatinde
 ispatlamaları gerekmektedir.
4-4706 sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan (K.D.V, Karar Pulu ve Tapu Harcı) müstesnadır.  Satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir. İhale bedeli defaten ödenebileceği gibi, ihale bedelinin 5.000,00 TL’yi, aşması halinde, talep üzerine, bedelin 1/4 ‘ü peşin, kalan kısmı kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda eşit taksitlerle ödenmek üzere  taksitlendirme yapılabilecektir. 
5- Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli  üzerinden Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından; 5 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL’den 10 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş), 10 milyon TL’yi aşan kısmı için %0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.
6-Taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Kale Emlak Müdürlüğünde görülebilinir.(İzmir Cad. No:35 Kızılay / Çankaya/ANKARA)
7-Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir.
8-Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Ayrıca ; “Bu ihaleye ilişkin bilgiler https://ankara.csb.gov.tr/ adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilinir.” 
İhalenin Yapılacağı Adres: İzmir caddesi No:35 İhale Salonu Kızılay-Çankaya/ANKARA         
Telefon No: 0312- 417 71 71
İLAN OLUNUR

https://www.ilan.gov.tr/ilan/884528/emlak/is-yeri-ve-ticari-isletme/sincanda-avm-icinde-bulunan-hazineye-ait-108-adet-dukkan-ihaleyle-satisa-sunulacak