İLAN
HATAY ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ (MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ) TARAFINDAN SATIŞA SUNULACAK KAMU KONUTLARI/BAĞIMSIZ BÖLÜMLER 

Sıra       NoİlİlçeMahalle/ KöyAdaParselAna Taşınmazın CinsiYüzölçümTAKBİS
Zemin
Numarası
Blok Kamu Konutunun
(Daire)
Bulunduğu Kat
Kamu Konutunun Bağımsız bölüm  NumarasıKamu Konutunun
(Daire)
Numarası
Kamu
Konutunun
(Daire)
Yüzölçümü
Arsa Payı
(Pay/Payda)
Fiili Durum
(Kullanım)
Tahmini satış Bedeli TLGeçici Teminat Bedeli        TLİhale Tarihiİhale Saati
1HatayDefneSümerler136434Tarla808,16840674121821262500 / 49584Dolu320.000,00 ₺₺32.000,0030.11.202109:00
2HatayDefneSümerler136434Tarla808,168406741411031132090 / 49584Boş260.000,00 ₺₺26.000,0030.11.202109:10
3HatayDefneSümerler136434Tarla808,168406741621241242500 / 49584Boş335.000,00 ₺₺33.500,0030.11.202109:20
4HatayDefneSümerler136434Tarla808,168406741521151262500 / 49584Dolu325.000,00 ₺₺32.500,0030.11.202109:30
5HatayDefneSümerler136434Tarla808,168406741721361132090 / 49584Dolu265.000,00 ₺₺26.500,0030.11.202109:40
6HatayDefneSümerler136434Tarla808,168406741931571242500 / 49584Dolu340.000,00 ₺₺34.000,0030.11.202109:50
7HatayDefneSümerler136434Tarla808,168406741831481262500 / 49584Dolu330.000,00 ₺₺33.000,0030.11.202110:00
8HatayDefneSümerler136434Tarla808,168406742031691132080 / 49584Dolu270.000,00 ₺₺27.000,0030.11.202110:10
9HatayDefneSümerler136434Tarla808,1684067422418101242500 / 49584Dolu340.000,00 ₺₺34.000,0030.11.202110:20
10HatayDefneSümerler136434Tarla808,1684067421417111262500 / 49584Dolu330.000,00 ₺₺33.000,0030.11.202110:30
11HatayDefneSümerler136434Tarla808,1684067423419121132080 / 49584Dolu270.000,00 ₺₺27.000,0030.11.202110:40
12HatayDefneSümerler136434Tarla808,1684067424520141262500 / 49584Dolu330.000,00 ₺₺33.000,0030.11.202110:50
13HatayDefneSümerler136434Tarla808,1684067426522151132080 / 49584Dolu270.000,00 ₺₺27.000,0030.11.202111:00
14HatayDefneSümerler136434Tarla808,1684067427624161242500 / 49584Boş330.000,00 ₺₺33.000,0030.11.202111:10
15HatayDefneSümerler136434Tarla808,1684067429623171262500 / 49584Dolu320.000,00 ₺₺32.000,0030.11.202111:20
16HatayDefneSümerler136434Tarla808,1684067428625181132080 / 49584Boş260.000,00 ₺₺26.000,0030.11.202111:30
İmar DurumuDefne Sümerler  Mahallesi 1364 ada 34 parsel  1/1000 Ölçekli uygulama imar planında konut alanı ayrık nizam 7 kat (A-7)

AÇIKLAMA :
1- Yukarıda tapu bilgileri ile taşınmaz özellikleri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait kamu konutlarının/bağımsız bölümlerin karşılarında belirtilen tarih ve saatinde Hatay Milli Emlak Müdürlüğü tarafından Kışlasaray Mahallesi Fevzi Çakmak Cad. Hatay Valiliği  B Blok Kat:2 ANTAKYA HATAY adresinde, Milli Emlak Müdürlüğünde oluşturulacak Komisyon huzurunda;  2886 sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile ayrı ayrı satış ihalesi yapılacaktır.

2.1-  Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir. Öncelikli alım hakkı sahipleri bu hakkı sadece bir kamu konutu için kullanabilirler. İhale bedeli öncelikli alım hakkı sahibi tarafından; peşin olarak ödenmesi durumunda ihale bedeline yüzde on indirim uygulanır, taksitle ödenmesi halinde ise indirim uygulanmaksızın;a)  En az yüzde yirmisi peşin, kalanı beş yılda ve altmış taksitle,b) En az yüzde yirmi beşi peşin, kalanı yedi yılda ve seksen dört taksitle,c)  En az yüzde otuzu peşin, kalanı on yılda ve yüz yirmi taksitle, ödenebilir. Öncelikli alım hakkı sahibi bu ödeme seçeneklerinden herhangi birini tercih edebilir. Bu durumda borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) aylık değişim oranında artırılarak hesaplanır.  Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda aylık değişim oranları toplamının yıllık yüzde on ikiyi (en fazla %12) geçmesi halinde geçen kısım hesaba katılmaz.2.2-  Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.2.3-  Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya  peşinatı ödeyerek taksitli satış sözleşmesini imzalaması halinde bu durum ihalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.2.4-Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılır. İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir.

3- 09.04.2021 tarihli ve  31449  sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermayesi İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 7 nci maddesi gereğince satış belinin %1’i oranında Döner Sermaye bedeli alınacaktır.

4- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;a) Geçici teminatın yatırıldığına dair vezne alındısı veya  Muhasebe Müdürlüğünün yazısı (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler)b) Yasal yerleşim yerini gösterir belge (İkametgah ilmuhaberi)c) Tebligat için Türkiyede adres göstermeleri (Adres beyanı)d) Gerçek kişiler için TC kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı örneği (aslı, ihale sırasında ibraz edilecek), özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekaletname, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel  kişileri idari merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı olduğunu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar komisyon başkanlığına vermeleri zorunludur.

5- İsteklilerin ihale saatine kadar ihale komisyonununa ulaşmış olması kaydıyla yukarda belirtilen belgeler ile birlikte 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını, aynı kanununun 46. maddesine göre posta ile iadeli taahütlü olarak gönderebilirler. Postadan doğan gecikmeler kabul edilemez.

6- 4706 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (p) bendi gereğince, mülkiyeti Hazineye ait kamu konutlarının satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler, vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan kamu konutu, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tâbi tutulmaz.

7 – İhaleye iştirak edecek isteklilerin ihale salonu ile İdare binasının içinde ve çevresinde Covid-19 tedbirleri gereğince maske kullanmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları önem arz etmektedir.

8- İhalelere ilişkin şartname, mesai saatleri dahilinde Hatay Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

9- Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Bir ihalenin süresinden önce bitmemesi durumunda takip eden ihaleler o ihalenin bitimine müteakip kaldığı saatten itibaren ilanda belirtilen sırada olduğu şekilde devam edecektir.
İLAN OLUNUR
TÜRKİYE GENELİNDE İHALE BİLGİLERİ www.milliemlak.gov.tr ADRESİNDEN ÖĞRENİLEBİLİR – Ayrıca Müdürlüğümüzün https://hatay.csb.gov.tr/ internet adresinde ilan edilecektir.
BİLGİ İÇİN İRTİBAT TELEFONU : 0326 214 96 30

https://www.ilan.gov.tr/ilan/883079/emlak/konut/hatay-defnede-16-kamu-konutu-acik-artirma-ile-satilacak