İ L A NYALOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDANTAHDİTLİ VE TİCARİ (T) TAKSİ ÇALIŞTIRMA RUHSATI PLAKA HAKKI VERİLMESİ İHALE İLANI
MADDE 1-5393 Sayılı Belediye Kanununun 15.Maddesinin (p) bendi ve Belediye Encümeninin 27/10/2021 Tarih ve 1191 Sayılı kararı gereğince, 25 adet Tahditli ve Ticari (T)  Taksi Çalıştırma Ruhsatı Plaka Hakkı 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 35. Maddesinin (a) bendine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilerek verilecektir.

MADDE 2- İŞİN NİTELİĞİ, MİKTARI

RUHSAT HAKKIİHALE KONUSUİHALE GÜNÜİHALE SAATİMUAMMEN BEDELGEÇİCİ TEMİNAT
1T Plaka TicariTaksi Ruhsat Hakkı24-11-202114:00950.000,00                (KDV HARİÇ)28.500,00-TL
2T Plaka TicariTaksi Ruhsat Hakkı24-11-202114:00950.000,00                (KDV HARİÇ)28.500,00-TL
3T Plaka TicariTaksi Ruhsat Hakkı24-11-202114:00950.000,00                (KDV HARİÇ)28.500,00-TL
4T Plaka TicariTaksi Ruhsat Hakkı24-11-202114:00950.000,00                (KDV HARİÇ)28.500,00-TL
5T Plaka TicariTaksi Ruhsat Hakkı24-11-202114:00950.000,00                (KDV HARİÇ)28.500,00-TL
6T Plaka TicariTaksi Ruhsat Hakkı24-11-202114:00950.000,00                (KDV HARİÇ)28.500,00-TL
7T Plaka TicariTaksi Ruhsat Hakkı24-11-202114:00950.000,00                (KDV HARİÇ)28.500,00-TL
8T Plaka TicariTaksi Ruhsat Hakkı24-11-202114:00950.000,00                (KDV HARİÇ)28.500,00-TL
9T Plaka TicariTaksi Ruhsat Hakkı24-11-202114:00950.000,00                (KDV HARİÇ)28.500,00-TL
10T Plaka TicariTaksi Ruhsat Hakkı24-11-202114:00950.000,00                (KDV HARİÇ)28.500,00-TL
11T Plaka TicariTaksi Ruhsat Hakkı24-11-202114:00950.000,00                (KDV HARİÇ)28.500,00-TL
12T Plaka TicariTaksi Ruhsat Hakkı24-11-202114:00950.000,00                (KDV HARİÇ)28.500,00-TL
13T Plaka TicariTaksi Ruhsat Hakkı24-11-202114:00950.000,00                (KDV HARİÇ)28.500,00-TL
14T Plaka TicariTaksi Ruhsat Hakkı24-11-202114:00950.000,00                (KDV HARİÇ)28.500,00-TL
15T Plaka TicariTaksi Ruhsat Hakkı24-11-202114:00950.000,00                (KDV HARİÇ)28.500,00-TL
16T Plaka TicariTaksi Ruhsat Hakkı24-11-202114:00950.000,00                (KDV HARİÇ)28.500,00-TL
17T Plaka TicariTaksi Ruhsat Hakkı24-11-202114:00950.000,00                (KDV HARİÇ)28.500,00-TL
18T Plaka TicariTaksi Ruhsat Hakkı24-11-202114:00950.000,00                (KDV HARİÇ)28.500,00-TL
19T Plaka TicariTaksi Ruhsat Hakkı24-11-202114:00950.000,00                (KDV HARİÇ)28.500,00-TL
20T Plaka TicariTaksi Ruhsat Hakkı24-11-202114:00950.000,00                (KDV HARİÇ)28.500,00-TL
21T Plaka TicariTaksi Ruhsat Hakkı24-11-202114:00950.000,00                (KDV HARİÇ)28.500,00-TL
22T Plaka TicariTaksi Ruhsat Hakkı24-11-202114:00950.000,00                (KDV HARİÇ)28.500,00-TL
23T Plaka TicariTaksi Ruhsat Hakkı24-11-202114:00950.000,00                (KDV HARİÇ)28.500,00-TL
24T Plaka TicariTaksi Ruhsat Hakkı24-11-202114:00950.000,00                (KDV HARİÇ)28.500,00-TL
25T Plaka TicariTaksi Ruhsat Hakkı24-11-202114:00950.000,00                (KDV HARİÇ)28.500,00-TL

MADDE 3-İhale 24.11.2021 Çarşamba günü saat:14:00’den itibaren Süleymanbey Mahallesi İstiklal Caddesi No:29 Yalova adresinde, Belediye Encümeni tarafından Yalova Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
MADDE 4-Şartname ve ekleri Bayraktepe Mahallesi Yalova-Bursa Karayolu üzeri Şehirlerarası Otobüs Terminali No:140 Kat:1 YALOVA adresinde Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünde mesai saatleri (08:30/17:30) içerisinde bedelsiz olarak görülebilir. Şartname bedeli 300,00-TL(üçyüzlira) karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılmak için şartnamenin alınması mecburidir.
MADDE 5-İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI
1-İhaleye katılacak isteklilerin gerçek kişi olması şartı aranır.
2- Şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçmiş olduğunu ve sürekli olarak icra ettiğini beyan etmiş ve ilgili meslek odasına, ilgili meslek odasının bulunmadığı yerlerde ise şoförler odasına üye olmak(Şoförler Odası Kaydı), oda kaydı bulunmayan isteklilerden Taahhütname yazısı.
3-Yerleşim Yeri (İkametgah) Belgesi (Tahditli ve Ticari (T) Taksi Çalıştırma Ruhsatı Plaka Hakkı ihalesine katılmak isteyenlerin) Yalova İli sınırları içerisinde en az 2(iki) yıl ikamet etmiş olmaları şartı aranır.
4-Nüfus cüzdan fotokopisi, (TC Kimlik no olacak) veya kayıp olması durumunda Nüfus Müdürlüklerinden alınmış “Geçici Kimlik Belgesi” nin fotokopisi.
5-Tebligat için Türkiye’de adres beyanı vermesi (irtibat için telefon numarası ve varsa elektronik posta adresi).
6-Vergi Dairesinden veya e-devlet üzerinden alınmış mükellefiyet durumunu gösteren belge.
7-Yalova Belediyesinden borcu yoktur yazısı (Yalova Belediyesi İşletme İştirakler Müdürlüğü – Gelir Şefliğinden alınacaktır).
8-Türk Ceza Kanununun 103, 104, 109, 188, 190, 191, 227 ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 35 inci maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olmaları(Adli Sicil Kaydı İstenir).
9-Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
10-Geçici Teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatırarak, aldıkları makbuz veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 26. Maddesinde belirtilen Teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi.
11-Ehliyet Fotokopisi (B sınıfı sürücü belgesi).
12-İsteklinin uhdesinde ihale kaldığı taktirde Yalova Belediyesi Ticari Tahditli “T” Plakalı Taksi İşletme Yönetmeliği hükümlerine uymayı Taahhüt ettiğine dair yazı.
13-İsteklinin ihalelerden yasaklı olmadığına dair belge.
14- Geçici Teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatırarak, aldıkları makbuz veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 26. Maddesinde belirtilen Teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi.
       MADDE 6-İhaleye katılmak isteyenlerin, teklif dosyalarını en geç 23.11.2021 Salı günü mesai saati (17:30) bitimine kadar Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Bayraktepe Mahallesi Yalova-Bursa Karayolu üzeri Şehirlerarası Otobüs Terminali No:140 Kat:1 YALOVA adresine teslim etmeleri gerekmektedir.   
      MADDE  7-Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.
      MADDE  8-İhale zamanında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.  
MADDE 9-İhale Komisyonu (Yalova Belediye Encümeni) İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
İLAN OLUNUR

                                                                                                               Belediye Başkan V.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/878942/vasita/ticari-arac-ve-ticari-hat-plaka/yalova-belediyesi-25-ticari-taksi-t-plakasini-ihale-usulu-ile-satacaktir