Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana  Bursa  illerinde  bulunan  ve  aşağıda  belirtilen  birimde  çalışmak  üzere,  657  sayılı  Devlet Memurları  Kanunu’nun  4  üncü  maddesinin  B fıkrası  uyarınca  6/6/1978  tarih  ve  7/15754  sayılı Bakanlar  Kurulu  Kararı  ile  yürürlüğe  konulan  Sözleşmeli  Personel  Çalıştırılmasına  İlişkin Esaslar’ın ek 8 inci maddesi kapsamında, 31/12/2022 tarihine kadar görev yapmak üzere, aşağıda yer  alan  birimlere,  belirtilen  branş  ve  sayıda  sözleşmeli  sanatçı  alınacaktır.   Bu  tarihten  sonra, durumları uygun olanlar ile; ihtiyaç, başarı, disiplin durumu ve  Bakanlıkça gerek görülen diğer kriterler yönünden yapılacak değerlendirmeye göre yeniden sözleşme yapılabilecektir.

BirimiBranşAdetToplam
İzmir Devlet Senfoni OrkestrasıArp12
Piyano1
İstanbul Devlet Senfoni OrkestrasıPiyano14
Klarinet1
Vurmalı Çalgılar1
Trombon (Bas)1
Çukurova Devlet Senfoni OrkestrasıKeman17
Viyola1
Vurmalı Çalgılar1
Kontrabas1
Obua1
Trompet1
Viyolonsel1
Bursa Bölge Devlet Senfoni OrkestrasıKontrabas13
Klarinet1
Keman1
Ankara Devlet Çok Sesli Müzik KorosuPiyano11
Devlet Halk Dansları Topluluğu (İstanbul)Dansçı (Kadın)1122
Dansçı (Erkek)11
İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu (İstanbul Devlet Türk Halk Müziği ve Modern Folk Müziği
Araştırma ve Uygulama Korosu)
Tulum12
Kemençe1
TOPLAM41

A-GENEL ŞARTLAR:
1- Sınav tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
4- Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
5- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

B-ÖZEL ŞARTLAR:

Halk Dansları Topluluğu İçin;
1-En az Yüksekokul (2 yıllık) veya dengi okul mezunu olmak,
2-Kadınlarda en az 1.65 cm, en çok 1.80 cm, Erkeklerde en az 1.75 cm, en çok 1.95 cm boy ölçülerine sahip olmak,
3-Dansçı  fiziğine  uygun  bedensel  uyum,  görünüm  ve  esnekliğe  sahip  olmak,  (Sınav yerinde gerekli görülen bedensel ölçümler yapılacaktır.)
4-Başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak,
5-Ses duyma yeteneği ve ritm bilgisine, iyi bir halk dansları tekniğine, hareket dizinlerini algılama, çabuk öğrenme ve uygulama becerisi ile estetik tavra sahip olmak,
6-Halk Danslarının gerektirdiği yüksek eforu gösterebilecek kadar iyi bir sağlık durumuna sahip olmak,
7-Seyahat engeli bulunmamak,
8-Yurtiçinde   ve   yurtdışında,   çalıştığı   kurumun   kurumsal   kimliğine   uygun   hal   ve davranışlarda bulunma sorumluluğunu taşımak,
9-Yapılacak uygulamalı sınavda başarılı olmak.

Orkestralar ve Korolar için;
1-Keman,  viyola,  viyolonsel,  kontrabas,  obua,  klarinet,  trompet,  trombon  (bas),  piyano (Orkestra  için),  arp  ve  vurmalı  çalgı  branşları  için;  Resmi  ve  Özel  Konservatuvarlardan  veya müzik bölümü bulunan okullardan mezun veya özel müzik öğrenimi görmüş olmak,
2-Tulum,  kemençe,  piyano  (Çok  Sesli  Müzik  Korosu  için)  branşları  için;  en  az  Güzel Sanatlar  Lisesi  müzik  bölümü  ya  da  konservatuarın  lise  bölümü  veya  fakülte  ya  da  dört  yıllık yüksekokul mezunu olmak veya özel müzik öğrenimi görmüş olmak,
3-Yapılacak uygulamalı sınavda başarılı olmak.

C- BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:
Başvurular elektronik ortamda  e-Devlet  –  Kültür ve  Turizm Bakanlığı  – Kariyer  Kapısı Kamu   İşe   Alım   veya      Kariyer   Kapısı   https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/   adresinden 15/11/2021-24/11/2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adayların,  son  başvuru  tarihi  olan  24/11/2021  tarihi  saat  23:59’a  kadar  başvuruda bulunmaları  gerekmektedir.  Son  başvuru  tarihinden  sonra  herhangi  bir  sebepten  kaynaklanan problemlerden dolayı başvuruların kuruma ulaşmaması, kurumun sorumluluğunda değildir.
Başvuruların  incelenmesi  sonucu  yukarıda belirtilen  şartları  haiz olup,  sınava katılmaya hak   kazanan   adayların   listesi,   www.ktb.gov.tr,   guzelsanatlar.ktb.gov.tr     ve   Kariyer   Kapısı (https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/)  internet  adreslerinde  duyurulacak,    adaylara  ayrıca  tebligat yapılmayacaktır.
Adayların Sınava Giriş Belgeleri, e-Devlette belirttikleri e-posta adresine gönderilecektir.
Başvuru için gerekli tüm bilgi ve belgeler yukarıda belirtildiği şekilde interaktif ortamda gönderilecek  olup,  bizzat  veya  posta  yolu  ile  iletilen  başvurular  veya  başvuru  amaçlı  belgeler işleme alınmadan iade edilecektir.
Eksik,  yanlış  evrakla  veya  son  başvuru  tarihinden  sonra  yapılan  başvurular  işleme alınmayacaktır. Son başvuru tarihine kadar evraklarını eksiksiz ve hatasız olarak göndermeyenler sınava giremeyecektir. Bu şekilde sınava giremeyenlere karşı kurumun herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.

D-BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER:
1-Keman,  viyola,  viyolonsel,  kontrabas,  obua,  klarinet,  trompet,  trombon  (bas),  piyano (Orkestra için), arp ve vurmalı çalgı branşları için; özel müzik öğrenimi aldığını gösterir öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği,
2-Tulum,  kemençe,  piyano  (Çok  Sesli  Müzik  Korosu  için)  branşları  için;  özel  müzik
öğrenimi aldığını gösteren öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği,
3-T.C. Kimlik numarasının da yer aldığı yazılı özgeçmiş.

E- DİĞER ÖZEL KOŞULLAR:
1-Adayların  sınava piyano  ve vurmalı  çalgılar dışında kendi  enstrümanları  ile gelmeleri zorunludur.  Piyano  branşında  sınava  girecekler  haricinde,  piyano  ile  eser  icra  edecek  adayların sınava kendi piyanistleri ile gelmeleri zorunludur.
2-Adayların  sınava,  sınavda  çalacakları  eserlerle  ilgili  repertuar  listesini  (10’ar  adet) getirmeleri zorunludur.
3-Dansçı  branşında  sınava  girecek  adayların,  sınava  dans  etmelerine  uygun  kıyafet  ve ayakkabılar ile gelmeleri gerekmektedir.

F- SINAV YERİ VE TARİHİ:
Sınavlara   yapılacak  başvuru   sayısına  göre;   sınav   yeri,   sınav   tarihleri   ve  adayların branşlarına   göre   hangi   gün   sınava   girecekleri   www.ktb.gov.tr   ve   guzelsanatlar.ktb.gov.tr adreslerinde ilan edilecektir. Ayrıca, adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
Adayların   sınav   saatinden   en   az   yarım   saat   önce   sınava   girecekleri   yerde   hazır bulunmaları  ve  yanlarında,  Sınava  Giriş  Belgesi,  fotoğraflı  ve  onaylı  kimlik  belgesi  (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport), sınavda çalacağı eserle ilgili repertuar listesi (10’ar adet) ve sınava başvururken interaktif ortamda gönderdiği belgelerin asıllarını ve 4.5 x 6 cm boyutunda üç  adet  fotoğraf  bulundurmaları  gerekmektedir.  Adayların  aday  numarası  sırasına  göre  sınava girmeleri gerekmektedir.

G- SINAV ŞEKLİ:
Sınav     uygulamalı     şekilde     yapılacaktır.     Branşlara     göre     aşağıdaki     kriterler değerlendirilecektir.
Orkestra ve Korolar için;
1-  Yaylı  çalgılar  (keman,  viyola,  viyolonsel,  kontrabas)  sınavına  giren  adaylar  için  şu eserleri başarı ile çalmak:
a) Kendi seçecekleri bir etüt,
b) Kendi seçecekleri bir sonat, (Piyano ile)
c) Kendi seçecekleri bir konçerto, (Piyano ile) (Kontrabas için piyano şart değildir.)
d) Sınav komisyonunun seçeceği bir orkestra eserini veya eserlerini deşifre etmek.
2- Nefesli çalgılar (klarinet, obua, trombon(bas), trompet) sınavına giren adaylar için şu eserleri başarı ile çalmak:
a) Kendi seçecekleri bir etüt,
b) Kendi seçecekleri bir sonat, veya konçerto veya parça (Piyano eşliğinde),
c) Gam,
d) Sınav komisyonunun seçeceği bir orkestra eserini veya eserlerini deşifre etmek.
3- Vurmalı çalgılar sınavına giren adaylar için şu eserleri başarı ile çalmak:
a)  Timpani,  Glockensipiel,  Xiliphon  bir  dereceye  kadar  piyano  ve  bütün  bateri  grubu çalgılarına ait kendi seçecekleri eserler,
b) Sınav komisyonunun seçeceği orkestra eserlerini deşifre etmek.
4- Arp adayları için şu eserleri başarı ile çalmak;
a) Kendi seçecekleri bir etüt,
b) Kendi seçecekleri bir sonat,
c) Kendi seçecekleri bir konçerto,
d) Sınav komisyonunun seçeceği bir orkestra eserini veya eserlerini deşifre etmek.
5- Piyano adayları için şu eserleri başarı ile çalmak (Orkestra);
a) Kendi seçecekleri eseri başarı ile çalmak,
b) İmtihan komisyonu tarafından seçilecek bir çalgıya ait orkestra eserini veya eserlerini deşifre etmek.
6- Piyano adayları için şu eserleri başarı ile çalmak (Çok Sesli);
a) Kendi seçecekleri eseri başarı ile çalmak,
b) İmtihan  komisyonu  tarafından  seçilecek  bir  koro  eserinin  piyano  partisini  deşifre
7- Tulum ve Kemençe branşlarında sınava giren adaylar için;
a) Kendi seçecekleri bir eseri icra etmek,
b) Sınav komisyonunun seçeceği bir eseri deşifre etmek,
c) Form ve repertuar bilgisine sahip olmak.

Halk Dansları Topluluğu için;
1-Adayların gerekli görülen bedensel ölçümleri sınav yerinde yapılacaktır.
2-Ses-ezgi ve ritm değerlendirmesi için aşağıdaki aşamalar uygulanacaktır.
a) Tek   ses   işitme:   4   adet   not:   Piyanoda   çalınan   sesler   “na”   veya   “a”   hecesi   ile  tekrarlanmalıdır.
b) Ezgi  tekrarı:  İkişer  motiften  (4  göze)  oluşan  bir  tonal  ezgi,  ikişer  motiften  (4  göze) oluşan iki makamsal ezgi
c) Ritm tekrarı: İkişer motiften (4 göze) oluşan 5 ritm cümlesi (2 adet 2 zamanlı ritm, 3
adet aksak ritm)
3-Performans değerlendirmesi için aşağıdaki aşamalar uygulanacaktır.
a) Adım çalışması: Adaylara 15 kişilik gruplar halinde dans atölyesinde adım çalışmaları yaptırılacaktır.
b) Kompozisyon:  Adayların  her  birinden,  kendi  belirlemiş  oldukları  bir  kompozisyonu
sergilemeleri istenecektir.
c) Kompozisyon   tekrarı:   Adaylardan,   komisyon   tarafından   belirlenmiş   ve   eğitmen tarafından gösterilen kompozisyonu tekrar etmeleri istenecektir.

H- SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ VE BAŞARI SIRALAMASI:
Sınavlarda    başarılı    sayılmak    için    sınav    komisyonu    tarafından    verilecek    not ortalamalarının  100  üzerinden  70  tam  sayıyı  tutması  şarttır.  Söz  konusu  sınavlarda  alınan puanların ortalaması genel başarı sıralamasını belirler. Puan ortalaması olarak en az 70 tam puan alanlar başarılı sayılır. Söz konusu sınavdan alınan ortalama puana göre en yüksekten başlanarak sözleşme  imzalanacak  olup,  ilan  edilen  boş  pozisyon  sayısı  kadar  aday sınavı  başarmış  sayılır. Diğer  adaylar  için  70  ve  üzeri  puan  almış  olmak  sözleşme  imzalanmak  için  kazanılmış  hak sayılmaz.  Kazananlar  arasında  eşit  puan  alanlardan  mesleki  öğrenim  yapmış  olanlar,  bunda  da eşitlik durumunda daha genç yaşta olanlar tercih edilir.
Alım  yapılacak  boş  pozisyon  sayısı  kadar  yedek  liste  ilan  edilebilir.  Sınavı  kazanan adaylardan sözleşme imzalanamayan veya sözleşmesi feshedilenler olduğu takdirde yedek adaylar ile  başarı  sırasına  göre  sözleşme  yapılabilir.  Yedek  listenin  hakları,  sınavın  yapıldığı  tarihten itibaren birinci yılın sonunda, bu sürenin bitiminden önce aynı pozisyon unvanına yönelik yeni bir sınav yapılması halinde ise bu sınavın ilan edildiği tarihte sona erer.

I- SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI:
Sınavı  kazananların  listesi  Bakanlığımızın,  www.ktb.gov.tr  ve  guzelsanatlar.ktb.gov.tr internet adreslerinden ilan edilecek olup, ayrıca, adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Asil ve yedek adaylar ile sınavı kazanamayanlara ayrıca  yazılı  tebligat  yapılmayacaktır.  Sınav  esnasında  veya  sonrasında  gerçeğe  aykırı  beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır.
Sınav sonuçlarına itirazlar, sınav sonuçlarının ilanından itibaren 10 (on) gün içinde Genel Müdürlüğe yapılacaktır. İtiraz üzerine yapılan değerlendirme sonuçları, itirazda bulunan adayların iş talep formunda belirttikleri e-posta adresine gönderilecektir.
Halk  Dansları  Topluluğu  için;  dans  çalışmalarına  katılmasında  sağlık  açısından  sakınca olmadığını  belirtir,  tam  teşekküllü  Devlet  Hastanesinden,  sınava  başvuru  başlangıç  tarihinden itibaren  sözleşme  imzalanmak  üzere  davet  edildiği  tarihe  kadar  alınmış  sağlık  kurulu  raporu sunmayan  adaylar  ile  sözleşme  imzalanmayacaktır.  Bunlar  yerine  başarı  sırasına  göre  yedek adaylar ile sözleşme yapılacaktır.

İlanen duyurulur.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/883971/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/kamu-personel-alim-ve-sinavlari/kultur-ve-turizm-bakanligi-41-sozlesmeli-sanatci-alacak