Gelir İdaresi Başkanlığından:
GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

I – SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER
Başkanlığımızca  aşağıdaki  tabloda  belirtilen  yerlere  atanmak  üzere,  750  (yedi  yüz  elli) Gelir Uzman Yardımcısı alınacaktır.

ATAMA YAPILACAK YERLERKADRO SAYISITOPLAM
İLİİLÇESİ
ANKARAMERKEZ6075
ÇUBUK5
KAHRAMANKAZAN10
ANTALYAMERKEZ915
KEMER1
KORKUTELİ1
SERİK4
BURSAMERKEZ1125
İNEGÖL6
KARACABEY2
MUSTAFAKEMALPAŞA1
ORHANGAZİ2
YENİŞEHİR3
DİYARBAKIRMERKEZ1320
ÇINAR2
EĞİL1
HANİ1
HAZRO1
KOCAKÖY1
SİLVAN1
ERZURUMMERKEZ15
HINIS1
KARAYAZI1
PASİNLER1
PAZARYOLU1
GAZİANTEPMERKEZ1825
İSLAHİYE3
NİZİP4
HATAYDÖRTYOL720
KIRIKHAN4
REYHANLI5
SAMANDAĞ4
İSTANBULMERKEZ460460
İZMİRMERKEZ1630
BEYDAĞ1
ÇEŞME5
DİKİLİ2
FOÇA2
KİRAZ2
ÖDEMİŞ2
KOCAELİMERKEZ515
GEBZE10
MERSİNMERKEZ1015
GÜLNAR1
MUT4
ŞANLIURFAMERKEZ1725
CEYLANPINAR2
SİVEREK2
SURUÇ1
VİRANŞEHİR3
TEKİRDAĞMERKEZ220
ÇERKEZKÖY2
ÇORLU4
HAYRABOLU1
KAPAKLI5
MALKARA1
MURATLI2
ŞARKÖY3

Adaylar başvuru sırasında öncelik sırasına göre en fazla 5 (beş) ili tercih edebileceklerdir. İl içinde atama yapılacak birden fazla yer belirlenmişse, adaylar belirlenen bu yerlerin tamamını, tercih  ettikleri  her  il  için  ayrı  ayrı  olmak  üzere  öncelik  sırasına  göre  başvurularında  belirtmek zorundadırlar.  Adaylar  daha  sonra  bu  tercihlerinden  vazgeçemeyeceklerdir.  Adayların,  tercih ettikleri illerden hangi ilin yazılı sınavına gireceği, KPSS (A) puanı esas alınarak yapılan başarı sıralamasına göre tespit edilecektir.

Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların; il bazında toplam kadro sayısının 5 (beş) katından fazla olması halinde, tercih ettikleri il dikkate alınarak KPSS (A) P48 türünden en yüksek puan almış olan adaydan başlamak üzere 5 (beş) katı aday giriş sınavına çağrılacaktır.  KPSS  (A)  P48  türünden  eşit  puan  almış  olmaları  nedeniyle  son  sıradaki  aday sayısının birden fazla olması halinde ise bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

II – SINAV TARİHİ VE YERİ
-Giriş  sınavının  yazılı  bölümü  11  Aralık  2021  Cumartesi  günü  saat  10.00’da  Ankara’da yapılacaktır.
-Sınava  girmeye  hak  kazanan  adayların  isimleri  ile  söz  konusu  adayların  nerede  sınava gireceklerine  ilişkin  listeler,  yazılı  sınav  tarihinden  en  az  10  gün  önce  Başkanlığımız  internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) ilan edilecektir.

III – SINAV BAŞVURU ŞARTLARI
-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
-En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari   bilimler   fakülteleri   ile   bunlara   denkliği   yetkili   makamlarca   kabul   edilen   dört   yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak,
-01.01.2021  tarihi  itibarıyla  otuz  beş  yaşını  doldurmamış  olmak  (01.01.1986  tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),
-Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,
-ÖSYM  tarafından  2020  ve 2021  yıllarında  yapılan  Kamu  Personel  Seçme  Sınavlarının birinden KPSS (A) P48 türünden 70 ve üzeri puan almış olmak,
-Süresi içinde başvuru yapmış olmak.

IV – SINAV BAŞVURUSU
-Başvurular, 15 Kasım 2021 Pazartesi günü başlayıp, 24 Kasım 2021 Çarşamba günü saat 17.30’da sona erecektir.
-Başvurular, adayların http://sinav.gib.gov.tr adresindeki “Online Sınav Sistemi”ne kayıt olarak,  sistemde  yer  alan  sınav  başvuru  formunu  elektronik  ortamda  doldurmaları  suretiyle yapılacaktır.   Başvuru   formunun   doldurulmasına   ilişkin   açıklamalar   internet   sitesinde   yer almaktadır.
-Posta yoluyla gelen başvurular kabul edilmeyecektir.

V – SINAV ŞEKLİ VE KONULARI
-Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.
-Giriş sınavının yazılı bölümü test usulü gerçekleştirilecek olup, sınav konularına aşağıda yer verilmiştir.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi;
Hukuk Grubu; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargı Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar  Hukuku,  Ticaret  Hukuku  (Genel  Hükümler-Şirketler-Kıymetli  Evrak),  İcra  ve  İflas Hukuku (Genel Hükümler).
İktisat   Grubu;   Makro   İktisat,   Mikro   İktisat,   Uluslararası   İktisat,   İşletme   İktisadı, Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar.
Maliye Grubu; Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları. Muhasebe  Grubu;  Genel  Muhasebe,  Maliyet  Muhasebesi,  Şirketler  Muhasebesi,  Mali Tablolar Analizi, Ticari Hesap.

VI – DEĞERLENDİRME
-Yazılı sınavın değerlendirilmesi sonucu, 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylardan; yerler  itibarıyla,  adayların  başvuru  sırasında  tercih  ettikleri  il  dikkate  alınarak  en  yüksek  puan alan adaydan başlamak üzere, o il için atama yapılacak toplam kadro sayısının iki katı aday sözlü sınava   çağrılacaktır.   Ayrıca,   son   sıradaki   adayla   eşit   puan   alan   adaylar   da   sözlü   sınava çağrılacaktır.
-Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır.

-Sözlü sınav, adayların;
a)Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b)Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, c)Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, ç)Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d)Genel yetenek ve genel kültürü,
e)Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.
-Adaylar, kurul tarafından yukarıda belirtilen (a) bendi için 50 puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10 puan üzerinden değerlendirilecektir.
-Sözlü  sınavda  başarılı  sayılmak  için,  sınav  kurulu  başkan  ve  üyelerinin  100  tam  puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.
-Giriş sınavı puanı; sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.
-Giriş  sınavı  sonuçları,  sınav  kurulunca,  giriş  sınav  puanı  en  yüksek  adaydan  başlamak suretiyle  başarı  derecesine  göre  sıraya  konulup,  atama  yapılacak  kadro  sayısı  kadar  asil  aday belirlenir.
-Ayrıca başarılı olmak şartıyla giriş sınavında ilan edilen yerlerdeki kadronun %25’ ine kadar yedek aday belirlenir.
-Asil ve yedek listeler, bu duyuruda belirtilen yerler göz önünde bulundurulmak suretiyle
oluşturulacaktır.
-Asil ve yedek listelerinde sıralama yapılırken, adayların giriş sınavı puanının eşit olması halinde,  yazılı  puanı  yüksek  olan  adaya,  yazılı  puanının  da  eşit  olması  halinde,  KPSS  (A) P48 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.
-Yedek  listede  yer  alan  adayların  hakları  aynı  il  için  yapılacak  müteakip  yazılı  sınav tarihine  kadar  geçerli  olup,  daha  sonraki  sınavlar  için  müktesep  hak  veya  herhangi  bir  öncelik teşkil  etmez.  Ayrıca,  bu  süre  içerisinde  başka  bir  il  için  açılan  sınavda  başarılı  olarak  ataması yapılan yedek adayların hakları sona erer.
-Giriş  sınavından  70  ve  üzerinde  puan  almış  olmak  asil  ve  yedek  listedeki  sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

VII – SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ
-Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, sözlü sınavın yeri ve tarihine ilişkin listeler, Başkanlık internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) duyurulacaktır.
-Giriş   sınavında   başarılı   olan   asil   ve   yedek   adaylar   Başkanlık   internet   sitesinde (http://www.gib.gov.tr) duyurulacaktır. Ayrıca, başarılı olan adaylara yazılı olarak bildirilecek ve atamaya esas belgeleri teslim etmeleri istenecektir.
-Sınav  sonuçlarına,  duyurunun  yapıldığı  günü  takip  eden  tarihten  itibaren  beş  iş  günü içerisinde dilekçe ile sınav kuruluna itiraz edilebilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İtirazlar, sınav kurulu tarafından incelenecek ve en geç beş iş günü içinde karara bağlanıp sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilecektir.

VIII – DİĞER HUSUSLAR
-Giriş  sınavının  yazılı  bölüme  girmeye  hak  kazanan  adaylar  için  “Sınav  Giriş  Belgesi” düzenlenecektir. Sınav Giriş Belgesine ilişkin duyuru giriş sınavının yazılı bölümüne girmeye hak kazanan  adayların  ilan  edilmesi  aşamasında  yapılacaktır.  Adayların  sınava  girebilmeleri  için Sınav Giriş Belgesi ile birlikte, T.C. kimlik numarası ve fotoğrafı bulunan; Türkiye Cumhuriyeti Nüfus   Cüzdanı/Kimlik   Kartı,   sürücü   belgesi   veya   kullanım   süresi   dolmamış   pasaport belgelerinden  en  az  birini  yanlarında  bulundurmaları  gerekmektedir.  Bunlardan  en  az  birinin olmaması durumunda aday sınava alınmayacaktır.
-Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
-Adayların çanta ve benzeri eşyalar, cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, cep  bilgisayarı,  hesap  makinesi  ve  benzeri  cihazlar  ile  saat  fonksiyonu  dışında  fonksiyonu bulunan  saatlerle  sınava  girmeleri  yasaktır.  Bu  eşya,  araç  ve  cihazları  yanında  bulunduranların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.
-Adaylar  sınavda  yapacakları  işaretlemeler  ve  yazacakları  yazılar  için  yanlarında,  koyu yazan siyah kurşun kalem,  kalemtıraş ve iz bırakmayan silgi bulundurmalıdır. Cevap kağıdında yapılacak  işaretlemelerin  uygun  şekilde  yapılması  ve  değiştirilmek  istenen  işaretlemelerin  iz bırakmayacak şekilde silinmesi konusundaki sorumluluk adaylara aittir.
-Sınav  sırasında  kopya  çeken,  kopya  veren  veya  bunlara  teşebbüs  edenler  ile  sınav kâğıtlarına  belirtici  işaret  koyanların  durumları  tutanakla  tespit  edilerek  bu  adayların  sınavı geçersiz sayılacak ve bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.
-Asil  listede  yer  alanlardan  atama  işlemlerinin  yapılması  için  kendilerine bildirilen  süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların  atama  işlemleri  yapılmayacaktır.  Atama  yapılması  için  kendilerine  bildirilen  süre içinde   mazeretsiz   olarak   başvurmayan   veya   ataması   yapıldığı   halde   süresi   içinde   göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.
-Sınavı kazananlardan, sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin,   sınavları   geçersiz  sayılarak  atamaları   yapılmayacağı   gibi,   bu   şekilde  atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilecektir ve hiçbir hak talebi söz konusu olmayacaktır.
-Kendilerine  yapılacak  bildirimde  belirtilen  süre  içerisinde  başvuruda  bulunmayanlar, atama   işleminden   sarfınazar   edenler   (atama   işleminden   sarfınazar   edenlerin   tekrar   atanma talebinde  bulunmaları  halinde  talepleri  dikkate  alınmaz),  atamaları  iptal  edilenler,  memurluğa alınma  şartlarından  herhangi  birini  taşımadığının  anlaşılması  üzerine  ataması  yapılmayanlar  ile göreve  başladıktan   sonra  çeşitli   nedenlerle  görevinden   ayrılanların   yerlerine,   Gelir   İdaresi Başkanlığı Gelir Uzmanlığı Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin dördüncü fıkrası dikkate alınmak suretiyle sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren iki yılı aşmamak kaydıyla aynı yer için hazırlanan  yedek  listedeki  adaylar  sırası  ile  aynı  usulle  uzman  yardımcısı  kadrolarına  atanır. Atama  yapılacak  bir  yer  için  hazırlanmış  listede  yer  alan  adaylar  sadece  bu  yer  için  yapılacak
atamalarda dikkate alınır.
-Atanılan  yerlerde  beş  yıl  süreyle  çalışılması  zorunludur.  Bu  sürenin  hesabında,  fiilen çalışılmayan sürelerden yalnızca yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. Bu süreyi doldurmayanların  kurum  içi  nakilleri  yapılmaz.  Ancak,  göreve  başladıktan  sonra  özür  halleri ortaya  çıkanlar,  atanmak istedikleri  yerlerde hizmetlerine ihtiyaç  duyulması  kaydıyla,  bu  süreyi tamamlamadan  durumlarına  uygun  yerlere  atanabilirler.  Özür  halleriyle  ilgili  olarak,  19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin bu husustaki hükümleri uygulanır.
-Ataması  yapılan uzman ve uzman yardımcıları,   5  yıllık süre zarfında atandıkları yerin dışında  başka  bir  yerde  (atanılan  yerde  bulunan  Hazine  ve  Maliye  Bakanlığı  merkez  birimleri hariç), tedviren, vekaleten veya geçici olarak görevlendirilemezler.
-Atanılan  yerde  beş  yıl  süreyle  çalışma  zorunluluğunu  doldurmamış  uzman  ve  uzman yardımcıları  karşılıklı  yer  değiştirme  talebinde  bulunabilir.  Karşılıklı  yer  değiştirme  talepleri, Başkanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre yapılır. Karşılıklı yer değiştirme talebinde bulunan kişilerin atamasının yapılması halinde sonradan vazgeçme talepleri dikkate alınmaz. İlan olunur.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/879121/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/kamu-personel-alim-ve-sinavlari/gelir-idaresi-baskanligi-750-gelir-uzman-yardimcisi-alacak