İZMİR TİCARET BORSASI’NDAN DUYURU
BORSA ARACILIK EĞİTİM VE SINAVI YAPILACAKTIR

Ticaret Borsalarında Alım Satım Yapan Aracılar Hakkında Yönetmelik ile Ticaret Borsalarında Alım Satım Yapan Aracıların Eğitim ve Sınav Usul ve Esasları dairesinde aracılık eğitim ve sınavı yapılacaktır. 1- Eğitim ve sınava girecek adaylarda;A- Borsa Komisyonculuğu için:

  • a- En az lise veya dengi bir okul bitirmiş olmak,
  • b- İflas etmemiş ya da iflas etmiş olsa bile itibarını yeniden kazanmış olmak,
  • c- 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkûm olmamak,
  • d- En az 5 yıldır borsa üyesi olmak, gerekir.

B- Borsa Ajanlığı için:

  • a- En az lise veya dengi bir okulu bitirmiş olmak,
  • b- İflas etmemiş ya da iflas etmiş olsa bile itibarını yeniden kazanmış olmak,
  • c- 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkûm olmamak,
  • d- En az 3 yıldır borsa üyesi olmak yahut en az iki yıl süreyle borsa simsarlığı yapmış olmak veya en az üç yıl süreyle borsa üyesi ya da ajanı yanında mesleki hizmet görmüş olmak ve bu durumu borsadan alınacak belgeyle tevsik etmek,

Şartları aranmaktadır.2- İbraz Edilecek belgeler;a) En az lise veya dengi bir okul diploması veya bitirme belgesinin aslı veya onaylı örneği,b) Adli sicil kayıt belgesi,c) Son altı ay içinde çekilmiş dört adet fotoğraf.3-  Aracılık eğitimine girmek isteyenlerin bizzat kendileri, bir dilekçe ile 25.11.2021 Perşembe günü saat 16.30’a kadar Borsa Genel Sekreterliği’ne başvurmaları ve dilekçe ekine yukarıda belirtilen belgeleri eklemeleri gerekmektedir. Dilekçe örneği Borsa Üyelik ve Kararlar Müdürlüğü’nden temin edilebilecektir. Zamanında yapılmayan veya eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. Yanlış bilgi ve belge vermek suretiyle gerçeğe  aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanlar, yasal sorumlulukları saklı kalmak üzere tüm haklarını kaybetmiş sayılırlar.4- Aracılık Eğitim ve Sınavı 01 Aralık 2021 Çarşamba günü saat 10:00-17:00 saatleri arasında Borsa Hizmet Binası’nda yapılacaktır.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/877169/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/kamu-personel-alim-ve-sinavlari/borsa-aracilik-egitim-ve-sinavi-yapilacaktir