Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünden:
4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara” göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alınacaktır. 

NİTELİK KODUUNVANIMEZUNİYET DURUMUADETKPSS PUAN TÜRÜBÜTÇESİAZAMİ BRÜT ÜCRETARANILAN NİTELİKLER
B01Büro PersoneliLisans2KPSSP3ÖZEL BÜTÇE4.039,38 ₺Yükseköğretim Kurumlarının İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi veya Siyasal Bilimler Fakültesi lisans mezunu olmak.
B02Büro PersoneliLisans1KPSSP3ÖZEL BÜTÇE4.039,38 ₺Yükseköğretim Kurumlarının Hukuk Fakültesi lisans mezunu olup, avukatlık stajını tamamlamış olmak.
B03Büro PersoneliLisans1KPSSP3ÖZEL BÜTÇE4.039,38 ₺Yükseköğretim Kurumlarının Bilgi ve Belge Yönetimi, Kütüphanecilik ve Bilgi Çalışmaları, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik veya Kütüphanecilik lisans programlarının birinden mezun olmak.
B04Büro PersoneliÖn Lisans2KPSSP93ÖZEL BÜTÇE4.039,38 ₺Yükseköğretim Kurumlarının Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik,
Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
B05Büro PersoneliÖn Lisans2KPSSP93ÖZEL BÜTÇE4.039,38 ₺Yükseköğretim Kurumlarının Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgi Güvenliği Teknolojisi veya Bilgi Yönetimi ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
T01TeknisyenLise1KPSSP94ÖZEL BÜTÇE4.244,58 ₺Ortaöğretim Kurumlarının Mobilya ve İç Mekan Tasarımı alanı/bölümünden mezun olmak.
T02TeknisyenLise1KPSSP94ÖZEL BÜTÇE4.244,58 ₺Ortaöğretim Kurumlarının Metal Teknolojileri alanı/bölümünden mezun olmak.
T03TeknisyenLise1KPSSP94ÖZEL BÜTÇE4.244,58 ₺Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat ve İklimlendirme alanı/bölümünden mezun olmak.
T04TeknisyenLise1KPSSP94ÖZEL BÜTÇE4.244,58 ₺Ortaöğretim Kurumlarının Yapı Dekorasyon veya Yapı İç Mekan Dekorasyon alanı/bölümünden mezun olmak.
KG01Koruma ve Güvenlik GörevlisiÖn Lisans6KPSSP93ÖZEL BÜTÇE4.523,28 ₺* Erkek olmak
* İlgili Yüksekokulların Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması, Güvenlik ve Koruma ön lisans programlarından birinden mezun olmak.
* 01.01.2021 tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını bitirmemiş olmak. (01.01.1991 ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.)
* 170 cm den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 15 den fazla 13 den az olmaması.
* Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik
kartına sahip olmak ve belgelendirmek.
D01Destek PersoneliLise33KPSSP94ÖZEL BÜTÇE3.788,21 ₺* Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak.
* İşyerinin bürolarında, açık alanlarında temizlik, evrak taşıma, içecek hazırlama ve servis yapma gibi çeşitli büro hizmetlerinde istihdam edileceklerdir.
* 01.01.2021 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak. (01.01.1996 ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.)
D02Destek PersoneliLise3KPSS94ÖZEL BÜTÇE3.788,21 ₺* Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak.
* Tarımsal faaliyetler ve peyzaj işlerinde çalıştırılmak üzere istihdam edileceklerdir.
* 01.01.2021 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak. (01.01.1996 ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.)

BAŞVURU YAPACAK ADAYLARDA ARANAN KOŞULLAR
 A-Başvuru yapacak adaylarda, öğrenimle ilgili koşullar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartlar aranır.

B- Daha önceden kurumumuzda çalışırken kurumumuzca iş akdi fesih edilenlerle, kendi isteği ile görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

C- KPSS (B) grubu sınavlardan lisans mezunları için 2020 KPSSP3, ön lisans mezunları için 2020 KPSSP93, lise mezunları için ise 2020 KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

D- Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile başvuru sonrası istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

E- Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

ÖZEL ŞARTLAR

1- Başvuracak adayların, başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan aranılan niteliklerin tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

2- KPSS sınavına girmiş olmak, lisans düzeyi için KPSSP3, ön lisans düzeyi için KPSSP93, lise düzeyi için KPSS94 puanı esas alınacaktır. Adayların KPSS puanının başvurduğu ilan kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir.

3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, “sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kuramların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmü uyarınca başvuruları kabul edilmeyecektir.

İSTENİLEN BELGELER

1- Başvuru formu (https://www.gantep.edu.tr)

2- 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi

3- e-Devlet üzerinden alınacak mezun belgesi

4- Kimlik Fotokopisi

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

1- Müracaatlar, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

2- Adaylar sadece tek bir unvan için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla nitelik kodlu unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.
3- Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

4- Adaylar sadece tek bir unvan için başvuru yapacaklardır. Birden fazla unvana başvuru yapılması halinde her iki başvuru da geç ersiz sayılacaktır.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLAR

1- KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde www.gantep.edu.tr internet adresinden ilan edilecektir.

2- Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.

3- Her kadronun 1 (bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir.

4- Asil kazananlardan süresi içerisinde başvurmayan olduğu takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

5- Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İletişim: Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı 0342 317 1310-0342 317 1303

https://www.ilan.gov.tr/ilan/866642/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/kamu-personel-alim-ve-sinavlari/gaziantep-universitesi-54-sozlesmeli-personel-alacak