GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- İHALENİN KONUSU, SÜRESİ, MUHAMMEN BEDELİ VE YAPILIŞ ŞEKLİ:
      Mülkiyeti Belediyemize ait, 1 Nolu Kırsal Terminal içerisinde bulunan Kahvehanenin 36 ay süreyle, aylık 1.375,00-TL olmak üzere toplam 49.500,00-TL muhammen bedel üzerinden, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35. Maddesinin (c) fıkrası gereğince açık teklif usulü artırma suretiyle kiraya verilmesi işidir.
2-İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ:
İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 100,00.-TL karşılığında Belediyemiz İhale İşleri Şube Müdürlüğünden temin edebilirler.                                                                      
3-GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:
         Söz konusu yere ait geçici teminat tutarı, 36 aylık kira bedelinin (49.500,00-TL) % 3 ‘ü olan 1.485,00-TL olup, bu tutar Belediyemiz Veznesi ya da T. Vakıflar Bankası Şehitkâmil Şubesi nezdindeki Büyükşehir Belediyemize ait IBAN NO: TR22 0001 5001 5800 7290 4046 01 nolu hesabına yatırılabileceği gibi, Bankalar veya özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektubu da sunulabilecektir.
4-İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:
            Söz konusu yerin ihalesi 27 EKİM 2021 Çarşamba günü, saat 16.00 ’da Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümence)  yapılacaktır.
            İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istediğimiz belgelerle birlikte İhale İşleri Şube Müdürlüğüne en geç 27 EKİM 2021 Çarşamba günü, saat 12.00 ‘a kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
5-İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:
     Belediyemizce yapılacak olan ihaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.
a) Gerçek kişiler için Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Nüfus Müdürlüğü’nden veya e-Devlet ‘ten temin edilecek),
           b) Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermesi ve telefon numarası bildirmesi,
           c) Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (İhale tarihinin olduğu yıla ait olacak)
           ç) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,
           d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
           e) Vekâleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter tasdikli vekâletname ile imza sirküleri,
           f) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname,
           g) Şartnamenin satın alındığına dair makbuzun aslı,
           ğ) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka teminat mektubu,
    h) Belediyemize borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış olacak)
   Yukarıda belirtilen belgeler yarım dosya içerisine konarak İhale İşleri Şube Müdürlüğüne teslim edilecektir.

         İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/865004/emlak/is-yeri-ve-ticari-isletme/gaziantep-1-nolu-kirsal-terminalde-bulunan-kahvehane-ihaleyle-kiraya-verilecektir