AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AKARYAKIT ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası:2021/632744
1-İdarenin
a) Adresi:AYDINLAR MAHALLESİ 3063 NOLU CADDE NO:15 – ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP
b) Telefon ve faks numarası:3423232727 – 3423258315
c) Elektronik Posta Adresi:ihale@sehitkamil.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı:MAL ALIMI 3.300.000 LT MOTORİN 25.000 LT KURŞUNSUZ BENZİN (95 OKTAN)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri:-Dökme Akaryakıt Fen İşleri Müdürlüğü Ve Temizlik İşleri Müdürlüğü garajlarında bulunan yakıt depolarına -Taşıt tanıma sistemi olan araçların kendisine
c) Teslim tarihi:Malların tamamı bir defada alınamayacağından, idare ihtiyacı olan akaryakıtın cinsi miktarını ve teslim tarihini yükleniciye bildirmek zorundadır. Bu bildirim idare tarafından sipariş yazısı ile yapılacaktır. İdare talep ettiği miktarın tamamını almak zorunda değildir, depolarının kapasitesi kadar yakıt alacaktır. Yüklenici teslimde süre kazanmak ve miktarda serbestlik kazanmak adına sipariş kabulünden mazeret ne olursa olsun imtina edemeyecektir. Sipariş yüklenicinin ihale işlem dosyasında idareye vermek zorunda olduğu iletişim bilgilerinden adresine veya telefonuna veya elektronik posta veya faks numarasına yapılacaktır. Yüklenici adres, telefon, elektronik posta veya faks numarası değişikliklerini idareye bildirmekle yükümlüdür. Yüklenicinin siparişi kabul etmeme gibi bir keyfiyeti bulunmamaktadır. Siparişin faks veya elektronik posta ile yapılması durumunda siparişin gönderilmesini müteakip ileti gönderme raporu alınacaktır. Sipariş konusunda çıkacak itilaflarda bu rapor esas alınacaktır. Yüklenici sipariş kabulü için idareye bildirdiği faks veya elektronik postayı sürekli aktif halde bulundurmak zorundadır. Sipariş edilen mallar özel bir bildirim yapılmadığı sürece belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü garajında bulunan yakıt tanklarına boşaltılacaktır. – Belediyemiz hizmetinde bulunan araçlar taşıt tanıma sistemi ile yüklenicinin göstereceği taşıt tanıma sistemine sahip istasyonlardan yakıt teminini sağlayacaktır. Sözleşmenin süresi 31.12.2022 tarihinde sona erecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:İpekyolu Üzeri Atatürk Kültür Ve Spor Merkezi Toplantı Salonu Şehitkamil/Gaziantep
b) Tarihi ve saati:11.11.2021 – 14:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
-İhaleye girecek istekli Dağıtıcı ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Tarafından verilmiş olan ve süresi dolmamış Dağıtıcı Lisans Belgesi.
-İstekli Akaryakıt Bayisi ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan Almış olduğu ve süresi dolmamış Bayii Lisansı ile birlikte Bayilik sözleşmesi.
 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Atatürk Kültür Ve Spor Merkezi Toplantı Salonu Şehitkamil/Gaziantep adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/863721/ihale-duyurulari/mal-alim-ihaleleri/akaryakit-satin-alinacaktir