KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Saha Aydınlatma Kulesi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN         :2021/565332
1-İdarenin

a) Adı      :KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi: Karayolları Genel Müdürlüğü İsmet İnönü Bulvarı No:14 06100 Yücetepe ÇANKAYA/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası:3124498170 – 3124497124
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın
a) Adı      :Saha Aydınlatma Kulesi
b) Niteliği, türü ve miktarı:5 adet Saha Aydınlatma Kulesi alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Karayolları Atölye Müdürlüğü (Akköprü/ANKARA) Sahası
ç) Süresi/teslim tarihi               :-Sözleşme süresi malın teslim süresi, iş artışı için gerekli süre, muayene ve kabul işlemleri için gerekli süre, cezalı süre ve garanti süresi düşünülerek hesaplanmıştır. -İhale konusu Saha Aydınlatma Kulelerini 06.12.2021 tarihine kadar ve tek parti halinde teslim edecektir. Kısmi teslimat kabul edilmeyecektir.
d) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlanacaktır.

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :14.10.2021 – 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):        Karayolları Genel Müdürlüğü D Blok 1. Kat 115 Nolu Oda (İnönü Bulvarı No : 14 Yücetepe/Ankara)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
1-Yerli imalatçılar,  Sanayi Genel Müdürlüğünden alınan Sanayi Sicil Belgesi,
2-Kapasite Raporu,
3-İmalat Yeterlik Belgesi,
4-Yerli Malı Belgesi,
5-Yabancı imalatçılar, kendi ülkesi mevzuatına göre düzenlenmiş İmalatçı belgelerinden birisi,
İstekliler yukarıda sayılan belgelerden birini ihalede beyan edeceklerdir.
-İstekliler, Yetkili Satıcı/Yetkili Temsilci olarak ihaleye iştirak edeceklerse ; yetkili satıcı/yetkili temsilcilik belgesiyle birlikte bu şartnamede istenilen imalatçıya ait tüm belgeleri de (Sanayi Sicil  Belgesi, İmalatçı Belgesi, CE Belgesi ,Teknik dokümanlar  ) ihalede beyan edeceklerdir.
4.3.3.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:
Teklif edilen jeneratörlerin CE uygunluk işaretine sahip olduğunu gösteren (CE uygunluk beyanı veya teklif edilen model için hazırlanan CE dosyası ve Uygunluk Değerlendirme Kuruluşunun CE onayı) belge ve dokümanlar ihalede beyan edilecektir.
4.3.3.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
-YERLİ İMALATÇILAR,  Sanayi Genel Müdürlüğünden alınan Sanayi Sicil Belgesini ihalede beyan edeceklerdir.
-YABANCI İMALATÇILAR, kendi ülkeleri mevzuatına uygun olarak düzenlenmiş İmalatçı Belgelerinden birini ihalede beyan edeceklerdir.
4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
1-Teklif edilen jeneratörlerin; teknik şartnameye uygun olduğunu gösteren detaylı teknik dokümantasyon (broşür, katalog, proje vb.) ihalede beyan edilecektir.
2- Jeneratörlerde kullanılan motor ve alternatörlerin; markası, modeli ve menşei bilgisi ihalede beyan edilecek ve idare tarafından talep edildiğinde tablo halinde idareye sunulacaktır.
TEKNİK DOKÜMANLAR MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİK KRİTERLERİ ARASINDA YER ALACAK VE TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ESAS OLACAKTIR.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Her türlü jeneratör imalatçılığı/Satıcılığı

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/852496/ihale-duyurulari/mal-alim-ihaleleri/5-adet-saha-aydinlatma-kulesi-alinacaktir