ÇEVRE DÜZENLEME İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İhale Kayıt Numarası:2021/550326
İşin Adı:Tilmen Höyük Çevre Düzenleme Yapım İşi
İhale Türü – Usulü:Yapım İşi – Açık İhale Usulü
1 – İdarenin
a) Adresi:İncilipinar Mah. Şehit Yusuf Erin Cad. 27090
b) Telefon ve faks numarası:3422111200 – 3422111252
c) Elektronik posta adresi:ihale@gaziantep.bel.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
:www.gaziantep-bld.gov.tr
2 – İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı:900 m2 alanda çevre düzenlemesi ve ahşap bina yapım işi
b) Yapılacağı Yer:Gaziantep
c) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren beş gün içinde Uygulama İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır.
ç) İşin süresi:180 (yüzseksen) takvim günü
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin:
a) Yapılacağı yer:Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İhale Salonu
b) Tarihi ve saati:27.09.2021 – 15:30
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :
4.1 İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
      
      a)  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
      2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
      b) Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen standart forma uygun teklif mektubu.                                  
      c) Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar.      
      d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
      e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.
      f) İdari şartnamenin 19 uncu maddesinde istenmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlerin listesi.
      g) Bu şartnamenin 5 inci maddesinde verilmesi halinde, teklif edilen fiyatlara ilişkin olarak idarenin tanımladığı her bir iş kaleminin yapım şartlarına uygun analizler.
      h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya her iki ortağında mühendis veya mimar olması ve belgelenmesi halinde ise tüzel kişiliğe %50-%50 ortak olmaları, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve ilan tarihinden önce kurdukları veya ortak olduklarını gösteren belge.
     j) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.
      İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a)  bendinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine/en az % 51 hissesine sahip ortağına ait olması halinde bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.
4.2-Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3-Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3. İhalelerde aday veya isteklilerden;
4.3.1 İsteklinin mesleki ve teknik yeterliliğin belirlenmesinde değerlendirilmek üzere isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde, mal veya hizmet alımları için son beş yıl içinde, uygulama işleri için ise son on beş yıl içinde kamu veya özel sektörde o işe ait ilk sözleşme bedelinin en az yüzde sekseni oranında gerçekleştirdiği veya yüzde sekseni oranında denetlediği veya yönettiği iş, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler istenir. İsteklinin mesleki ve teknik yeterliliğin belirlenmesinde gerekli görülen diğer bilgi ve belgeler ihale dokümanında gösterilir.
4.3.2 Proje hazırlama ve uygulamanın birlikte ihale edildiği durumlarda yalnız uygulama kriterleri aranır.
4.3.3 İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin % 50 oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi istenir.
4.3.4 İdare, kanunlara ve emredici hukuk kurallarına aykırı olmamak ve rekabet engellemeyecek şekilde bu şartnamenin diğer hususlar kısmında belirtmek suretiyle ihale konusu işin yerine getirilmesine yönelik gerekli gördüğü diğer kriterlere ilişkin düzenleme yapabilir.
4.3.5 Bu işin başarılabilmesi için aşağıda adet ve nitelikleri belirtilen anahtar teknik personel ile teknik personele ilişkin taahhütnameler idareye sunulacaktır. İhale üzerine kalan isteklinin taahhüt edilen teknik personelin idarece öngörülen nitelik ve sayıda olduğuna dair belgeleri sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (beş) gün içinde idareye sunmak zorundadır.
a) Anahtar Teknik Personel Listesi:
Anahtar Teknik Personel İstenilmemektedir.
b) Taahhüt Teknik Personel Listesi:
1 Adet En az 5 yıl deneyimli İnşaat Mühendisi veya Mimar- 1 Adet En az 5 yıl deneyimli Makine Mühendisi- 1 Adet En az 5 yıl deneyimli Elektrik Mühendisi- 1 Adet En az 5 yıl deneyimli Arkeolog
4.4.7. Bu ihalede benzer iş olarak 11/6/2011 tarihli ve 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Yapım işlerinde benzer iş grupları tebliğinde yer alan B-1 Grubu İşler  [1]kabul edilecektir.
İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir.
5- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
6- ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 100,00.-TL karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
7.2. İhale dokümanını ihaleye teklif verecek olanların kendileri veya noter onaylı vekaletnameyi haiz yetkili temsilcilerinin 24.09.2021 Cuma günü mesai bitimine kadar İdareden satın almaları zorunludur.
8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır
10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 takvim günüdür.
12- Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdare serbesttir.
13- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
14- İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayıp, Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği esasları uygulanacaktır.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/848493/ihale-duyurulari/yapim-isi-ve-insaat-ihaleleri/cevre-duzenleme-isleri-yaptirilacak