28 Temmuz 2021 tarihli ve 31551 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7334 sayılı Turizm Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununun 2634 sayılı Kanuna eklenen Geçici 15 inci maddesi hükmü uyarınca naklen kontrolör/başkontrolör alımı yapılacaktır.

A) Başvuru Şartları:

1) Kanun maddesinin yürürlüğe girdiği 28/07/2021 tarihi itibariyle, genel bütçe ve özel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutularak müfettiş, denetçi, denetmen ve kontrolör kadrolarında yardımcılık veya stajyerlikte geçen süreler dâhil en az beş yıl görev yapmış olanlar ile aynı sürede görev yapmış olmak kaydıyla daha önce bu unvanları ihraz etmiş olanlar.

2) En fazla 40 kontrolör/başkontrolör alımı yapılacaktır. Yeterli başvurunun olmaması veya sözlü sınavda başarılı olan sayısının az olması durumunda, sadece başarılı olanların naklen alım işlemlerine başlanacaktır. Boş kalan kadrolara ise 31/12/2021 tarihine kadar tekrar başvuru ve sınav usulüyle kadro durumuna göre naklen alım yapılabilir.

B) Başvuru Şekli, Başvuru Belgeleri, Yeri, Zamanı, Sınav ve Diğer Hususlar:

1) Başvuru Şekli, Yeri ve Zamanı:
Başvurular, 06 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 10 Eylül 2021 Cuma tarihi mesai bitimine kadar, Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü hizmet binasında Eğitim, Yetenek ve Kariyer Yönetimi Daire Başkanlığına (Çiğdem Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:50 Yüzüncüyıl/Ankara) şahsen yapılacaktır. Sadece başvuru tarihleri arasında yapılan başvurular geçerli olup, ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir. 10 Eylül 2021 Cuma günü mesai bitim saatinden sonraki başvurular dikkate alınmayacaktır.

2) Başvuru Belgeleri:
Adayların aşağıdaki belgeleri eksiksiz olarak teslim etmeleri zorunludur. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanlar tüm haklarını kaybederler ve haklarında işlem yapılmak üzere yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulur.
a) Başvuru formu, Başvuru formu örneği için tıklayınız.
b) Kurumlarınca onaylı, yardımcılık/stajyerlik, denetçilik, müfettişlik, kontrolörlük sürelerini, derece ve kademelerini ve hizmette geçen diğer süreleri gösterir hizmet belgesi,
c) Varsa Yabancı dil bilgilerini gösterir belgeler, aldıkları başarı belgeleri, ödüller ve cezalara dair kurum yetkilileri tarafından imzalı belge,
d) 4.5 x 6 ebadında iki adet vesikalık fotoğraf (Biri Başvuru Formunda olacaktır.),

3) Sınav:
a) Naklen başvuru şartlarını taşıyan ve eksiksiz belge ile başvuran adayların sözlü sınav tarihleri ve yeri Bakanlığımızın (https://www.ktb.gov.tr) ile Genel Müdürlüğümüz (https://personel.ktb.gov.tr) internet adresi üzerinden duyurulacak olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
b) Sözlü sınavda, adaylara;
A) MEVZUAT: (70 Puan)

1) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
3) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun,
4) 3628 sayılı Mal Bildiriminde bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu,
5) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu,
6) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,
7) 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu,
8) 3194 sayılı İmar Kanunu,
9) 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu,
10) 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu,
11) 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu,
B) Genel yetenek ve genel kültür,(20 Puan)
C) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (2,5 Puan)
D) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, (2,5 Puan)
E) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (2,5 Puan)
F) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı inandırıcılığı, (2,5 Puan)
yönlerinden sınav kurulunca değerlendirilir.
c) Sözlü sınavda adaylara, sınav kurulu üyelerinin her biri tarafından yüz tam puan üzerinden puan verilir. Verilen bu puanların ortalaması sözlü sınav puanını teşkil eder. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için ortalama puanın en az 70 olması şarttır.
d) En yüksek puandan başlamak suretiyle sıralama yapılır. Puan sıralamasına göre yeteri kadar yedek belirlenebilir. Kontenjan ve kadro dahilinde başarılı olanlara durum yazılı olarak bildirilir.

4) Diğer Hususlar:
Yardımcılık veya stajyerlik kadrolarında geçirilen süreler, Kültür ve Turizm Bakanlığı Stajyer Kontrolör kadrolarında; müfettiş, denetçi, denetmen ve kontrolör unvanlı kadrolarda geçirdikleri süreler Kültür ve Turizm Bakanlığı Kontrolör kadrolarında geçirilmiş sayılır.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/843461/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/kamu-personel-alim-ve-sinavlari/kultur-ve-turizm-bakanligi-40-kontrolor-baskontrolor-istihdam-edecek