GÜNEŞ SPOR MERKEZİ İÇİN FİTNESS ALETLERİ ALIM İŞİ

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ

Güneş Spor Merkezi için Fitness Aletleri alım işi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2021/435097

 

1-İdarenin
a) Adı:ŞAHİNBEY BELEDİYESİ
b) Adresi:Kolejtepe Mahallesi Yesil Cami Caddesi No: 8 ŞAHİNBEY/GAZİANTEP
c) Telefon ve faks numarası:3422321111 – 3422323445
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı:Güneş Spor Merkezi için Fitness Aletleri alım işi
b) Niteliği, türü ve miktarı:44 Kalem Spor Aletleri (13 adet Tradmill-Koşu Bandı, 10 adet Eliptik Bisiklet vb.)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Güneş Spor Merkezi
ç) Süresi/teslim tarihi:Teslim süresi sözleşme imzalanmaya müteakip en fazla 30 (otuz) gün içerisinde idaremiz tarafından gösterilecek yer veya yerlere teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi:Sözleşme İmzalanmasına Müteakip İşe Başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:09.09.2021 – 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Şahinbey İlçe Belediyesi -Encümen Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Tedarikçi firma verdiği ürünlerin Türkiye distribütörü veya distribütörün bayisi olduğuna dair belgelerini Yeterlilik Bilgileri Tablosunda Belirtmek zorundadır
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
Teklif edilen tüm ürünlerin (katalog, marka, model ve resimleri) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren ilk iki istekliden ihaleden sonra 3 gün içerisinde numune istenecek olup firma tebliğ tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde sunmak zorundadır.
 
Teknik şartnameye uygun olarak aşağıda belirtilen 4 kalem üründe deneme, test ve detaylı inceleme yapılması için Ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren ilk iki istekliden ihaleden sonra 3 gün içerisinde numune istenecek olup firma tebliğ tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından belirtilen yere teslimatı ve kurulumu yapılacaktır. Zamanında numune ürün getirmeyen firmanın teklifi geçersiz sayılacaktır.
TRADMİLL – KOŞU BANDI
ELIPTIC BIKE – ELİPTİK BİSİKLET
HORIZONTAL BIKE – YATAY BİSİKLET
SEATED LEG PRESS MACHINE – BACAK ÇALIŞMA MAKİNASI

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/835626/ihale-duyurulari/mal-alim-ihaleleri/fitness-aletleri-satin-alinacaktir