ŞEHİTKÂMİL İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

                 Mülkiyeti Şehitkâmil Belediyesine ait, Karacaoğlan Mah. Ada:843, Parsel:1425’de Kayıtlı Eşref Bitlis Parkı İçerisinde Bulunan Taksi Durağı, 11/08/2021 Çarşamba günü Saat:15.000 da Encümen Salonunda yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.

SIRA NOKİRALANAN YERİN EVSAFIAYLIK KİRA BEDELİ
 (KDV Hariç)
MUHAMMEN BEDEL (KDV HARİÇ)
(36 AYLIK)
GEÇİCİ TEMİNAT (%3)ÖDEME
1Karacaoğlan Mah. 843 Ada,1425 parselde kayıtlı Eşref Bitlis Parkı İçerisinde bulunan Taksi Durağı
960,00TL
 
34.560,00TL1.036,80 TLYıllık Peşin

1-İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/c maddesi gereği Açık teklif usulü Arttırma suretiyle yapılacaktır.
2- İhaleye katılmak isteyen istekliler, en geç 10/08/2021 Salı günü saat: 16.00’a kadar Şehitkamil Belediyesi ihale servisine, şartnamede istenen belgelerle birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir.
3- Şartname bedeli 50,00 TL’dir.
4-İhaleye Katılacaklardan Aşağıdaki Şartlar Aranır:
A) İstekli gerçek kişi ise;
a)Türkiye’de Kanuni ikametgâhı olması,
b) Kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
c)Noter tasdikli imza beyannamesi
d) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
e)Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
f) İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış şartname,
g) Nüfus Cüzdanı Sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,
h) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,               
ı) Yukarıdaki tabloda belirtilen Kira bedelinin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,
i) Şehitkamil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair ihale gününden önceki son 10(on)  gün içerisinde alınan güncel belge
j)Kiralanan yerin bulunduğu bölgeye ait UKOME Kararı
k)Taksi durağı işletmeciliğine ait iş yeri açma ve Çalıştırma ruhsatı
 B) İstekli tüzel kişi ise;
   a)Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
b) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile Elektronik posta adresi,
c)Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının Ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere Ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
ç)Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
d) Yukarıdaki tabloda belirtilen Kira bedelinin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,
e) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası imzalanmış şartname,
f) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı                
g) Şehitkamil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair ihale gününden önceki son 10(on)  gün içerisinde alınan güncel belge
h)Kiralanan yerin bulunduğu bölgeye ait UKOME Kararıı)Taksi durağı işletmeciliğine ait iş yeri açma ve Çalıştırma ruhsatı   5- İlgili mevzuatı gereğince doğacak her türlü KDV vergi, resim, harç, ilan bedeli vb. masraflar yükleniciye aittir.İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

ŞEHİTKÂMİL İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

                 Mülkiyeti Şehitkâmil Belediyesine ait, Karacaoğlan Mah. Ada:843, Parsel:1425’de Kayıtlı Eşref Bitlis Parkı İçerisinde Bulunan Taksi Durağı, 11/08/2021 Çarşamba günü Saat:15.000 da Encümen Salonunda yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.

SIRA NOKİRALANAN YERİN EVSAFIAYLIK KİRA BEDELİ
 (KDV Hariç)
MUHAMMEN BEDEL (KDV HARİÇ)
(36 AYLIK)
GEÇİCİ TEMİNAT (%3)ÖDEME
1Karacaoğlan Mah. 843 Ada,1425 parselde kayıtlı Eşref Bitlis Parkı İçerisinde bulunan Taksi Durağı
960,00TL
 
34.560,00TL1.036,80 TLYıllık Peşin

1-İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/c maddesi gereği Açık teklif usulü Arttırma suretiyle yapılacaktır.
2- İhaleye katılmak isteyen istekliler, en geç 10/08/2021 Salı günü saat: 16.00’a kadar Şehitkamil Belediyesi ihale servisine, şartnamede istenen belgelerle birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir.
3- Şartname bedeli 50,00 TL’dir.
4-İhaleye Katılacaklardan Aşağıdaki Şartlar Aranır:
A) İstekli gerçek kişi ise;
a)Türkiye’de Kanuni ikametgâhı olması,
b) Kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
c)Noter tasdikli imza beyannamesi
d) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
e)Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
f) İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış şartname,
g) Nüfus Cüzdanı Sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,
h) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,               
ı) Yukarıdaki tabloda belirtilen Kira bedelinin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,
i) Şehitkamil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair ihale gününden önceki son 10(on)  gün içerisinde alınan güncel belge
j)Kiralanan yerin bulunduğu bölgeye ait UKOME Kararı
k)Taksi durağı işletmeciliğine ait iş yeri açma ve Çalıştırma ruhsatı
 B) İstekli tüzel kişi ise;
   a)Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
b) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile Elektronik posta adresi,
c)Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının Ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere Ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
ç)Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
d) Yukarıdaki tabloda belirtilen Kira bedelinin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,
e) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası imzalanmış şartname,
f) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı                
g) Şehitkamil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair ihale gününden önceki son 10(on)  gün içerisinde alınan güncel belge
h)Kiralanan yerin bulunduğu bölgeye ait UKOME Kararıı)Taksi durağı işletmeciliğine ait iş yeri açma ve Çalıştırma ruhsatı   5- İlgili mevzuatı gereğince doğacak her türlü KDV vergi, resim, harç, ilan bedeli vb. masraflar yükleniciye aittir.İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/826756/emlak/is-yeri-ve-ticari-isletme/sehitkamil-belediye-baskanligindan-karacaoglan-mah-de-taksi-duragi-ihaleyle-kiraya-verilecektir