ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
                                                        GAZİANTEP

1-TARAFLAR
Bu ihalede “İDARE” ŞAHİNBEY BELEDİYESİ’Nİ, “İSTEKLİ”  İhaleye katılan gerçek veya tüzel kişiyi, “KİRACI” ihaleyi alan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.
2- İHALENİN KONUSU
Mülkiyeti Belediyemize ait olan, aşağıdaki tabloda mahalle,adres,ada/parsel numarası, niteliği, bağımsız bölüm/no.su, mevki/yeri, muhammen bedeli, geçici teminatı belirtilen taşınmazların ihale yoluyla tablode belirtilen süreliğine kiraya verilmesi.

S. NoMahalleAdaParselNoNiteliğiMevkii/YeriYıllık/Aylık%3 Geçici TeminatKiralama Süresi
 Muhammen Kira Bedeli
1Yeşilevler35513239KantinSelçuklu Gençlik MerkeziAylık:500,00 TL+KDV540,00 TL3 yıl
2Konak22002168KantinYaşar Torun Gençlik MerkeziAylık:500,00 TL+KDV540,00 TL3 yıl
3Yeditepe5680126KantinÖzgecan Hanımlar Yüzme Havuzu ve Kültür MerkeziAylık:500,00 TL+KDV540,00 TL3 yıl
4Ocaklar16915-93Otopark ve Oto Yıkama YeriNarlıtepe Semt PazaryeriAylık:500,00 TL+ KDV540,00 TL3 yıl
5Mavikent623719Çay Evi Mavikent Sanayi Sosyal Tesisi-65B numaralı işyeri
Aylık:1.000,00 TL + KDV
1.080,00 TL3 yıl
6Abdülhamidhan754911/CİşyeriAbdülhamidhan Mh. 191061 Nolu Sk. N:1/C)Yıllık:10.000,00 TL+KDV900,00 TL3 yıl
7Şahinbey46310970Mecidiye Han(Sahaflar Çarşısı) içerisinde bulunan 7 adet işyeriMecidiye Han (Suyabatmaz Mahallesi Şehitler Caddesi No:70)Aylık:2.450,00 TL+KDV2.646,00 TL3 yıl
8Suyabatmaz47760122Antep EviHaleplizade  Konağı (Suyabatmaz Mahallesi Şehitler Caddesi No:122)Aylık:2.000,00 TL + KDV2.160,00 TL3 yıl

3-MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT:
Taşınmazların aylık muhammen kira bedelleri ve geçici teminat bedelleri yukarıdaki tabloda gösterilmiştir.
4-İHALENİN ŞEKLİ
İhaleler, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45’nci maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile yapılacaktır.
5-İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ:
İhale şartnamesi Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğünde mesai saatleri içinde ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye girecek olanların 100,00 (yüz) TL karşılığında şartnameyi satın almaları gerekmektedir. Yukarıda belirtilen taşınmazlar için ayrı ayrı şartname satın alınacaktır.
6-İHALENİN TARİHİ, SAATİ, YERİ VE EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ
Yukarıdaki tabloda yer alan taşınmazların İhalesi 11/08/2021 Çarşamba günü, saat 14.30’da Şahinbey Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır. İsteklilerin, aşağıda istenilen belgelerle birlikte Belediyemiz Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğüne en geç 10/08/2021 Salı günü Saat:16.00’a kadar başvuru yapmaları gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmez.
7-GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI
İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, istekli oldukları taşınmazla ilgili tabloda belirtilen yıl üzerinden belirlenen % 3 geçici teminatı, Türkiye Vakıflar Bankası TR 970001500158007266618948 IBAN No.lu Belediyemiz hesabına veya Belediyemiz veznesine nakden yatırabileceği gibi bu ilanın 8.maddesinde belirtilen değerleri de Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğüne verebilir.
İhale Komisyonu ihalenin herhangi bir safhasında, ihaleye devam eden isteklilerden en son teklif edilen bedel üzerinden geçici teminat farkını isteyebilir. İhale sırasında istenen % 3 geçici teminat farkını tamamlamayanlar ihale salonundan çıkartılır ve ihale,  % 3 geçici teminat farkını tamamlayanlar arasında devam eder.
İhale üzerinde kalan gerçek veya tüzel kişiler, % 3 geçici teminat farkını tamamlamak zorundadır, aksi takdirde ihale iptal edilir.
8-TEMİNATA  İLİŞKİN ESASLAR
a)- Tedavüldeki Türk Parası
b)- Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları
c)- Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır).
9- İSTENEN BELGELER
Aşağıda istenen belgeler dosya içerisinde Belediyemiz Gece Kondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğüne teslim edilecektir.
9.1. Kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Gerçek kişilerce sunulacaktır.),
9.2. Tebligat için Türkiye’de adres beyanı,  telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
9.3. Tüzel kişiliğin sicile kayıtlı bulunduğu idareden (Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden, Dernekler Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan)  ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğinin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,     
9.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
9.4.1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,
9.4.2. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri ve kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
9.5. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Gerçek kişilerce sunulacaktır.),
9.6. Vekâleten katılanlardan yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve noter tasdikli imza beyannamesi,
9.7. İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname,
9.8. Şartnamenin satın alındığına dair makbuz
9.9. Şartnamede belirtilen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya bu ilanın 8. maddesindeki değerler,
9.10. İsteklinin Belediyemize herhangi bir borcunun olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge,
9.11. Cumhuriyet Savcılığından Adli Sicil Kaydı olmadığına dair belge, (İhale ilan tarihinden sonra alınmış olacaktır.)
9.12. Ortak Girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
9.13. Sıra numarası 7 olan taşınmaz Mecidiye Han Sahafçılar Çarşısında olup sahafçı olarak kiraya verilecektir.
9.14. Sıra numarası 8 olan taşınmaz Haleplizade Konağı/Antep Evi tarihi yapı olduğundan, Kentimizin kültürel, doğal güzelliği yanında tarihi, turistik değerleri tanıtmak, turizme, sanata katlı sağlamak ve kültürel değerlere uygun faaliyetlerde kullanılabilecektir.                             
Ortak girişimlerde;  iş ortaklığını oluşturacak gerçek veya tüzel kişilerin her biri yukarıda istenen belgeleri ayrı ayrı vermek zorundadır.
(Geçici teminat ve şartnamenin satın aldığına dair makbuz hariç)

İLAN OLUNUR

ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
                                                        GAZİANTEP

1-TARAFLAR
Bu ihalede “İDARE” ŞAHİNBEY BELEDİYESİ’Nİ, “İSTEKLİ”  İhaleye katılan gerçek veya tüzel kişiyi, “KİRACI” ihaleyi alan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.
2- İHALENİN KONUSU
Mülkiyeti Belediyemize ait olan, aşağıdaki tabloda mahalle,adres,ada/parsel numarası, niteliği, bağımsız bölüm/no.su, mevki/yeri, muhammen bedeli, geçici teminatı belirtilen taşınmazların ihale yoluyla tablode belirtilen süreliğine kiraya verilmesi.

S. NoMahalleAdaParselNoNiteliğiMevkii/YeriYıllık/Aylık%3 Geçici TeminatKiralama Süresi
 Muhammen Kira Bedeli
1Yeşilevler35513239KantinSelçuklu Gençlik MerkeziAylık:500,00 TL+KDV540,00 TL3 yıl
2Konak22002168KantinYaşar Torun Gençlik MerkeziAylık:500,00 TL+KDV540,00 TL3 yıl
3Yeditepe5680126KantinÖzgecan Hanımlar Yüzme Havuzu ve Kültür MerkeziAylık:500,00 TL+KDV540,00 TL3 yıl
4Ocaklar16915-93Otopark ve Oto Yıkama YeriNarlıtepe Semt PazaryeriAylık:500,00 TL+ KDV540,00 TL3 yıl
5Mavikent623719Çay Evi Mavikent Sanayi Sosyal Tesisi-65B numaralı işyeri
Aylık:1.000,00 TL + KDV
1.080,00 TL3 yıl
6Abdülhamidhan754911/CİşyeriAbdülhamidhan Mh. 191061 Nolu Sk. N:1/C)Yıllık:10.000,00 TL+KDV900,00 TL3 yıl
7Şahinbey46310970Mecidiye Han(Sahaflar Çarşısı) içerisinde bulunan 7 adet işyeriMecidiye Han (Suyabatmaz Mahallesi Şehitler Caddesi No:70)Aylık:2.450,00 TL+KDV2.646,00 TL3 yıl
8Suyabatmaz47760122Antep EviHaleplizade  Konağı (Suyabatmaz Mahallesi Şehitler Caddesi No:122)Aylık:2.000,00 TL + KDV2.160,00 TL3 yıl

3-MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT:
Taşınmazların aylık muhammen kira bedelleri ve geçici teminat bedelleri yukarıdaki tabloda gösterilmiştir.
4-İHALENİN ŞEKLİ
İhaleler, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45’nci maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile yapılacaktır.
5-İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ:
İhale şartnamesi Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğünde mesai saatleri içinde ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye girecek olanların 100,00 (yüz) TL karşılığında şartnameyi satın almaları gerekmektedir. Yukarıda belirtilen taşınmazlar için ayrı ayrı şartname satın alınacaktır.
6-İHALENİN TARİHİ, SAATİ, YERİ VE EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ
Yukarıdaki tabloda yer alan taşınmazların İhalesi 11/08/2021 Çarşamba günü, saat 14.30’da Şahinbey Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır. İsteklilerin, aşağıda istenilen belgelerle birlikte Belediyemiz Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğüne en geç 10/08/2021 Salı günü Saat:16.00’a kadar başvuru yapmaları gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmez.
7-GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI
İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, istekli oldukları taşınmazla ilgili tabloda belirtilen yıl üzerinden belirlenen % 3 geçici teminatı, Türkiye Vakıflar Bankası TR 970001500158007266618948 IBAN No.lu Belediyemiz hesabına veya Belediyemiz veznesine nakden yatırabileceği gibi bu ilanın 8.maddesinde belirtilen değerleri de Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğüne verebilir.
İhale Komisyonu ihalenin herhangi bir safhasında, ihaleye devam eden isteklilerden en son teklif edilen bedel üzerinden geçici teminat farkını isteyebilir. İhale sırasında istenen % 3 geçici teminat farkını tamamlamayanlar ihale salonundan çıkartılır ve ihale,  % 3 geçici teminat farkını tamamlayanlar arasında devam eder.
İhale üzerinde kalan gerçek veya tüzel kişiler, % 3 geçici teminat farkını tamamlamak zorundadır, aksi takdirde ihale iptal edilir.
8-TEMİNATA  İLİŞKİN ESASLAR
a)- Tedavüldeki Türk Parası
b)- Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları
c)- Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır).
9- İSTENEN BELGELER
Aşağıda istenen belgeler dosya içerisinde Belediyemiz Gece Kondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğüne teslim edilecektir.
9.1. Kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Gerçek kişilerce sunulacaktır.),
9.2. Tebligat için Türkiye’de adres beyanı,  telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
9.3. Tüzel kişiliğin sicile kayıtlı bulunduğu idareden (Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden, Dernekler Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan)  ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğinin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,     
9.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
9.4.1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,
9.4.2. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri ve kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
9.5. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Gerçek kişilerce sunulacaktır.),
9.6. Vekâleten katılanlardan yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve noter tasdikli imza beyannamesi,
9.7. İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname,
9.8. Şartnamenin satın alındığına dair makbuz
9.9. Şartnamede belirtilen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya bu ilanın 8. maddesindeki değerler,
9.10. İsteklinin Belediyemize herhangi bir borcunun olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge,
9.11. Cumhuriyet Savcılığından Adli Sicil Kaydı olmadığına dair belge, (İhale ilan tarihinden sonra alınmış olacaktır.)
9.12. Ortak Girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
9.13. Sıra numarası 7 olan taşınmaz Mecidiye Han Sahafçılar Çarşısında olup sahafçı olarak kiraya verilecektir.
9.14. Sıra numarası 8 olan taşınmaz Haleplizade Konağı/Antep Evi tarihi yapı olduğundan, Kentimizin kültürel, doğal güzelliği yanında tarihi, turistik değerleri tanıtmak, turizme, sanata katlı sağlamak ve kültürel değerlere uygun faaliyetlerde kullanılabilecektir.                             
Ortak girişimlerde;  iş ortaklığını oluşturacak gerçek veya tüzel kişilerin her biri yukarıda istenen belgeleri ayrı ayrı vermek zorundadır.
(Geçici teminat ve şartnamenin satın aldığına dair makbuz hariç)

İLAN OLUNUR.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/825711/emlak/is-yeri-ve-ticari-isletme/sahinbey-belediyesi-tarafindan-8-adet-is-yeri-ihaleyle-kiraya-verilecektir