İHALE İLANI

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Yedek Parça ve Akü Alımı İşi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN: 2021/404158

1.İdarenin

a) Adresi: İncilipinar Mah. Şehit Yusuf Erin Cad. 27090 Şehitkamil/Gaziantep
b) Telefon ve faks numarası: 03422111200 – 03422111252
c) Elektronik posta adresi: 
ç) İhale dokümanının görülebileceği adres:
d) İhale dokümanının görülüp e-imza kullanılarak indirilebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2.İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı: 2 kısımda toplam 30 kalem Yedek Parça ve Akü Alımı
b) Teslim yeri: İdarenin belirlediği yerlere teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi: 1. Kısım Malzeme Grubu 60 (Altmış) gün içerisinde, 2. Kısım Malzeme Grubu 180 (Yüz Seksen) gün içerisinde teslim edilecektir.

3.1.İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 29.07.2021 – 15:30
3.2.Tekliflerin açılacağı;
a) Yer: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İhale Salonu
b) Tarih ve saat: 29.07.2021 – 15:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: Yok
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler: 1.Kısım Tekerlekli Sandalye Yedek Parçası Alımı işine teklif veren istekliler, teklif ettikleri ürüne ait TSE (TS 12559) veya CE standartlarından en az birine sahip olacaktır. Bu belgeler yeterlik bilgileri tablosunda sunulacaktır.
2.Kısım Akü Alımı işinde, Teklif edilen ürün TSE Uygunluk Belgesine sahip olacaktır. Bu belge yeterlik bilgileri tablosunda sunulacaktır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları: 1. ve 2. Kısım geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı 1. ve 2. teklif sahibi isteklilerden, teklif ettikleri ürünlere ait numunelerden ihaleden sonra Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığına tutanak karşılığında teslim etmesi tebligat ile bildirilecektir. 
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
12. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
13. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/820783/ihale-duyurulari/mal-alim-ihaleleri/yedek-parca-ve-aku-satin-alinacaktir