İHALE İLANI

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Larva Mücadelesinde Kullanılmak Üzere Saşe veya Tablet Larvasit Alım İşi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN: 2021/409123

1.İdarenin

a) Adresi: İncilipinar Mah. Şehit Yusuf Erin Cad. 27090 Şehitkamil/Gaziantep
b) Telefon ve faks numarası: 03422111200 – 03422111252
c) Elektronik posta adresi: 
ç) İhale dokümanının görülebileceği adres:
d) İhale dokümanının görülüp e-imza kullanılarak indirilebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2.İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı: 12500 Adet Saşe veya Larvasit Alımı
b) Teslim yeri: Gaziantep
c) Teslim tarihi: 30 (Otuz) gün içerisinde teslim edilecektir

3.1.İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 05.08.2021 – 14:00
3.2.Tekliflerin açılacağı;
a) Yer: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İhale Salonu
b) Tarih ve saat: 05.08.2021 – 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
-Ürünlerin oluşturacağı muhtemel toksik risklerin önlenebilmesi ve risk yönetimi için ‘aktif madde üreticisinin yaptırmış olduğu DSÖ veya FAO veya EU tarafından yayınlanmış Toksikolojik ve Ekotosikolojik’ çalışmaları/yayınları Yeterlik Bilgileri Tablosunda Sunulacaktır.
-31.12.2009 tarih ve 27449 (4.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Biyosidal Ürünler Yönetmeliği”ne uygun olarak, içerdiği aktif madde/leri üreticisi tarafından Avrupa Birliği nezdinde desteklenmeli ve Avrupa Birliği raporu (Asıl veya noterli) Yeterlik Bilgileri Tablosunda Sunulacaktır.
-Teklif edilen ürünün aktif maddesinin, WHO veya EPA tarafından içme suyu kaynaklarında da kullanılmasına izin verilmiş olmalıdır ve rapor Yeterlik Bilgileri Tablosunda Sunulacaktır.
-İlaçlara ait üretici veya ithalatçı firmanın vermiş olduğu 2021 yılına ait Satış Yetki Belgesi Yeterlik Bilgileri Tablosunda Sunulacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: Yok
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler: 27.01.2005 Tarihli Resmi gazetede yayınlanan Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları yönetmeliğine göre alınacak ilacın tanıtılması ve sahada uygulama eğitimini verebilmesi için üretici fabrikaya ait TSE 13573 Danışmanlık Hizmetleri Belgesi Yeterlik Bilgileri Tablosunda Sunulacaktır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
12. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
13. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/821129/ihale-duyurulari/mal-alim-ihaleleri/sase-viya-tablet-larvasit-alimi-yapilacaktir