T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Döner Sermaye işletmesi Merkez Müdürlüğü
(İstanbul Atatürk Kültür Merkezi İşletme Müdürlüğü)
İŞCİ ALIM İLANIİstanbul Atatürk Kültür Merkezi İşletme Müdürlüğünde çalıştınlmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına işçi Alınmasında Uygulanacak Usul
ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinin 2 nci fıkrasnun (ğ) bendi gereğince, Ek1 tabloda kontenjan dağılımı ve asgari nitelikleri gösterilen unvan ve pozisyonlarda istihdam edilmek üzere mülakatla Otuz üç (33) işçi alınacaktır.
A. BAŞVURU ŞARTLARI
Müracaat eden adaylarda aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.

I) Genel şartlar2527 sayılı Türk Soylu Yabancı ların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş ve işyerlerinde Çalıştınlabilmelerine ilişkin Kanun hükümleri saldı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.
Türk Ceza Kanununun 53 tincü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandıncılı k, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,
hileli iflas, ihaleye fesat kariştırma, edimin ifasına fesat kanştınna, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahlctim olmamak. 
Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
Özel hayata ve özel hayatın gizliliğine, cinsel dokunulmazhğa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hükümlü olmamak ve bu suçlardan hakkında devam
etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.
Erkek adayların; askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
II) Özel şartlar
1. Bu ilan ekindeki (Ek-1) tabloda başvurulacak pozisyonlar için belirtilen özel şartları taşımak.

B. BAŞVURU BELGELERIAdayların aşağıdaki belgeleri eksiksiz olarak teslim etmeleri zorunludur. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anla.şılanlar tüm haklarını kaybederler ve haklarında işlem yapılmak üzere yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulur.
1. Başvuru formu (Ek-2). 
2- Diploma veya öğrenim durumunu gösterir belge sureti (E-devlet üzerinden alınan mezuniyet belgeleri kabul edilecektir)
4.5 x 6 ebadında iki adet vesikalı k fotoğraf (Biri Başvuru Formunda olacaktır.).İkametgah belgesi (E-devlet üzerinden alınacaktır).Adli sicil kaydı belgesi (E-devlet üzerinden alınacaktır).Başvurulan pozisyonun deneyim şartını taşıdığını gösterir SGK hizmet belgesi, özel ya da kamu kurumlarında çalıştıklarına dair deneyimlerini gösterir yazı.Yabancı dil bilgisi istenilen pozisyonlar için ilan tarihi itibariyle son 3 yıl içerisinde alınmış yabancı dil düzeyini gösterir belge. (En az YDS 70 veya Muadili belge sananlar yabancı dil sınavından muaf tutulacakt r)
BAŞVURU ŞEKLI, YERİ VE TARİHİBaşvurular, 16/07/2021 günü mesai saati bitimine kadar, şahsen Bakanlığı= Döner Sermaye Işletmesi Merkez Müdürlüğüne (Çiğdem Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:50 06330 Çankaya / Ankara) adresine yapı lacaktır. 16/07/2021 günü mesai saati bitiminden sonraki başvurular dikkate alınmayacaktır.
Ç. MÜLAKAT1. Basvuru şartlarını taşıyan ve eksiksiz belge ile başvuran adayların mülakat tarihleri Bakanlığım= (https://www.ktb.gov.tr) ile Merkez Müdürlüğümüzün (http://www.dosim.gov.tr ) internet siteleri üzerinden duyurulacak olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
2. Mülakatta adaylar; genel olarak “Temsil”, “Genel Kültür “, “Muhakeme ve Konuşma Yetenekleri”, “Tutum ve Davranışlar ” ve “Mesleki Bilgisi/Mezun Olduğu Bölüme Göre Bilgisi” yönünden mülakat komisyonunca değerlendirilir. Mülakatta adaylara, komisyon üyelerinin her biri tarafından yüz tam puan üzerinden puan verilir. Verilen bu puanların
aritmetik ortalaması mülakat puanını teşkil eder. Mülakatta başarılı sayılmak için ortalama puanın en az 70 olması şarttır.
3.Aynca yabancı dil şartı aranan pozisyonlar için komisyon tarafından İngilizce/Fransızca/Almanca yabancı dillerinden birinden 100 tam puan üzerinden mülakata alınır. Yabancı dil mülakatında başarı lı olmak için en az 70 puan almak şarttır. (Yabancı Dil Bilgisi şartı aranan pozisyonlar için ilan tarihi itibariyle son 3 yıl içerisinde alınmış en az YDS 70 veya muadili belge sunanlar yabancı dil mülakatından muaf tutulacaktır.)
4. Başarı sıralaması en yüksek puandan başlamak suretiyle yapılır. Puan sıralamasına göre yeteri kadar yedek de belirlenebilir. Başarılı olanlar (http://www.dosim.gov.tr) adresinde yayımlanır ve ayrıca bu kişilere yazılı olarak bildirilir. Başarılı olamayanlara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
DIĞER HUSUSLAR
İşe alınacakların deneme süresi iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların ve pozisyon için gerekli şartları taşımadıkları sonradan anlaşılanların iş akitleri bildirim süresince gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilir. 

Her bir aday yalnızca bir pozisyona başvurabilir. Çoklu başvurular kabul edilmeyecek, bir adayın birden fazla başvuru yaptığı tespit edilirse tüm başvurulan geçersiz sayılacaktır. O yüzden adayların başvuru formuna yazdıkları pozisyonun sıra numarasın doğruluğunu mutlaka kontrol etmeleri gerekmektedir.
İtirazlar, mülakat sonucunda başarılı olanların internette açıklanmasını izleyen müteakip 5 iş günü içerisinde Döner Sermaye işletmesi Merkez Müdürlüğüne yapılabilecektir.

Detaylar için ekteki dosyayı tıklayınız.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/817809/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/kamu-personel-alim-ve-sinavlari/kultur-ve-turizm-bakanligi-33-isci-alacak