BÖLGE MÜD BAĞLI ŞANLIURFA İŞLETME BAKIM MÜDÜRLÜĞÜ SORUMLULUK ALANINDA BULUNAN 154 KV VE 380 KV- ENERJİ İLETİM HATLARINDAKİ TAŞIYICI DİREKLERDEKİ İZOLATÖRLERE EK İZOLATÖR EKLEME İŞİ.
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TEİAŞ) 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GAZİANTEP

     Bölge Müd Bağlı Şanlıurfa İşletme Bakım Müdürlüğü Sorumluluk alanında bulunan 154 kV ve 380 kV- Enerji İletim Hatlarındaki taşıyıcı direklerdeki izolatörlere ek izolatör ekleme işi yapım işi  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt Numarası:2021/374277
1-İdarenin
a) Adresi:Osmangazi Mah.56090 Sok N:13/C 27001 . Şehitkamil/Gaziantep
b) Telefon ve faks numarası:3423292828 – 3423290873
c) Elektronik Posta Adresi:12grup.satinalma@teias.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı:41 Adet 154 Kv Direk İle 300 Adet 380 Kv Direk Olmak Üzere Toplam: 341 Adet Enerji İletim Hattı Direğine İzolatör Eklenmesi İşi.
Ayrıntılı Bilgiye Ekap’ta Yer Alan İhale Dokümanı İçinde Bulunan İdari Şartnameden Ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer:1-420 Atatürk Hes – Şanlıurfa 2 EİH  2- 420 Atatürk Hes – Hilvan EİH. 3-170 Kv Karaköprü – Şanlıurfa Çim EİH.  4-170 Kv Karaköprü – Şanlıurfa 1 – EİH 5-170 Kv Şanlıurfa DGKÇS Rasa – Şanlıurfa OSB- EİH.
c) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi:Yer tesliminden itibaren 100 (Yüz) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:Osmangazi Mah. 56090 Sok N: 13 Şehitkamil / GAZİANTEP
b) Tarihi ve saati:09.07.2021 – 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşleri Genel Tebliğinde yer alan D/I veya D/III İş Grubu Benzer İş olarak Kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Elektrik Müh. veya Elektrik-Elektronik Müh.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Osmangazi Mah. 56090 Sok N: 13 Şehitkamil / GAZİANTEP /Evrak Kayıt Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/813321/ihale-duyurulari/yapim-isi-ve-insaat-ihaleleri/341-adet-enerji-iletim-hatti-diregine-izolator-ekleme-isi-ihale-edilecek