4 KALEM HASTA ALT BEZİ(SERME), SEDYE ÖRTÜSÜ, HASTA VE BOKS ÖNLÜĞÜ ALIMI

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-DR.ERSİN ARSLAN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

4 KALEM HASTA ALT BEZİ(SERME), SEDYE ÖRTÜSÜ, HASTA VE BOKS ÖNLÜĞÜ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2021/352308
1-İdarenin
a) Adı:EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-DR.ERSİN ARSLAN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi:Hüriyet Cad. Şahinbey GAZİANTEP 27500 ŞAHİNBEY/GAZİANTEP
c) Telefon ve faks numarası:3422210700 – 3422210142
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı:4 KALEM HASTA ALT BEZİ(SERME), SEDYE ÖRTÜSÜ, HASTA VE BOKS ÖNLÜĞÜ ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı:4 KALEM HASTA ALT BEZİ(SERME), SEDYE ÖRTÜSÜ, HASTA VE BOKS ÖNLÜĞÜ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:HASTANEMİZ AYNİYAT TÜKETİM AMBAR BİRİMİ
ç) Süresi/teslim tarihi:Hastanemiz idaresi ihtiyaç olan malzemeler ile ilgili, sözleşme süresi içerisinde belli periyotlar halinde yükleniciye sipariş edecek ve yüklenici en geç 2 iş günü içerisinde hastanemizin ilgili deposuna teslimatı yapacaktır. Teslimatlar mesai günleri ve saatlerinde yapılacaktır.
d) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 5 gün içerisinde işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:27.07.2021 – 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):DR ERSİN ARSLAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Satınalma Birimi

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
a.) İstekliler teklif verdikleri tüm ürünlerin ihale sıra no belirtilerek adı, marka ve modellerini belirtir listeyi İhale dosyasında sunacaklardır.
b.) Numuneler ihale tarih ve saatine kadar, numunelerin üzerinde her birinin malzeme adı, ihale sıra numarası ve firma adı etiketlenmiş olarak satınalma birimine ulaşmış olmalıdır.
c.) Belirtilen süre içerisinde numune istenen kalemlere numune göndermeyen firmaların, numunesi olmayan ilgili kısma ait teklifleri değerlendirilmeye alınmayacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/809683/ihale-duyurulari/mal-alim-ihaleleri/tibbi-sarf-malzeme-satin-alinacaktir