İHALE İLANIHASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Hasan Kalyoncu Üniversitesi ÖĞRENCİ İŞLERİ OTOMASYONU YAZILIMI MAL ALIM İHALESİ Hasan Kalyoncu Üniversitesi İhale yönetmeliğinin 16. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1 – İdarenin
a) Adresi:Hasan Kalyoncu Üniversitesi Havaalanı yolu üzeri 8.km Şahinbey /Gaziantep
b) Telefon ve faks numarası: +90 (342) 211 80 80 +90 (342) 211 80 81
c) Elektronik posta adresiinfo@hku.edu.tr aydin.aytin@hku.edu.tr
2 – İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı: ÖĞRENCİ İŞLERİ OTOMASYONU YAZILIMI MAL ALIM İŞİ (OTOMASYONA AİT 60 ALT MODÜL)
b) Yapılacağı yer:Hasan Kalyoncu Üniversitesi
 3 – İhalenin
a) Yapılacağı yer:Hasan Kalyoncu Üniversitesi İhale Salonu
b) Tarihi ve saati:06/07/2021 saat 10:30 da

c) İhaleye son teklif verme tarihi ve saati:        :06/07/2021  saat :10.30 da
d) İşe başlama tarihi                                               :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren Mal alım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre işe başlanır
e) İşin Süresi                                                             :60 Takvim günüdür.
4 – İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1
                a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
                1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
                2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
                b)  Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu ve teklif cetveli
                c)  Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.                  
4.2. Öğrenci işleri otomasyonu yazılımları konusunda yetkili olduğunu gösterir belgeler
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir:
a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:
a)İstekli adına düzenlenen sanayi sicil Belgesi
b)İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite raporu
c)İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat yeterlilik Belgesi
d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici olduğunu gösteren belge veya belgeler.
İstekliler, imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden birini sunarak tevsik edecektir.
5- ISO-270001:2017 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası
6- ISO-9001 Uluslararası Sistem Standartına Uygun Bir Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyonu Kurmuş Ve Yönetmektedir Sertifikası
7- ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi Ve ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi
8- ISO-22301:2012 Toplumsal Güvenlik- İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Sertifikası
9- ISO/IEC 20000-1:2011 Bilgi Teknolojisi-Hizmet Yönetim Sertifikası
10- TSE 13149 Hizmet Yeterlilik Belgesi
11-Teklif edilen bedelin en az %50 oranında iş deneyim belgesi. Öğrenci işleri otomasyonu yazılım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
12 – Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
13 -İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
14 – İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
15- İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500 Türk Lirası karşılığı aynı adresten  satın alınabilir.
16- İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını en geç 05.07.2021 tarihi mesai bitimine kadar satın almaları zorunludur.
17 – Teklifler, 06/07/2021 saat 10.30 a kadar Hasan Kalyoncu Üniversitesi adresine elden teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen son teklif verme saatine kadar ulaştırılması şarttır
18 –  Teklif edilen bedelin en az %3 ‘ü oranında Geçici teminat ihale dosyasında sunulacaktır.
19-Teklifler Türk Lirası olarak verilecektir.
20- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.
21- İhaleye Ortak Girişim ve Konsorsiyum olarak teklif verilemez.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/812974/ihale-duyurulari/mal-alim-ihaleleri/ogrenci-isleri-otomasyon-yazilimi-satin-alinacak