LABORATUVAR SARF MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
 GAZİANTEP İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ30 Kalem Laboratuvar Sarf Malzeme alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası:2021/891151
1-İdarenin
a) Adresi:Kayaönü Mah. 42035 Nolu Cad. No:40 27060 Şehitkamil/GAZİANTEP
b) Telefon ve faks numarası:3422209614 – 3422209622
c) Elektronik Posta Adresi:gaziantep.ihale@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı:30 Kalem Laboratuvar Sarf Malzeme Alımı.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri:Müdürlüğümüze bağlı Halk Sağlığı Laboratuvarının ilgili deposuna sözleşme süresi içerisinde tek partide veya peyder pey olarak teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi:Ürünler, Müdürlüğümüze bağlı Halk Sağlığı Laboratuvarı deposuna sözleşme süresi boyunca tek partide veya peyder pey olarak yükleniciye sipariş edilecek ve yüklenici en geç 10 gün içerisinde ilgili birime veya ilgili depoya teslimatı yapacaktır. Teslimatlar mesai günleri ve saatlerinde yapılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü A-Blok 1.Kat İhale Salonu (Kayaönü Mah. 42035 Nolu Cad. No:40 Şehitkâmil/Gaziantep) – (İpek Yolu Üzeri Safir Otel Bitişiği)
b) Tarihi ve saati:24.01.2022 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1-) İsteklilerce, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin teklif edilmesi halinde Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği gereği ” Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi” nin aslı veya noter onaylı sureti veya idare tarafından aslı idarece görülmüştür yapılmış suretini ihale dosyasında sunmaları gerekmektedir.
2-) Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmayan ihale kalemleri için Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi istenilmeyecektir.
3)- İstekliler, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünleri teklif etmeleri halinde teklif edilen ürünler Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) / ÜTS’ ye (Ürün Takip Sistemi) kayıtlı olmalıdır. Ayrıca teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası veya cihazların ÜTS üzerinde envanter kayıtları olmalıdır.
4)-Teklif edilen ürünlerin, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında ise ticari markası, modeli, TİTUBB barkod numarası, Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası veya cihaz envanter kayıtlarının internet çıktıları/belgeleri istekliler tarafından imzalı ve kaşelenmiş olarak ihale dosyasında sunulacaktır.
5)-Ürün kapsam dışı ise üreticinin veya ithalatçının yönetmelikler kapsamında olmadığına dair beyanı/belgesinin ihale teklif dosyasıyla birlikte sunulması gerekmektedir.
6)- Teklif edilen ürünler Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında değil ise;
a. Kapsam dışı ürünü teklif veren imalatçı ise “imalatçı olduğunu gösteren belgeler,
b. Kapsam dışı ürünü teklif veren yetkili satıcı ise “yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler,
istekli firmalar tarafından ilgisine göre yukarıda belirtilen belge/belgeleri teklif dosyasında sunacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1-) İstekli firmalarca teknik şartnamede belirtildiği şekilde ve sayıda numune verilecek olup, firma ve ürün adı belirtilerek firma tarafından düzenlenmiş Numune Teslim Tutanağı ile birlikte teslim edeceklerdir. Numune teslim tutanağının bir örneği ihale dosyasında verilecektir.  
2-) İsteklilerce teslim edilen numuneler ihale tarihinden sonra, ihale komisyonu uzman üyelerince teknik şartnamelerin tüm maddelerine göre değerlendirilecek olup, ek numuneye ihtiyaç duyulması halinde firmadan ek numune istenebilecektir. Ayrıca değerlendirme sonrası teknik şartnameye uygun olmadığı tespit edilen ürün/ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Numunelerin değerlendirilmesi aşamasında yıpranan, deforme olan vb. numuneler hakkında firmalar herhangi bir hak iddia edemeyecektir.
3-) Sözleşme imzalanan kalemlere ait numuneler sözleşme süresi sona erene kadar şahit numune olarak idarede kalacak olup, bu kalemler sözleşme bitim tarihinden itibaren 1 ay içerisinde firmaların talepleri halinde iade edilecektir. Sözleşme imzalanmayan diğer kalemlerin ise sözleşmenin imzalanmasına müteakip 15 iş günü içerisinde firmaların talepleri doğrultusunda iade edilecektir. Belirtilen süreler dışında alınmayan numuneler için idaremizin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.
4-) İstekli firmalarca teknik şartnamede uygun beyanı istenilen kalemlerde Teknik Şartnameye Uygunluk Beyanı belgesini ihale dosyasında vereceklerdir.
5-) Yerli malı lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler, teklif ettiği ürüne ait  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak düzenlenen yerli malı belgesini teklif dosyasında sunacaklardır. Belgeyi sunmayan istekliler yerli malı lehine fiyat avantajından yararlanamayacaktır. İsteklilerce kendilerine ait veya yetkili olduğu geçerlik süresi devam eden Yerli Malı Belgesinin, teklif ettiği kalemlerden hangi ürüne/ürünlere ait olduğu belge üzerinde veya bir liste halinde belirtilerek, ihale dosyasında sunulması gerekmektedir. 
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Teknik Şartnamenin ilgili kalemleri için; a)- Kalite kontrol sertifikalarında, bu ürünlerin uluslararası standartlara uygun üretim teknikleri ile üretildiğini gösteren CLSI M22-A3,İSO 11133 ve ISO 2859-1 1999 belge numaraları gözlenebilmelidir ve belge olarak ihale dosyasında sunulacaktır. b)- Üretici firma ürünlerin kalite kontrolünü ISO 11133 standartında belirtildiği gibi yaptığını deklerasyon belgesi olarak sunmalıdır ve ihale dosyasında bu belge sunulacaktır. c)- Besiyerleri çalışma standartlarının sağlanması için ISO 13485:2016, ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 MDSAP belgelerine sahip olmalıdır ve ihale dosyasında bu belgeler sunulacaktır. d)- Teklif edilen besiyeri markasının BSE: bovinespongiformencephalopathy(deli dana hastalığı)den ari olduğunu gösteren belgesi bulunmalıdır ve ihale dosyasında bu belge sunulacaktır. e)- Hazır besiyeri markası ile üretiminde kullanılan toz besiyeri ve supplementleri aynı firma ve fabrika tarafından üretilmeli ve belge olarak ihale dosyasında sunulmalıdır. f)-T.C sağlık Bakanlığı’na bağlı laboratuvarlardan sularda legionella çalışması yapan ve teklif edilen aglütinasyon kitini kullanan Lab.Referans listesi ihale dosyasında sunulmalıdır. h)-İhalenin 30. kalem için; Ürünler fda onayına sahip olmalıdır ve bu ihale esnasında belge olarak ihale dosyasında sunulmalıdır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü A-Blok 4.Kat Destek Hizmetleri Başkanlığı Mali Hizmetler Birimi İhale Servisi (Kayaönü Mah. 42035 Nolu Cad. No:40 Şehitkâmil/Gaziantep) – (İpek Yolu Üzeri Safir Otel Bitişiği) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/909927/ihale-duyurulari/mal-alim-ihaleleri/laboratuvar-sarf-malzemesi-satin-alinacaktir