MSB ve Genelkurmay Başkanlığı Memur Alım Duyurusu

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI VE GENELKURMAY BAŞKANLIĞINA MEMUR TEMİNİ 

1. SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:

a) Millî Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığında istihdam edilmek üzere; TABLO-1’de belirtilen faaliyet takvimine uygun olarak, TABLO-2’de yer alan niteliklerde Devlet Memuru kadrolarına, “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu” ile “Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” esaslarına göre personel temini  yapılacaktır.

b) Her adayın sadece bir tercih hakkı bulunmaktadır.

c) Adaylar başvuru şartlarında istenen; Ustalık-Kalfalık Belgesi, MEB Onaylı Sertifika, Ehliyet, Avukatlık Ruhsatı, Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı/Sertifikasını “Kurs Bilgisi Ekle” ekranından sisteme yükleyeceklerdir.

ç) Yabancı üniversitelerden mezun olan adaylar Yükseköğretim Kurulu onaylı denklik belgesini, eğitim niteliği olarak ortaöğretim mezunu olmak şartı aranan unvanlara başvuru yapan adaylar ise diplomalarını “Eğitim Bilgisi Ekle” ekranından sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

d) Adaylar belgelerinin tam ve okunaklı yüklenip yüklenmediğinin kontrolünü “belge görüntüle” butonuna basarak yapabilecektir. Belgelerini sisteme yüklemeyen veya okunaksız ve eksik yükleyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

e) Temin süreci ön başvuru, kayıt kabul, mülakat sınavı, sağlık raporu işlemleri ve güvenlik soruşturması aşamalarından oluşmaktadır.

f) Bakanlık gerek gördüğü takdirde uygulama sınavı yapabilecek ve Başvuru Kılavuzunu değiştirebilecektir. Başvuru süresince adayların ilanda yapılacak güncellemeleri takip etmeleri gerekmektedir.

g) İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

ğ) İlan edilen unvanlardan herhangi birine müracaat yapılmaması, ilan edilen unvan sayısı kadar müracaat bulunmaması veya geçersiz sayılan müracaatlar sebebiyle ilan edilen unvanın boş kalması durumunda Bakanlık, söz konusu unvanları ilan edilen diğer unvanlardan uygun gördüklerine aktarma hakkına sahiptir.

h) Şehit, malul ve muharip gazi eş ve çocuklarının; anne, baba veya eşinin şehit/gazi olduğunu gösterir belge ile başvurularında, almış oldukları merkezi sınav puanına, aldığı puanın %10 fazlası eklenerek hesaplanan puan dikkate alınacaktır. Şehit/Gazi yakınlık belgesini sisteme yüklemeyen adaylara %10 puan eklemesi yapılmayacaktır. (Vazife malulü kabul edilmeyecektir.)

2. SINAV BAŞVURU ŞARTLARI:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları taşımak,

b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmış ve puan almış olmak,

c) Nitelik tablosunda (Tablo-2) bulunan her bir kadro unvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak,

ç) Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenen belge ve bilgileri vermiş bulunmak,
 

3. SINAV BAŞVURU ŞEKLİ:

Başvurular, 30.12.2021-31.01.2022 tarihleri arasında https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden çevrimiçi (online) yapılacaktır.

4. SINAV TARİHİ VE YERİ:

 Mülakat sınavına girmeye hak kazanan adayların mülakat sınav tarihi ve yeri https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Ayrıca T.C. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesaplarında ön başvuru sonuçlarının açıklandığına dair duyuru yayımlanacaktır.

5. SINAVA GELİRKEN ADAYLARIN YANINDA GETİRECEĞİ BELGELER:

Adaylar aşağıda belirtilen belgeleri sırasına göre üstü şeffaf altı mavi plastik dosyaya takılı olarak beraberinde getireceklerdir. Belgelerin asılları dosyaya takılmayacak, adayların kendilerinde kalacaktır.
a) Sınav çağrı belgesi,

b) T.C. Kimlik Kartı/Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,

c) Öğrenim belgesi (diploma) veya geçici mezuniyet belgesi aslı veya kurum veya noterden onaylı sureti ya da yabancı üniversitelerden mezun olunması halinde Yükseköğretim Kurulu onaylı denklik belgesinin aslı ve fotokopisi veya onaylı sureti,

ç) Müracaat ettiği unvana ait Ustalık-Kalfalık Belgesi, MEB Onaylı Sertifika, Ehliyet, Avukatlık Ruhsatı, Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı/Sertifikasının aslı veya onaylı sureti.

d) Erkek Adaylardan;

(1) Askerlik hizmetini yapmamış olanlar için askerlik durum belgesi (e-Devletten alınan belge veya Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı suret),

(2) Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için terhis belgesi  (Belgenin aslı ve fotokopisi veya Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı suret),

(3) Askerlikten muaf olan adaylar için askerlikten muaf olduğuna dair belge (Belgenin aslı ve fotokopisi veya e-Devletten alınan belge veya Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı suret),

e) Şehit, malul gazi veya muharip gazi eş ve çocuklarının; anne, baba veya eşinin şehit/gazi olduğunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi, (Vazife malulü kabul edilmeyecektir.)

f) Adli Sicil veya Adli Sicil Arşiv Kaydının olmadığına dair e-Devletten alınan belge, (Adli sicil kaydı bulunan adaylar ilgili mahkeme kararı/kesinleşme şerhinin aslını ve fotokopisini de beraberinde getirecektir.)

g) Güvenlik Soruşturması Formu (adaylar tarafından doldurma talimatına uygun olarak bilgisayarda BÜYÜK HARFLE doldurulacak, 2 (iki) suret çıktısı alınacaktır. Formun sağ üst kısmında yer alan fotoğraf kısmına yazıcı vasıtasıyla renkli fotoğraf baskısı yapılacak, kesinlikle fotoğraf yapıştırılmayacaktır.) Belirtilen şartlara uygun olmayan formlar kabul edilmeyecektir.

6. SINAV ŞEKLİ:

Başvuru kılavuzunda bulunan şartları taşıyan tüm adaylar, ilgili KPSS puan türü esas alınarak en yüksek puandan başlanıp en düşük puana doğru sıralanacak, mülakat sınavına; atama yapılacak kadro sayısının en fazla 6 (altı) katı kadar aday çağrılacaktır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da mülakat sınavına çağrılacaktır. 

7. SINAV KONULARI VE DEĞERLENDİRME:


a) Sınav Komisyonu tarafından adaylar;

(1) Bilgi düzeyi (Temin alanı ile ilgili sorulan sorulara),

(2) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

(3) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

(4) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

(5) Genel yetenek ve genel kültürü,

(6) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir.  

b) Mülakat sınavında başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması gerekir.

c) Değerlendirme neticesinde her unvan için asil ve yedek liste ayrı ayrı belirlenecektir.

8.DİĞER HUSUSLAR:

a) Sağlık Kurulu Raporu İşlemleri:   
           
(1) Sınavda başarılı olan adayların rapor alabilmeleri maksadıyla, “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği” gereğince işlemleri başlatılacaktır.

(2) Adaylar, sevk belgesi üzerinde belirtilen tarihten itibaren Ankara ili içinde üç iş günü, Ankara ili dışında beş iş günü içerisinde rapor işlemlerine başlayacaklardır. Rapor için gerekli olan tüm poliklinik (kadın adaylar için kadın doğum polikliniği dâhil) muayenelerinin yaptırılması konusundaki tüm sorumluluk adaya aittir.

(3) Raporlar, hastaneler tarafından Bakanlığımıza gönderilmektedir. Sevk tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde (adayın sağlık raporuna itiraz ederek itiraz/hakem hastaneye gitmesi üzerine geçen süreler dâhil) Bakanlığımıza ulaştırılmayan raporlardan ve posta gecikmelerinden Bakanlığımız sorumlu değildir

b) Aday Bilgilendirme işlemleri:  

(1) Mülakat sınavına girmeye hak kazananlara ilişkin duyuru ve sınav sonuç duyurusu https://personeltemin.msb.gov.tradresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Adaylara ayrıca bir belge gönderilmeyecektir.

2) Duyuruların yayımlandığına dair bilgilendirme, adaylara kısa mesaj çekilerek ve bakanlığımız sosyal medya hesaplarında yayımlanarak yapılacaktır.

(3) Atamaya hak kazanan adayların tebligatları yazılı olarak posta yolu ile yapılacaktır. İletişim adreslerinin değişmesi halinde bu durumlarını yazılı olarak bildireceklerdir. Gerekli görüldüğü takdirde adayların belirttiği elektronik posta adresine ve cep telefonuna kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılacaktır.

(4) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri gereğince adayların https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinde yayımlanan bilgiler hakkındaki bilgi edinme başvurularına işlem yapılmayacaktır.c) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

TABLO-2

HARİTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKTAN ALIM NİTELİKLERİ TABLOSU
S. NO.UNVANISINIFIKADRO DERECESİALINACAK PERSONEL SAYISIKPSS PUAN TÜRÜCİNSİYETİATANACAĞI KUVVETATAMADA TERCİH EDİLECEK İLLERADAYLARDA ARANILAN NİTELİKLER
EĞİTİM NİTELİĞİDİĞER NİTELİKLER
1.Aşçı YHS132KPSSP94E/KMSB (Hrt.Gn.Md.lüğü)ANKARAOrtaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.3308 sayılı Kanuna göre aşçılık dalında ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak veya MEB’den onaylı aşçılık sertifikası sahibi olmak. (Ortaöğretim Kurumlarının Yiyecek İçecek Hizmetleri Mutfak, Aşçılık dallarından mezun olanlardan belge ve sertifika istenmeyecek.)
2.Çocuk EğitimcisiGİHS92KPSSP03E/KMSB (Hrt.Gn.Md.lüğü)ANKARAÇocuk Gelişimi veya Çocuk Sağlığı ve Gelişimi lisans programlarının birinden mezun olmak.
3.GarsonYHS131KPSSP94E/KMSB (Hrt.Gn.Md.lüğü)ANKARAOrtaöğretim Kurumlarının Yiyecek İçecek Hizmetleri alanı Bar, Servis, Hosteslik, Turizm Endüstrisi Servis Hizmetleri dallarından mezun olmak
4.GrafikerTHS92KPSSP03E/KMSB (Hrt.Gn.Md.lüğü)ANKARAGrafik, Grafik Sanatlar, Fotoğraf ve Grafik Sanatlar (Grafik), Grafik Sanatları, Grafik Tasarım, Grafik Tasarımı, Grafik Sanatlar ve Grafik Tasarım, Grafik Resimleme ve Baskı lisans programlarının birinden mezun olmak.
5.HizmetliYHS131KPSSP94E/KMSB (Hrt.Gn.Md.lüğü)ANKARAOrtaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
6.İstatistikçiTHS81KPSSP03E/KMSB (Hrt.Gn.Md.lüğü)ANKARAİstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik ve İstatistik lisans programlarının birinden mezun olmak.
7.Mal SorumlusuGİHS106KPSSP93E/KMSB (Hrt.Gn.Md.lüğü)ANKARAHerhangi bir ön lisans programından mezun olmak.
8.MemurGİHS106KPSSP93E/KMSB (Hrt.Gn.Md.lüğü)ANKARAAdalet ön lisans programından veya Adalet Meslek Yüksekokulundan mezun olmak veya Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, önlisans programlarının birinden mezun olmak.
9.Mühendis
(Bilgisayar)
THS810KPSSP03E/KMSB (Hrt.Gn.Md.lüğü)ANKARABilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği  lisans programlarının birinden mezun olmak.
10.Mühendis (Çevre)THS81KPSSP03E/KMSB (Hrt.Gn.Md.lüğü)ANKARAÇevre Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
11.Mühendis (Endüstri)THS81KPSSP03E/KMSB (Hrt.Gn.Md.lüğü)ANKARAEndüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği veya Endüstri ve Sistem Mühendisliği  lisans programlarının birinden mezun olmak.
12.Mühendis (Jeoloji)THS82KPSSP03E/KMSB (Hrt.Gn.Md.lüğü)ANKARAJeoloji Mühendisliği lisans programından mezun olmak
13.ŞoförGİHS131KPSSP94E/KMSB (Hrt.Gn.Md.lüğü)ANKARAOrtaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.C  veya CE sınıfı ehhliyet sahibi olmak.
(01/01/2016 Tarihinden önce ehliyet alanlardan ehliyetini değiştirmeyenler için D veya E sınıfı ehliyet sahibi olmak)
14.Tekniker
(Bilgisayar)
THS93KPSSP93E/KMSB (Hrt.Gn.Md.lüğü)ANKARABilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
15.Tekniker
(Bilgisayar Programlama)
THS91KPSSP93E/KMSB (Hrt.Gn.Md.lüğü)ANKARABilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İnternet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama önlisans programlarının birinden mezun olmak
16.Tekniker
(Mekatronik)
THS92KPSSP93E/KMSB (Hrt.Gn.Md.lüğü)ANKARAMekatronik ön lisans programından mezun olmak.
HARİTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKTAN ALIM NİTELİKLERİ TABLOSU
S. NO.UNVANISINIFIKADRO DERECESİALINACAK PERSONEL SAYISIKPSS PUAN TÜRÜCİNSİYETİATANACAĞI KUVVETATAMADA TERCİH EDİLECEK İLLERADAYLARDA ARANILAN NİTELİKLER
EĞİTİM NİTELİĞİDİĞER NİTELİKLER
17.Tekniker (Matbaa)THS93KPSSP93E/KMSB (Hrt.Gn.Md.lüğü)ANKARAMatbaacılık, Matbaacılık ve Baskı Teknikleri, Tasarım ve Basım-Yayımcılık, Bilgisayar Destekli Yayımcılık, Basım ve Yayın Teknolojileri ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
18.Teknisyen
(Acil Tıp)
SHS122KPSSP94E/KMSB (Hrt.Gn.Md.lüğü)ANKARAOrtaöğretim Kurumlarının Acil Sağlık Hizmetleri Alanı, Acil Tıp Teknisyenliği Dalından mezun olmak.
19.Teknisyen (Marangoz)THS121KPSSP94E/KMSB (Hrt.Gn.Md.lüğü)ANKARAOrtaöğretim Kurumlarının Ahşap Teknolojisi Alanı Ahşap Doğrama İmalatı, Ahşap İskelet İmalatı, Ahşap Yapı (Doğramacılık), Mobilya İmalatı Dalları veya Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı Ahşap Doğrama Teknolojisi, İç Mekan ve Mobilya Teknolojisi, Mobilya İskeleti ve Döşemesi Dallarından mezun olmak.
20.Teknisyen (Klima)THS121KPSSP94E/KMSB (Hrt.Gn.Md.lüğü)ANKARAOrtaöğretim kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanı ve dallarından mezun olmak.
21.Teknisyen (Kaynak)THS121KPSSP94E/KMSB (Hrt.Gn.Md.lüğü)ANKARAOrtaöğretim kurumlarının Metal Teknolojisi Alanı ve dallarından mezun olmak.
22.Teknisyen (Oto)THS122KPSSP94E/KMSB (Hrt.Gn.Md.lüğü)ANKARAOrtaöğretim kurumlarının Motorlu Araçlar Teknolojisi alanı ve dallarından mezun olmak.
23.Teknisyen (Elk.Güç Kay.)THS121KPSSP94E/KMSB (Hrt.Gn.Md.lüğü)ANKARAOrtaöğretim kurumlarının Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanı ve dallarından veya Endüstriyel Otomasyon alanı Endüstriyel Elektronik dalından mezun olmak.
24.Teknisyen (Oto Boyama)THS121KPSSP94E/KMSB (Hrt.Gn.Md.lüğü)ANKARA Ortaöğretim kurumlarının Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı Otomotiv Boya dalından mezun olmak
25.TerziGİHS131KPSSP94E/KMSB (Hrt.Gn.Md.lüğü)ANKARAOrtaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.3308 sayılı Kanuna göre Hazır Giyim Model Makineciliği, bayan veya erkek terziliği dalında ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak veya MEB’den onaylı terzilik sertifikası sahibi olmak. (Ortaöğretim kurumlarının Moda Tasarım Teknolojileri veya Giyim Üretim Teknolojisi alanlarının Hazır Giyim Model Makineciliği, Erkek veya Kadın Terziliği dallarından mezun olanlardan belge ve sertifika istenmeyecek.)
26.UzmanGİHS911KPSSP03E/KMSB (Hrt.Gn.Md.lüğü)ANKARAFakültelerin Uluslararası İlişkiler, İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Ekonometri, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi,Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Toplumsal ve Siyasal Bilimler lisans programlarının birinden mezun olmak.
27.BerberYHS131KPSSP94E/KMSB (Hrt.Gn.Md.lüğü)ANKARAOrtaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.3308 sayılı Kanuna göre erkek berberliği dalında kalfalık veya ustalık belgesine sahip olmak.
28.Hesap SorumlusuGİHS102KPSSP93E/KMSB (Hrt.Gn.Md.lüğü)ANKARAMuhasebe, Bigisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları önlisans programlarının birinden mezun olmak
29.Teknisyen
(Elektrik)
THS121KPSSP94E/KMSB (Hrt.Gn.Md.lüğü)ANKARAOrtaöğretim kurumlarının Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanı Büro Makinaları Teknik Servisi, Elektrik Tesisatları ve Pano Monitörlüğü, Endüstriyel Bakım Onarım ve dallarından mezun olmak.
30.Koruma ve Güvenlik GörevlisiGİHS101KPSSP93E/KMSB (Hrt.Gn.Md.lüğü)ANKARAÖzel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması önlisans programlarının birinden mezun olmak.Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına Sahip Olmak (Silahlı İbareli)
31.V.H.K.İ.GİHS105KPSSP93E/KMSB (Hrt.Gn.Md.lüğü)ANKARABüro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, önlisans programlarının birinden mezun olmak


 MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AÇIKTAN ALIM NİTELİKLERİ TABLOSU
S. NO.UNVANISINIFIKADRO DERECESİALINACAK PERSONEL SAYISIKPSS PUAN TÜRÜCİNSİYETİATANACAĞI KUVVETATAMADA TERCİH EDİLECEK İLLERADAYLARDA ARANILAN NİTELİKLER
EĞİTİM NİTELİĞİDİĞER NİTELİKLER
1.AvukatAHS96KPSSP03E/KMSBANKARAHukuk Fakültesi mezunu olmak.Avukatlık ruhsatı sahibi olmak
2.V.H.K.İ. (1)GİHS101KPSSP93E/KMSBERZURUM
(Hınıs)
Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, önlisans programlarının birinden mezun olmak.
3.V.H.K.İ. (2)GİHS101KPSSP93E/KMSBKARS
(Sarıkamış)
Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, önlisans programlarının birinden mezun olmak.
GENELKURMAY BAŞKANLIĞI AÇIKTAN ALIM NİTELİKLERİ TABLOSU
S. NO.UNVANISINIFIKADRO DERECESİALINACAK PERSONEL SAYISIKPSS PUAN TÜRÜCİNSİYETİATANACAĞI KUVVETATAMADA TERCİH EDİLECEK İLLERADAYLARDA ARANILAN NİTELİKLER
EĞİTİM NİTELİĞİDİĞER NİTELİKLER
1.Boyacı/ BadanacıYHS132KPSSP94E/KGnkur.Bşk.lığıİZMİROrtaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.3308 sayılı Kanuna göre Boya, Boyacılık ve Yüzey Hazırlama veya Yapı Yüzey Kaplama dallarında ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak. (Ortaöğretim kurumlarının İnşaat Teknolojisi alanının Yapı Yüzey Kaplama ve Yapı Yüzey Kaplamacılığı dallarından mezun olanlardan belge istenmeyecek, aday diplomasını sisteme yükleyecektir.)
2.Sıvacı / FayansçıYHS132KPSSP94E/KGnkur.Bşk.lığıİZMİROrtaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.3308 sayılı Kanuna göre Duvarcılık, Sıvacılık, Yapı Duvar ve Sıva Sistemleri veya Yapı Duvarcılığı dallarında ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak.(Ortaöğretim kurumlarının İnşaat Teknolojisi alanının Yapı Duvarcılığı, Yapı Yüzey Kaplama ve Yapı Yüzey Kaplamacılığı dallarından mezun olanlardan belge istenmeyecek, aday diplomasını sisteme yükleyecektir.)
3.Teknisyen (Kalorifer)THS121KPSSP94E/KGnkur.Bşk.lığıİZMİROrtaöğretim Kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı İklimlendirme Sistemleri, Yapı Tesisat Sistemleri Dallarından mezun olmak.
4.Teknisyen (Elk.Güç Kay.)THS121KPSSP94E/KGnkur.Bşk.lığıİZMİROrtaöğretim kurumlarının Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanı ve dallarından veya Endüstriyel Otomasyon alanı Endüstriyel Elektronik dalından mezun olmak.
5.Teknisyen (Kaynak)THS121KPSSP94E/KGnkur.Bşk.lığıİZMİROrtaöğretim kurumlarının Metal Teknolojisi Alanı ve dallarından mezun olmak.
6.Teknisyen (Marangoz)THS122KPSSP94E/KGnkur.Bşk.lığıİZMİROrtaöğretim Kurumlarının Ahşap Teknolojisi Alanı Ahşap Doğrama İmalatı, Ahşap İskelet İmalatı, Ahşap Yapı (Doğramacılık), Mobilya İmalatı Dalları veya Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı Ahşap Doğrama Teknolojisi, İç Mekan ve Mobilya Teknolojisi, Mobilya İskeleti ve Döşemesi Dallarından mezun olmak.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/911279/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/kamu-personel-alim-ve-sinavlari/msb-ve-genelkurmay-baskanligi-memur-alim-duyurusu