ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

     GAZİANTEP1-TARAFLAR
Bu ihalede “İDARE” ŞAHİNBEY BELEDİYESİ’Nİ, “İSTEKLİ”  İhaleye katılan gerçek veya tüzel kişiyi, “KİRACI” ihaleyi alan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.
2- İHALENİN KONUSU
Mülkiyeti Belediyemize ait olan, aşağıdaki tabloda mahalle,adres,ada/parsel numarası, niteliği, bağımsız bölüm/no.su, mevki/yeri, muhammen bedeli, geçici teminatı belirtilen taşınmazların ihale yoluyla tablode belirtilen süreliğine kiraya verilmesi.

S.NoMahalleAdaParselNoNiteliğiMevkii/YeriAylık%3 Geçici TeminatKiralama Süresi
Muhammen Kira Bedeli
1Güneykent59834KantinŞahinbey Köy Pazarı Spor ve Eğitim Merkezi500,00 TL+KDV540,00 TL3 yıl
2Karagöz61117106Dükkân (El Sanatları Üretim ve Satış Merkezi)Karagöz Mahallesi Gümrük Cd. No: 14400,00-TL+KDV432 TL3 yıl
3Karagöz61117108Dükkân (El Sanatları Üretim ve Satış Merkezi)Karagöz Mahallesi Gümrük Cd. No: 14400,00-TL+KDV432 TL3 yıl
4Karagöz61117110Dükkân (El Sanatları Üretim ve Satış Merkezi)Karagöz Mahallesi Gümrük Cd. No: 14300,00-TL+KDV324 TL3 yıl
5Karagöz61117111Dükkân (El Sanatları Üretim ve Satış Merkezi)Karagöz Mahallesi Gümrük Cd. No: 14300,00-TL+KDV324 TL3 yıl
6Karagöz61117114Dükkân (El Sanatları Üretim ve Satış Merkezi)Karagöz Mahallesi Gümrük Cd. No: 14300,00-TL+KDV324 TL3 yıl
7Karagöz61117115Dükkân (El Sanatları Üretim ve Satış Merkezi)Karagöz Mahallesi Gümrük Cd. No: 14300,00-TL+KDV324 TL3 yıl
8Karagöz61117116Dükkân (El Sanatları Üretim ve Satış Merkezi)Karagöz Mahallesi Gümrük Cd. No: 14300,00-TL+KDV324 TL3 yıl
9Mavikent630332Üreticiden Alınan Ürünlerin Doğrudan Tüketiciye Satılması Amacıyla Toptan, Tanzim Satış Mağazası
[Zemin Kat: 437,68m²]
[Bodrum Kat: 146,40m²]
Mavikent Kültür ve Spor Merkezi’nin zemin katında yer alan 1 adet depolu işyeri
(Mavikent Rabia Camii Karşısı)
5.000,00 TL+KDV18.000,00 TL10 yıl
10Kahvelipınar2606
2609
2608
78
3
16
Yeşilvadi Spor Kompleksi
-7 Adet açık tenis sahası,
-2 Adet kapalı toprak tenis sahası,
-1 Adet açık halı saha,
-1 Adet kafeterya(girişinde spor salonu),
-1 Adet büfe,
-2 Adet soyunma odası,
-1 Adet güvenlik odası
Yeşilvadi Parkı 4.Etap Geylani Kapısı girişindeki5.000,00 TL+KDV5.400,00 TL3 yıl
11Yamaçtepe253
258
2
1
Yamaçtepe Tabiat Parkı Kapı Girişi İşletmeciliğiYamaçtepe Tabiat Parkı5.000,00 TL+KDV5.400,00 TL3 yıl
12Hoşgör26BüfeBoğaziçi Bulvarı Büfe (Özel İdare Anadolu Lisesi Yanı)500,00 TL+KDV540,00 TL3 yıl
13Hoşgör26ATost/GözlemeBoğaziçi Bulvarı Büfe (Özel İdare Anadolu Lisesi Yanı)500,00 TL+KDV540,00 TL3 yıl
14Hoşgör26BHediyelik Eşya/BujiteriBoğaziçi Bulvarı Büfe (Özel İdare Anadolu Lisesi Yanı)500,00 TL+KDV540,00 TL3 yıl
15Hoşgör26CTatlıcı/Vitamin KafeBoğaziçi Bulvarı Büfe(Özel İdare Anadolu Lisesi Yanı)500,00 TL+KDV540,00 TL3 yıl
16Hoşgör26DKırtasiye/FotokopiBoğaziçi Bulvarı Büfe (Özel İdare Anadolu Lisesi Yanı)500,00 TL+KDV540,00 TL3 yıl
17Hoşgör26EKuruyemiş/BaharatBoğaziçi Bulvarı Büfe (Özel İdare Anadolu Lisesi Yanı)500,00 TL+KDV540,00 TL3 yıl
18Hoşgör26FTelefon/AksesuarBoğaziçi Bulvarı Büfe (Özel İdare Anadolu Lisesi Yanı)500,00 TL+KDV540,00 TL3 yıl
19Hoşgör26GDürüm EviBoğaziçi Bulvarı Büfe (Özel İdare Anadolu Lisesi Yanı)500,00 TL+KDV540,00 TL3 yıl

3-MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT:
Taşınmazların aylık muhammen kira bedelleri ve geçici teminat bedelleri yukarıdaki tabloda gösterilmiştir.
4-İHALENİN ŞEKLİ
İhaleler, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45’nci maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile yapılacaktır.
5-İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ:
İhale şartnamesi Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğünde mesai saatleri içinde ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye girecek olanların 100,00 (yüz) TL karşılığında şartnameyi satın almaları gerekmektedir. Yukarıda belirtilen taşınmazlar için ayrı ayrı şartname satın alınacaktır.
6-İHALENİN TARİHİ, SAATİ, YERİ VE EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ
Yukarıdaki tabloda yer alan taşınmazların İhalesi 12/01/2022 Çarşamba günü, saat 13.30’da Şahinbey Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda başlayacaktır. İsteklilerin, aşağıda istenilen belgelerle birlikte Belediyemiz Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğüne en geç 11/01/2022 Salı günü Saat:16.00’a kadar başvuru yapmaları gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmez.
7-GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI
İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, istekli oldukları taşınmazla ilgili tabloda belirtilen yıl üzerinden belirlenen % 3 geçici teminatı, Türkiye Vakıflar Bankası TR 970001500158007266618948 IBAN No.lu Belediyemiz hesabına veya Belediyemiz veznesine nakden yatırabileceği gibi bu ilanın 8.maddesinde belirtilen değerleri de Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğüne verebilir.
İhale Komisyonu ihalenin herhangi bir safhasında, ihaleye devam eden isteklilerden en son teklif edilen bedel üzerinden geçici teminat farkını isteyebilir. İhale sırasında istenen % 3 geçici teminat farkını tamamlamayanlar ihale salonundan çıkartılır ve ihale,  % 3 geçici teminat farkını tamamlayanlar arasında devam eder.
İhale üzerinde kalan gerçek veya tüzel kişiler, % 3 geçici teminat farkını tamamlamak zorundadır, aksi takdirde ihale iptal edilir.
8-TEMİNATA  İLİŞKİN ESASLAR
a)- Tedavüldeki Türk Parası
b)- Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları
c)- Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır).
9- İSTENEN BELGELER
Aşağıda istenen belgeler dosya içerisinde Belediyemiz Gece Kondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğüne teslim edilecektir.
9.1. Kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Gerçek kişilerce sunulacaktır.),
9.2. Tebligat için Türkiye’de adres beyanı,  telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
9.3. Tüzel kişiliğin sicile kayıtlı bulunduğu idareden (Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden, Dernekler Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan)  ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğinin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,     
9.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
9.4.1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,
9.4.2. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri ve kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
9.5. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Gerçek kişilerce sunulacaktır.),
9.6. Vekâleten katılanlardan yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve noter tasdikli imza beyannamesi,
9.7. İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname,
9.8. Şartnamenin satın alındığına dair makbuz
9.9. Şartnamede belirtilen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya bu ilanın 8. maddesindeki değerler,
9.10. İsteklinin Belediyemize herhangi bir borcunun olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge,
9.11. Cumhuriyet Savcılığından Adli Sicil Kaydı olmadığına dair belge, (İhale ilan tarihinden sonra alınmış olacaktır.)
9.12. Ortak Girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
9.13. Sıra numarası (2-8) arasındaki işyerleri Gümrük Hanı içerisinde tarihi yapıda olduğundan, kiralanan dükkânlar Yaşayan Müze işliği profiline uygun olan el sanatları ve bunların ustalarını bir araya toplamayı ve tanıtmayı da amaçlamaktadır. Bu sebeple dükkânların ihalesine katılacaklardan belge şartı olarak öncelik sırasına göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen “Geleneksel Türk El Sanatları Sanatkârı” belgesi, yoksa “Ustalık Belgesi” ve “Usta Öğreticilik Belgesi” istenilmektedir. Bu belgelerden herhangi birisine sahip olmayanlarda ise işi yapabileceğini beyan edenler kabul edilecektir.
9.14. Sıra numarası (12-19) arasındaki Boğaziçi Bulvarındaki büfelerin ihalesine katılacaklardan belirtilen niteliğe göre işi yapabileceğini beyan edenler kabul edilecektir. Belirtilen niteliğe göre başvuru olmadığında farklı bir talep komisyon tarafından değerlendirilecektir.

Ortak girişimlerde;  iş ortaklığını oluşturacak gerçek veya tüzel kişilerin her biri yukarıda istenen belgeleri ayrı ayrı vermek zorundadır.
(Geçici teminat ve şartnamenin satın aldığına dair makbuz hariç)

İLAN OLUNUR.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/910630/emlak/is-yeri-ve-ticari-isletme/sahinbey-belediye-baskanligi-19-adet-dukkan-kiralama-ihalesi-yapacak